punkty terminowe punkt co to jest
Punkty Terminowe, Punkt Obsługi Klienta Lub Punkt Obsługi Funduszu (Pok/Pof), Przewalutowanie.

Specjalista od inwestowania na P

 • Czym jest Prolongata Definicja Przedłużenie terminu płatności zadłużenia krótkoterminowego w razie instrumentów ryzyka pieniężnego i jego refinansowanie nowym instrumentem
 • Czym jest Pmt Definicja Payment patrz płatność
 • Czym jest Op P Definicja P/E. Oblicza się go za dzieląc bieżącą cenę akcji poprzez zysk operacyjny na jedną akcję. Parametr P/OP powinien być nieco niższy od
 • Czym jest Imienne Wartościowe Papiery Definicja umieszczona jest na papierze, a przeniesienie praw własności może odbyć się na drodze umowy notarialnej, regularnie tylko za zgodą emitenta
 • Czym jest Przelew Definicja Usługa przekazania środków opierając się na dyspozycji klienta na wskazany rachunek
 • Czym jest Walutowy Parytet Definicja wartości jednostki walutowej danego państwie przy użyciu tak zwany parytetu złota. Wyraża on liczba czystego złota zawartą w jednostce
 • Czym jest Pełnomocnictwo do wykonania określonych czynności prawnych Definicja czynności prawnych funkcjonuje w praktyce bankowej w podwójnej roli. W formie samoistnej opierające na przykład na nieodwołalnym
 • Czym jest Bezgotówkowy Pieniądz Definicja tylko i wyłącznie w formie zapisów na bankowych rachunkach depozytowych płatnych na żądanie poprzez właścicieli tych rachunków (tak zwany
 • Czym jest PIN (ang. Personal Identification Number) Definicja posiadacza karty zastępuje jego podpis i jest konieczny do przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem karty jeden ze sposobów
 • Czym jest Płatnik Definicja organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana opierając się na regulaminów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku
 • Czym jest Bankowa Poczta Definicja izby tradycyjnej zarówno w dziedzinie obsługi przewozu przesyłek rozliczeniowych i kurierskich dla mechanizmu SYBIR, jak i dla niewielkiej
 • Czym jest Pomostowa Emerytura Pomost Definicja branżowych osobom pracującym w uwarunkowaniach szkodliwych. Każdy zatrudniający zatrudniający pracowników w szkodliwych uwarunkowaniach ma
 • Czym jest Układowe Postępowanie Definicja wypadku, gdy przedsiębiorstwo w konsekwencji niezwykłych i niezależnych od niego okoliczności zaprzestało albo przewiduje, Iż w najbliższym
 • Czym jest Gotówkowa Pożyczka Definicja minimum, z reguły maksymalnie do 12 miesięcy, z oprocentowaniem określonym dla całego terminu objętego pożyczką. Pożyczoną sumę podejmuje
 • Czym jest Majątkowe Prawa Definicja sposób bezpośredni albo pośredni od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych albo od zmiany wysokości stóp procentowych
 • Czym jest Prawo do akcji (PDA) Definicja jego na akcje firmy. W Polsce regularnie towarzyszy on nowym emisjom akcji. Nabywca akcji uzyskuje także prawa do akcji. Na rynku wtórnym
 • Czym jest Brutto Krajowy Produkt Definicja Wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych poprzez krajową gospodarkę w czasie konkretnego okresu, przeważnie roku
 • Czym jest Emisyjny Prospekt Definicja wiadomości o sytuacji prawnej i finansowej emitenta i o papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do publicznego obrotu
 • Czym jest Prowizja Definicja Płaca za usługi i czynności bankowe, ustalone procentowo w relacji do wartości usług realizowanych poprzez bank na rzecz klienta
 • Czym jest Przedawnienie Definicja ile spełnione są określone obowiązki - dotyczy: zwolnienia z długu (przedawnienie zwalniające, unieważniające, umarzające), uzyskania
 • Czym jest Przedsiębiorstwo Definicja mająca osobowości prawnej firma prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą (a więc zarobkową
 • Czym jest Przejęcie długu, przystąpienie do długu Definicja bankiem a osoba trzecią za zgodą kredytobiorcy (dłużnika) albo w formie umowy pomiędzy kredytobiorcą, a osoba trzecią za zgodą banku
 • Czym jest Przewłaszczenie na zabezpieczenie, przewłaszczenie powiernicze Definicja rzeczowego, polegająca na tym, że dłużnik przenosi na wierzyciela własność swej rzeczy z równoczesnym zobowiązaniem wierzyciela do
