bank komercyjny bank handlowy co to jest
Bank Komercyjny, Bank Handlowy, Bank Inwestycyjny, Bank Centralny, Bank, Badanie Sprawozdań.

Specjalista od inwestowania na B

 • Czym jest Rozwoju Banki Definicja finansowe, tworzone z zachęty i przy współpracy Międzynarodowego Banku Rozbudowy i Rozwoju, w celu zapewnienia średnio- i długoterminowego
 • Czym jest Egzekucyjny Tytuł Bankowy Definicja bankowego) tytułem egzekucyjnym opierając się na tytułu wykonawczego, jakim jest bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności
 • Czym jest Benchmarki Definicja złożona jest w 50 procent z WIG i w 50 procent ze średniej rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z przetargów. Fundusze bezpieczne
 • Czym jest Beta Definicja danym funduszem. To jest współczynnik informujący, z jaką siłą stopy zwrotu funduszu reagują na stopy zwrotu indeksu (najczęście to WIG). W
 • Czym jest Handlowy Bilans Definicja zwany odmiennie bilansem obrotów bieżących. Stanowi on kolekcja wartości eksportu i importu towarów (dóbr materialnych i usług), w danym
 • Czym jest BIN (Bank Identification Number) Definicja Pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalają one na zidentyfikowanie banku - emitenta i organizacji płatniczej, która wydała kartę
 • Czym jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK) Definicja mechanizm zamiany informacji kredytowej oferujący narzędzia wspomagające: decyzję o udzieleniu kredytu, kierowanie pojedynczym rachunkiem
 • Czym jest Blokada środków na rachunku bankowym Definicja banku, przeważnie z tytułu udzielonego kredytu. Wierzyciel upoważnia bank do zablokowania na jego rachunku bankowym podanej stawki i
 • Czym jest Bon oszczędnościowy, bon lokacyjny Definicja banku wkładu oszczędnościowego o określonej wartości. Emitowany jest w odcinkach o różnej wartości, może być dokumentem imiennym albo na
 • Czym jest Skarbowe Bony Definicja emitowane poprzez Skarb Państwa, których termin wykupu nie przekracza jednego roku nie są obiektem obrotu na giełdzie warszawskiej. Mają
 • Czym jest Broker Definicja reprezentujący interesy klienta, może podpisywać albo pośredniczyć w zawieraniu umów na znacząco wyższe stawki ubezpieczenia niż agent
 • Czym jest Bullet Definicja charakteryzująca się tym, Iż odsetki i/albo wartość nominalna są płatne jednokrotnie w dniu zapadalności instrumentu
 • Czym jest Apeksowy Bank Definicja Bank przekazujący bezpośrednim kredytobiorcom pożyczki i kredyty pochodzące z innego banku albo funduszu celowego
 • Czym jest Beneficjent Definicja Osoba fizyczna albo prawna, której udzielono kredytu lub na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd
 • Czym jest Niedźwiedzia Rynek Bessa Definicja Bessa (rynek niedźwiedzia
 • Czym jest Przypadkowe Błądzenie Definicja o ruch Browna, z którego wynika, Iż wcześniejsze zmiany cen nie mają żadnego wpływu na przyszłe zmiany
 • Czym jest Korespondent Bank Definicja poprzez inny bank albo organizację finansową do ich reprezentacji na danym rynku (bank nie mający bezpośredniego dostępu do danego rynku
 • Czym jest Malus Bonus Definicja ubezpieczeniowej w zależności od dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia, tak zwany szkodowości, przeważnie dotyczy ubezpieczeń
 • Czym jest Refinansujący Bank Definicja Bank, który odkupuje przyszłe wierzytelności z tytułu realizacji umów leasingu od spółki leasingowej
 • Czym jest Baza Definicja Bazą tytułujemy różnicę ceny instrumentu bazowego na rynku kasowym (spot) i ceną kontraktu terminowego o najbliższym terminie wygaśnięcia
 • Czym jest Hipoteczny Bank Definicja kredytów hipotecznych na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Środki na finansowanie swojej działalności pozyskuje raczej z
 • Czym jest Bankomat Definicja gotówki w sposób zautomatyzowany, aktualnie bankomaty mogą realizować również inne funkcje na przykład depozyty, przelewy, sprawdzenia
 • Czym jest Bankructwo Definicja albo jednostki gospodarującej (dłużnika), polegająca na braku możliwości uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli bankructwo
 • Czym jest Barter Definicja bez pośrednictwa pieniądza), zamiana towaru na wyrób, która jest charakterystyczna dla gospodarki naturalnej. Każda ze stron transakcji
 • Czym jest Depozytariusz Bank Definicja funduszy inwestycyjnych i zaakceptowany poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, spełniający obowiązki stawiane poprzez KPWiG, który
 • Czym jest Basic Bank Account Number (BBAN) Definicja Identyfikator rachunku klienta w instytucjach finansowych poszczególnych państw uznany za wystarczający do jednoznacznej identyfikacji
 • Czym jest Monetarna Baza Definicja łączna wartość banknotów i bilonu jaka znajdujących się w obiegu i poza obiegiem bankowym. Jest ona fundamentem kształtowania podaży
 • Czym jest Bid Definicja propozycją) po której rynek gotowy jest kupić w danym momencie notowany instrument finansowy albo wyrób. Występuje zawsze z ceną ASK
 • Czym jest Rewident Biegły Definicja To osoba fizyczna uprawniona do badania sprawozdań finansowych i wpisana do rejestru biegłych rewidentów
 • Czym jest Płatniczy Bilans Definicja zagranicą. Stanowi on kolekcja wartości wszystkich przychodów i kosztów państwie związanych z jego stosunkami ekonomicznymi z zagranicą w
 • Czym jest Rejestru Blokada Definicja ustalonym czasie nie będzie przeprowadzana żadna transakcji na rejestrze. Blokada jest ustanawiana na określony czas
 • Czym jest Rachunku Blokowanie Definicja Zniesienie wolnego dysponowania poprzez posiadacza rachunku swoim rachunkiem albo depozytem walorowym na sumę ustaloną poprzez bank
 • Czym jest Skarbowy Bon Definicja wyemitowany w formie weksla poprzez Skarb Państwa służy do bieżącego finansowania deficytu budżetowego instrument o stałym oprocentowaniu
 • Czym jest Finansowych Sprawozdań Badanie Definicja recenzji, czy sprawozdanie finansowe jednostki jest poprawne i rzetelnie i jasno przedstawia jej sytuację majątkową i finansową, rezultat
 • Czym jest Bank Definicja jego działania należy udzielanie kredytów i zdobywanie środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. Bank świadczy usługi pośrednictwa i
 • Czym jest Centralny Bank Definicja bankowego każdego państwie. Współczesna organizacja banku centralnego jest rezultatem ewolucji, która datuje się od założenia w 1694 Banku
 • Czym jest Inwestycyjny Bank Definicja wysiłki na jak najefektywniejszym alokowaniu kapitału (alokacja) przy pomocy dostępnych metod, technik i instrumentów. Dzieje się to przez
 • Czym jest Bank komercyjny, bank handlowy Definicja depozyty i środki uzyskane z banku centralnego udziela kredytów, które co najmniej w części stają się nowymi depozytami, kreującymi

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Bank Komercyjny, Bank Handlowy, Bank Inwestycyjny, Bank Centralny, Bank, Badanie Sprawozdań Finansowych, Bon Skarbowy, Blokowanie Rachunku, Blokada Rejestru co to jest.

Słownik Bank Komercyjny, Bank Handlowy, Bank Inwestycyjny, Bank co to znaczy.