przykłady parkiet płatność co to jest
CO ZNACZY Parkiet, Płatność, Powszechne Towarzystwo Emerytalne (Pte), Przedmiot, Podaż Pieniądza.

Specjalista od inwestowania na P

 • Czym jest Pomostowa Emerytura Pomost Co to jest utratę przywilejów branżowych osobom pracującym w uwarunkowaniach szkodliwych. Każdy zatrudniający zatrudniający pracowników w szkodliwych uwarunkowaniach ma
 • Czym jest Rachunku Przekroczenie Definicja klient banku - za zgodą albo nie - dysponuje bankowymi środkami pieniężnymi do sumy wyższej niż pozwala na to jego list kredytowy albo istniejąca gwarancja
 • Czym jest Długu Przejęcie Co znaczy wyniku której osoba trzecia wstępuje w miejsce dłużnika, poprzez co zostaje on zwolniony z długu przejęcie długu następuje przeważnie przez umowę zawartą
 • Czym jest Przelew Słownik Usługa przekazania środków opierając się na dyspozycji klienta na wskazany rachunek
 • Czym jest Poboru Prawo Znaczenie jest powiązany z akcją. Jest on przyznawany akcjonariuszom obecnym już w spółce i uprawnia on ich do kupna akcji nowej emisji w określonej proporcji po cenie
 • Czym jest Przedawnienie Czym jest cywilnego określająca konsekwencje prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień poprzez wskazany w ustawie moment przedawnienie odnosi się wyłącznie do
 • Czym jest Pochodne Prawa Co oznacza których cena zależy bezpośrednio od ceny albo wartości instrumentu bazowego. Instrumentami pochodnymi są więc zarówno kontrakty terminowe jak i jednostki
 • Czym jest Prowizja Krzyżówka Zapłata ponoszona poprzez leasingobiorcę z tytułu wydatków administracyjnych zawarcia umowy i tak zwany opłat manipulacyjnych
 • Czym jest Podatnik Najlepszy fizyczna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca z mocy ustawy obowiązkowi podatkowemu. Ktoś, na kim ciąży powinność uiszczenia
 • Czym jest Własności Prawo Przykłady trwania umowy leasingowej właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje leasingodawca. Po zakończeniu umowy leasingu finansowego element leasingu automatycznie
 • Czym jest Petrodolary Encyklopedia wyliczenia w dolarach amerykańskich uzyskiwane poprzez państwa OPEC z tytułu eksportu ropy naftowej. Termin ten pojawił się w połowie lat 70-tych
 • Czym jest Płatności Polecenie Jak działa przekazane bankowi dokonania płatności na korzyść wskazanej osoby. Przy poleceniu zapłaty przesyłany jest elektroniczny dokument obciążenia rachunku dłużnika
 • Czym jest Ubezpieczeń Portfel Czy jest Ustala liczba ryzyk, elementów ubezpieczenia, obsługiwanych poprzez danego ubezpieczyciela
 • Czym jest Gotówkowa Pożyczka Pojęcie wysokości pewnego minimum, z reguły maksymalnie do 12 miesięcy, z oprocentowaniem określonym dla całego terminu objętego pożyczką. Pożyczoną sumę podejmuje się
 • Czym jest PIN (ang. Personal Identification Number) Wyjaśnienie identyfikujący posiadacza karty zastępuje jego podpis i jest konieczny do przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem karty jeden ze sposobów zabezpieczenia
 • Czym jest Terminowe Punkty Opis procentowych między dwoma walutami wyrażona w punktach kursu zamiany. Te punkty terminowe dodawane albo odejmowane od kursu miejscowego dają kursy terminowe
 • Czym jest Poręczenie Informacje regulaminy k.c. w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w razie, gdy dłużnik zobowiązania nie wykona
 • Czym jest Pełnomocnictwo do wykonania określonych czynności prawnych Co to jest wykonania ustalonych czynności prawnych funkcjonuje w praktyce bankowej w podwójnej roli. W formie samoistnej opierające na przykład na nieodwołalnym
 • Czym jest Przedawnienie Definicja prawo środek, który - o ile spełnione są określone obowiązki - dotyczy: zwolnienia z długu (przedawnienie zwalniające, unieważniające, umarzające), uzyskania
 • Czym jest Elektroniczne Pieniądze Co znaczy inny mechanizm dający sposobność dokonywania płatności bez konieczności korzystania z Kpieniędzy w gotówce albo czeku. Kapitał plastikowe wszystkie typy kart
 • Czym jest Polisa Słownik potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń. W polisie zakład ma wymóg podać jakie warunki ubezpieczenia mają
 • Czym jest Pierwotna transakcja na rynku pieniądza Znaczenie Transakcja typu emisyjnego, jak wypuszczenie obligacji
 • Czym jest Emisyjny Prospekt Czym jest zawierający szczegółowe wiadomości o sytuacji prawnej i finansowej emitenta i o papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do publicznego obrotu