 • Czym jest Swap Putable Definicja wcześniejszego zakończenia umowy dotyczącej zmiennej stopy procentowej w swapie procentowym. Prawo to wiąże się z koniecznością wniesienia
 • Czym jest Pieniężnych Środków Przepływ Definicja CF) - Cash Flow - nierównomierny przepływ środków pieniężnych
 • Czym jest Prowizja Definicja Płaca agenta ubezpieczeniowego, które uzyskuje za nakłonienie do zakupu ibezieczenia
 • Czym jest Pożyczka Definicja stawia ustaloną kwotę albo rzecz do dyspozycji pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje się do jej zwrotu po upływie określonego terminu. W
 • Czym jest Pv Value Present Definicja Patrz wartość obecna
 • Czym jest Rachunku Przekroczenie Definicja zgodą albo nie - dysponuje bankowymi środkami pieniężnymi do sumy wyższej niż pozwala na to jego list kredytowy albo istniejąca gwarancja
 • Czym jest Rentowności Próg Definicja Znaczy taką rozmiar sprzedaży (wartościowo albo ilościowo) by całkowity przychód pieniężny pokrył w całości wydatki (zmienne i stałe
 • Czym jest Płatności Polecenie Definicja dokonania płatności na korzyść wskazanej osoby. Przy poleceniu zapłaty przesyłany jest elektroniczny dokument obciążenia rachunku dłużnika
 • Czym jest Papiery wartościowe na okaziciela Definicja Pzeniesienie praw własności dzieje się poprzez wręczenie ich innej osobie
 • Czym jest Upadłościowe Postępowanie Definicja ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa toczy się ono w sądzie, który ogłosił upadłość i ma na celu równomierne zaspokojenie wszystkich
 • Czym jest Ubezpieczeń Portfel Definicja Ustala liczba ryzyk, elementów ubezpieczenia, obsługiwanych poprzez danego ubezpieczyciela
 • Czym jest Inwestycyjna Polityka Definicja tradycji odznacza się (z racji na dwa fundamentalne style realizowanej polityki inwestycyjnej) dwa typy funduszy: value funds i growth
 • Czym jest Płatność Definicja PMT) - Payment - stały przepływ środków pieniężnych
 • Czym jest Wartościowy Papier Definicja posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony
 • Czym jest Elektroniczne Pieniądze Definicja sposobność dokonywania płatności bez konieczności korzystania z Kpieniędzy w gotówce albo czeku. Kapitał plastikowe wszystkie typy kart
 • Czym jest Cywilne Poręczenie Definicja Cywilnego (art.876-887 K.c.) w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby
 • Czym jest Własności Prawo Definicja leasingowej właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje leasingodawca. Po zakończeniu umowy leasingu finansowego element leasingu
 • Czym jest Podatek dochodowy od osób prawnych Definicja każda osoba prawna ma wymóg uiścić wysokość podatku zależy od osiąganego dochodu i wysokości odliczeń, których można dokonać odpowiednio z
 • Czym jest Pochodne Prawa Definicja bezpośrednio od ceny albo wartości instrumentu bazowego. Instrumentami pochodnymi są więc zarówno kontrakty terminowe jak i jednostki
 • Czym jest Portfel Definicja Conajmniej dwa papiery wartościowe będące w posiadaniu inwestora
 • Czym jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) Definicja II filaru, PTE ma formę firmy akcyjnej. Tworzy i zarządza otwartym funduszem emerytalnym i reprezentuje go wobec osób trzecich
 • Czym jest Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU) Definicja dziedzinie kształtowania państwowej polityki ubezpieczeniowej i sprawujący nadzór i kontrolę nad działalnością towarzystw
 • Czym jest Długu Przejęcie Definicja trzecia wstępuje w miejsce dłużnika, poprzez co zostaje on zwolniony z długu przejęcie długu następuje przeważnie przez umowę zawartą
 • Czym jest Przedawnienie Definicja konsekwencje prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień poprzez wskazany w ustawie moment przedawnienie odnosi się wyłącznie do
 • Czym jest POS (ang. Point of sale) Definicja Urządzenie do elektronicznej obsługi transakcji znajdującej się u akceptanta kart
 • Czym jest Emerytalny Program Pracowniczy Definicja Trzeciofilarowa forma dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego organizowana poprzez pracodawcę dla pracowników
 • Czym jest Przelewu Polecenie Definicja Bazuje na wydaniu dyspozycji przelania określonej stawki z rachunku klienta na wskazany rachunek
