lt zastawny lt hipoteczny co to jest
List Zastawny, List Hipoteczny, Limakt (Limit Aktywacji), Leasing Złotówkowy, Leasing Nieruchomości.

Specjalista od inwestowania na L

 • Czym jest Opłat Liczba Definicja Liczba rat leasingowych w trakcie całej umowy. Przeważnie koszty są określane miesięcznie
 • Czym jest LIFO (ang.Last In First Out) Definicja Sposób księgowania zapasów \ ostatnie weszło-pierwsze wyszło
 • Czym jest Lag And Leads Definicja działań importerów i eksporterów zmierzających do przyspieszenia albo opóźnienia rozliczeń międzynarodowych w zależności od spodziewanych
 • Czym jest Leasing Definicja polegającą na przekazaniu na określony czas gotowych dóbr inwestycyjnych. Leasingobiorca opierając się na umowy z leasingodawcą otrzymuje
 • Czym jest Dewizowy Leasing Definicja rozrachunkową są waluty zagraniczne. Wahania kursów walutowych, które w Polsce są dosyć znaczące rodzą jednak niebezpieczeństwo
 • Czym jest Operacyjny Leasing Definicja leasingobiorca może zaliczać całość czynszu leasingowego w kosztyuzyskania przychodu, a leasingodawca amortyzuje element leasingu
 • Czym jest Pośredni Leasing Definicja producentem albo pierwotnym właścicielem przedmiotu leasingu występuje pośrednik finansujący i organizujący transakcję - leasingodawca
 • Czym jest Tenencyjny Leasing Definicja prawnej w oparciu o umowę tenencji (dzierżenia) i użytkowania przedmiotu leasingu poprzez leasingodawcę od właściciela, a ten leasinguje
 • Czym jest Likwidacja Definicja poprzez podmiot gospodarczy wskutek niespełniania poprzez niego pewnych ustalonych uwarunkowań funkcjonowania odnosząc się do
 • Czym jest Szkody Likwidacja Definicja towarzystwo ubezpieczeniowe w celu określenia powody i skutków wypadku ubezpieczeniowego i obliczenia wysokości odszkodowania należnego
 • Czym jest Dyskontowa Linia Definicja bank klientowi, który do oznaczonej wysokości może dyskontować w danym banku weksle w momencie obowiązywania umowy o linię dyskontową. Mogą
 • Czym jest Kredytowa Linia Definicja poprzez bank do dyspozycji klienta, który zobowiązuje się do ich spłaty po upływie określonego terminu. Bank nie może oczekiwać regularnej
 • Czym jest London Inter Bank Offer Rate (LIBOR) Definicja międzybankowym w Londynie. Stanowi ona regularnie bazowe oprocentowanie dla kredytów udzialanych poprzez podmioty gospodarcze proc., za
 • Czym jest Deflacyjna Luka Definicja wyrażający się istnieniem nadwyżki globalnej podaży nad globalnym popytem (tak zwany niedobór popytu). W gospodarce rynkowej zdarzenie luki
 • Czym jest Debetu Limit Definicja Max. stawka przekroczenia salda rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, związanego z daną kartą
 • Czym jest Finansowy Leasing Definicja treści zbliżona do umowy kredytowej. Element leasingu zostaje zaliczony do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów
 • Czym jest London interbank bid rate (LIBID) Definicja Międzybankowy proc. od depozytu, obowiązujący w Londynie, proc., na jaki dany bank londyński gotów jest przejąć depozyt innego banku
 • Czym jest Emerytalnych Funduszy Losowanie Definicja podejmie pracę, ma wymóg wybrać fundusz emerytalny pośrodku 7 dni od daty jej rozpoczęcia. Jeżeli tego nie zrobi, Zakład Ubezpieczeń
 • Czym jest Jednorazowych Haseł Lista Definicja potwierdzania dyspozycji dotyczących przelewów z rachunku, zapewniając równocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa przy zarządzaniu
 • Czym jest Lokaty Definicja obejmują: lokaty bankowe, lokaty w nieruchomościach,akcje i udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe, dłużne
 • Czym jest Lewarowanie Definicja wykorzystywaniu dźwigni finansowej, stosowany w trakcie inwestowania na przykład na rynku kontraktów terminowych. Jego istotą jest depozyt
 • Czym jest Zwrotny Leasing Definicja Leasingobiorca odsprzedaje swój dorobek leasingodawcy za gotówkę, a w dalszym ciągu korzysta z niego opierając się na umowy leasingu
 • Czym jest Leasingobiorca Definicja Strona umowy leasingu. Podmiot korzystający z przedmiotu leasingu i ponoszący opłatę w formie czynszu leasingowego
 • Czym jest Leasingodawca Definicja Strona umowy leasingu. Oddaje element leasingu do korzystania i pobiera z tego tytułu czynsz leasingowy
 • Czym jest Norweski Leasing Definicja wspólnie z zapłatą wstępną w wysokości 100% wartości przedmiotu leasingu, leasing nosi nazwę leasingu norweskiego
 • Czym jest Kredytowy Limit Definicja Max. wysokość kredytu, którą może dysponować kredytobiorca
 • Czym jest Bezpośredni Leasing Definicja producent przedmiotu leasingu jest równocześnie leasingodawcą - stroną umowy leasingowej w okolicy leasingobiorcy
 • Czym jest Lombardowy Leasing Definicja podwyższoną nawet do 50% wartości przedmiotu leasingu przy jednoczesnym obniżeniu wymogów w relacji do leasingobiorcy, co sprzyja
 • Czym jest Nieruchomości Leasing Definicja leasingu jest nieruchomość zabudowana albo nie. Mniej atrakcyjny z punktu widzenia opłacalności z racji na długoterminowość inwestycji i
 • Czym jest Złotówkowy Leasing Definicja Wartość przedmiotu leasingu zostaje ustalona w złotówkach i wszystkie wyliczenia są określone także w złotych
 • Czym jest Aktywacji Limit Limakt Definicja Pojawia się w arkuszu zleceń dopiero w chwili przekroczenia poprzez kurs rynkowy określonego w zleceniu poziomu
 • Czym jest Hipoteczny List Definicja Papier wartościowy imienny albo wystawiony na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią kredyty banku hipotecznego
 • Czym jest Zastawny List Definicja skrypty dłużne na okaziciela, które znajdują się nieprzerwanie do dyspozycji emitenta do wydania i które mogą zostać przedstawione do

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja List Zastawny, List Hipoteczny, Limakt (Limit Aktywacji), Leasing Złotówkowy, Leasing Nieruchomości, Leasing Lombardowy, Leasing Bezpośredni, Limit Kredytowy co to jest.

Słownik List Zastawny, List Hipoteczny, Limakt (Limit Aktywacji co to znaczy.