 • Czym jest Prowizja Co oznacza Płaca agenta ubezpieczeniowego, które uzyskuje za nakłonienie do zakupu ibezieczenia
 • Czym jest PIT (Personal Income Tax) Krzyżówka gdzie zawarte jest zeznanie o osiągniętym dochodzie (poniesionej stracie) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dokument ten przedstawia
 • Czym jest Wartościowy Papier Najlepszy uosabiający przysługujący jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony
 • Czym jest Przejęcie długu, przystąpienie do długu Przykłady umowy pomiędzy bankiem a osoba trzecią za zgodą kredytobiorcy (dłużnika) albo w formie umowy pomiędzy kredytobiorcą, a osoba trzecią za zgodą banku. rodzaj
 • Czym jest Op P Encyklopedia parametr jak podany już P/E. Oblicza się go za dzieląc bieżącą cenę akcji poprzez zysk operacyjny na jedną akcję. Parametr P/OP powinien być nieco niższy od
 • Czym jest Swap Putable Jak działa płatnikowi prawo do wcześniejszego zakończenia umowy dotyczącej zmiennej stopy procentowej w swapie procentowym. Prawo to wiąże się z koniecznością wniesienia
 • Czym jest Majątkowe Prawa Czy jest których cena zależy w sposób bezpośredni albo pośredni od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych albo od zmiany wysokości stóp procentowych
 • Czym jest Przewłaszczenie na zabezpieczenie, przewłaszczenie powiernicze Pojęcie forma zabezpieczenia rzeczowego, polegająca na tym, że dłużnik przenosi na wierzyciela własność swej rzeczy z równoczesnym zobowiązaniem wierzyciela do
 • Czym jest Imienne Wartościowe Papiery Wyjaśnienie właściciela umieszczona jest na papierze, a przeniesienie praw własności może odbyć się na drodze umowy notarialnej, regularnie tylko za zgodą emitenta (wymaga
 • Czym jest Prokurent Opis poprzez spółkę, której na mocy pełnomocnictwa udzielone zostały na czas nieokreślony uprawnienia przedstawicielskie. Rozróżniamy definicja prokurenta ogólnego
 • Czym jest Punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (POK/POF) Informacje organizacyjna dystrybutora uprawniona zwłaszcza do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu i przyjmowania środków pieniężnych
 • Czym jest Pasywa Co to jest Suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) i wierzycieli
 • Czym jest Płatnik Definicja fizyczna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana opierając się na regulaminów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku
 • Czym jest Podatek dochodowy od osób prawnych Co znaczy rzecz państwa, które każda osoba prawna ma wymóg uiścić wysokość podatku zależy od osiąganego dochodu i wysokości odliczeń, których można dokonać odpowiednio z
 • Czym jest Rentowności Próg Słownik Znaczy taką rozmiar sprzedaży (wartościowo albo ilościowo) by całkowity przychód pieniężny pokrył w całości wydatki (zmienne i stałe
 • Czym jest Cywilne Poręczenie Znaczenie regulaminy Kodeksu Cywilnego (art.876-887 K.c.) w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby
 • Czym jest Prawo do akcji (PDA) Czym jest uprawnia do wymiany jego na akcje firmy. W Polsce regularnie towarzyszy on nowym emisjom akcji. Nabywca akcji uzyskuje także prawa do akcji. Na rynku wtórnym
 • Czym jest Upadłościowe Postępowanie Co oznacza toczy się po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa toczy się ono w sądzie, który ogłosił upadłość i ma na celu równomierne zaspokojenie wszystkich wierzycieli
 • Czym jest Prolongata Krzyżówka Przedłużenie terminu płatności zadłużenia krótkoterminowego w razie instrumentów ryzyka pieniężnego i jego refinansowanie nowym instrumentem
 • Czym jest Przedsiębiorstwo Najlepszy osoba prawna i nie mająca osobowości prawnej firma prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą (a więc zarobkową
 • Czym jest Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykłady rzecz państwa, które każda osoba fizyczna ma wymóg uiścić wysokość podatku zależy od osiąganego dochodu i wysokości odliczeń, których można dokonać odpowiednio
 • Czym jest Brutto Krajowy Produkt Encyklopedia Wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych poprzez krajową gospodarkę w czasie konkretnego okresu, przeważnie roku
 • Czym jest Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU) Jak działa innymi instytucjami w dziedzinie kształtowania państwowej polityki ubezpieczeniowej i sprawujący nadzór i kontrolę nad działalnością towarzystw
 • Czym jest Przewalutowanie Czy jest Znaczy sposobność zmiany waluty kredytu na inną w momencie kredytowania przeważnie obarczona dodatkową prowizją bankową
 • Czym jest Pmt Pojęcie Payment patrz płatność