 • Czym jest Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego Definicja Zajmuje się kontrolą działalności towarzystw ubezpieczeniowych, wydaje zezwolenia na działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Czym jest Parkiet Definicja Wyodrębnione w siedzibie giełdy miejsce, gdzie zawierane są transakcje
 • Czym jest Pasywa Definicja Suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) i wierzycieli
 • Czym jest Petrodolary Definicja dolarach amerykańskich uzyskiwane poprzez państwa OPEC z tytułu eksportu ropy naftowej. Termin ten pojawił się w połowie lat 70-tych
 • Czym jest Pierwotna transakcja na rynku pieniądza Definicja Transakcja typu emisyjnego, jak wypuszczenie obligacji
 • Czym jest PIT (Personal Income Tax) Definicja zeznanie o osiągniętym dochodzie (poniesionej stracie) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dokument ten przedstawia
 • Czym jest Podatek dochodowy od osób fizycznych Definicja każda osoba fizyczna ma wymóg uiścić wysokość podatku zależy od osiąganego dochodu i wysokości odliczeń, których można dokonać odpowiednio
 • Czym jest Podatnik Definicja organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca z mocy ustawy obowiązkowi podatkowemu. Ktoś, na kim ciąży powinność uiszczenia
 • Czym jest Pieniądza Podaż Definicja się w obiegu zasobów pieniądza, która obejmuje pomiędzy innymi wartość gotówki (banknotów i bilonu) znajdującej się poza obiegiem bankowym
 • Czym jest Polisa Definicja ubezpieczenia wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń. W polisie zakład ma wymóg podać jakie warunki ubezpieczenia mają wykorzystanie dla
 • Czym jest Poręczenie Definicja poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w razie, gdy dłużnik zobowiązania nie wykona
 • Czym jest Lombardowa Pożyczka Definicja Pożyczka udzielana pod zastaw papierów wartościowych i wartościowych elementów o charakterze użytkowym, jak biżuteria, obrazy
 • Czym jest Prokurent Definicja której na mocy pełnomocnictwa udzielone zostały na czas nieokreślony uprawnienia przedstawicielskie. Rozróżniamy definicja prokurenta
 • Czym jest Poboru Prawo Definicja akcją. Jest on przyznawany akcjonariuszom obecnym już w spółce i uprawnia on ich do kupna akcji nowej emisji w określonej proporcji po
 • Czym jest House Print Definicja mechanizm umożliwiający masowe generowanie pisemnych, zindywidualizowanych wezwań do zapłaty, dzięki nowoczesnym metodom obróbki danych
 • Czym jest Brutto Narodowy Produkt Definicja rezydentów krajowych z inwestycji za granicą, zmniejszone o wartość dochodów na rynkach krajowych inwestorów zagranicznych
 • Czym jest Kredytowa Promesa Definicja Przyrzeczenie udzielenia kredytu na ustalonych uwarunkowaniach po spełnieniu poprzez kredytobiorcę wymogów formalnych
 • Czym jest Funduszu Informacyjny Prospekt Definicja obowiązkiem funduszu inwestycyjnego zawiera statut funduszu i wszelakie wiadomości konieczne do oceny ryzyka inwestycyjne
 • Czym jest Prowizja Definicja Zapłata ponoszona poprzez leasingobiorcę z tytułu wydatków administracyjnych zawarcia umowy i tak zwany opłat manipulacyjnych
 • Czym jest Przedmiot Definicja wartość niematerialna i prawna w rozumieniu regulaminów o rachunkowości. Na podstawie tych regulaminach obiektem leasingu może być sprzęt o
 • Czym jest Przewalutowanie Definicja Znaczy sposobność zmiany waluty kredytu na inną w momencie kredytowania przeważnie obarczona dodatkową prowizją bankową
 • Czym jest Punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (POK/POF) Definicja uprawniona zwłaszcza do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu i przyjmowania środków pieniężnych na
 • Czym jest Terminowe Punkty Definicja walutami wyrażona w punktach kursu zamiany. Te punkty terminowe dodawane albo odejmowane od kursu miejscowego dają kursy terminowe albo

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Punkty Terminowe, Punkt Obsługi Klienta Lub Punkt Obsługi Funduszu (Pok/Pof), Przewalutowanie, Przedmiot, Prowizja, Prospekt Informacyjny Funduszu, Promesa co to jest.

Słownik Punkty Terminowe, Punkt Obsługi Klienta Lub Punkt Obsługi co to znaczy.