 • Czym jest Przelewu Polecenie Wyjaśnienie Bazuje na wydaniu dyspozycji przelania określonej stawki z rachunku klienta na wskazany rachunek
 • Czym jest House Print Opis mechanizm umożliwiający masowe generowanie pisemnych, zindywidualizowanych wezwań do zapłaty, dzięki nowoczesnym metodom obróbki danych
 • Czym jest Prowizja Informacje Płaca za usługi i czynności bankowe, ustalone procentowo w relacji do wartości usług realizowanych poprzez bank na rzecz klienta
 • Czym jest Emerytalny Program Pracowniczy Co to jest Trzeciofilarowa forma dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego organizowana poprzez pracodawcę dla pracowników
 • Czym jest Bankowa Poczta Definicja elementem funkcjonowania izby tradycyjnej zarówno w dziedzinie obsługi przewozu przesyłek rozliczeniowych i kurierskich dla mechanizmu SYBIR, jak i dla
 • Czym jest Funduszu Informacyjny Prospekt Co znaczy Dokument, którego przygotowanie jest obowiązkiem funduszu inwestycyjnego zawiera statut funduszu i wszelakie wiadomości konieczne do oceny ryzyka inwestycyjne
 • Czym jest Inwestycyjna Polityka Słownik rynkach o długoletniej tradycji odznacza się (z racji na dwa fundamentalne style realizowanej polityki inwestycyjnej) dwa typy funduszy: value funds i growth
 • Czym jest Brutto Narodowy Produkt Znaczenie Wytwór Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za granicą, zmniejszone o wartość dochodów na rynkach krajowych inwestorów zagranicznych
 • Czym jest Portfel Czym jest Conajmniej dwa papiery wartościowe będące w posiadaniu inwestora
 • Czym jest Pieniężnych Środków Przepływ Co oznacza CF) - Cash Flow - nierównomierny przepływ środków pieniężnych
 • Czym jest Układowe Postępowanie Krzyżówka przeprowadza się w wypadku, gdy przedsiębiorstwo w konsekwencji niezwykłych i niezależnych od niego okoliczności zaprzestało albo przewiduje, Iż w najbliższym
 • Czym jest Pv Value Present Najlepszy Patrz wartość obecna
 • Czym jest Pożyczka Przykłady której pożyczkodawca stawia ustaloną kwotę albo rzecz do dyspozycji pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje się do jej zwrotu po upływie określonego terminu. W
 • Czym jest Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego Encyklopedia Zajmuje się kontrolą działalności towarzystw ubezpieczeniowych, wydaje zezwolenia na działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Czym jest POS (ang. Point of sale) Jak działa Urządzenie do elektronicznej obsługi transakcji znajdującej się u akceptanta kart
 • Czym jest Walutowy Parytet Czy jest sposób ustalenia wartości jednostki walutowej danego państwie przy użyciu tak zwany parytetu złota. Wyraża on liczba czystego złota zawartą w jednostce
 • Czym jest Lombardowa Pożyczka Pojęcie Pożyczka udzielana pod zastaw papierów wartościowych i wartościowych elementów o charakterze użytkowym, jak biżuteria, obrazy
 • Czym jest Kredytowa Promesa Wyjaśnienie Przyrzeczenie udzielenia kredytu na ustalonych uwarunkowaniach po spełnieniu poprzez kredytobiorcę wymogów formalnych
 • Czym jest Bezgotówkowy Pieniądz Opis pieniądza występująca tylko i wyłącznie w formie zapisów na bankowych rachunkach depozytowych płatnych na żądanie poprzez właścicieli tych rachunków (tak zwany
 • Czym jest Papiery wartościowe na okaziciela Informacje Pzeniesienie praw własności dzieje się poprzez wręczenie ich innej osobie
 • Czym jest Pieniądza Podaż Co to jest wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza, która obejmuje pomiędzy innymi wartość gotówki (banknotów i bilonu) znajdującej się poza obiegiem bankowym
 • Czym jest Przedmiot Definicja środek trwały, wartość niematerialna i prawna w rozumieniu regulaminów o rachunkowości. Na podstawie tych regulaminach obiektem leasingu może być sprzęt o
 • Czym jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) Co znaczy funkcjonująca w ramach II filaru, PTE ma formę firmy akcyjnej. Tworzy i zarządza otwartym funduszem emerytalnym i reprezentuje go wobec osób trzecich
 • Czym jest Płatność Słownik PMT) - Payment - stały przepływ środków pieniężnych
 • Czym jest Parkiet Znaczenie Wyodrębnione w siedzibie giełdy miejsce, gdzie zawierane są transakcje

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja CO ZNACZY Parkiet, Płatność, Powszechne Towarzystwo Emerytalne (Pte), Przedmiot, Podaż Pieniądza, Papiery Wartościowe Na Okaziciela, Pieniądz Bezgotówkowy, Promesa co to jest.

Słownik Przykłady Parkiet, Płatność, Powszechne Towarzystwo Emerytalne (Pte co to znaczy.