produkt narodowy brutto co to jest
Polecenie przelewu co znaczy Papiery wartościowe na okaziciela krzyżówka Prolongata co to jest.

Specjalista od inwestowania na P

 • Czym jest Brutto Narodowy Produkt Co znaczy Wytwór Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za granicą, zmniejszone o wartość dochodów na rynkach krajowych inwestorów zagranicznych
 • Czym jest Podatek dochodowy od osób fizycznych Krzyżówka rzecz państwa, które każda osoba fizyczna ma wymóg uiścić wysokość podatku zależy od osiąganego dochodu i wysokości odliczeń, których można dokonać odpowiednio
 • Czym jest Pochodne Prawa Co to jest których cena zależy bezpośrednio od ceny albo wartości instrumentu bazowego. Instrumentami pochodnymi są więc zarówno kontrakty terminowe jak i jednostki
 • Czym jest Emerytalny Program Pracowniczy Słownik Trzeciofilarowa forma dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego organizowana poprzez pracodawcę dla pracowników
 • Czym jest Poboru Prawo Czym jest jest powiązany z akcją. Jest on przyznawany akcjonariuszom obecnym już w spółce i uprawnia on ich do kupna akcji nowej emisji w określonej proporcji po cenie
 • Czym jest Parkiet Co oznacza Wyodrębnione w siedzibie giełdy miejsce, gdzie zawierane są transakcje
 • Czym jest Płatności Polecenie Tłumaczenie przekazane bankowi dokonania płatności na korzyść wskazanej osoby. Przy poleceniu zapłaty przesyłany jest elektroniczny dokument obciążenia rachunku dłużnika
 • Czym jest Przejęcie długu, przystąpienie do długu Przykłady umowy pomiędzy bankiem a osoba trzecią za zgodą kredytobiorcy (dłużnika) albo w formie umowy pomiędzy kredytobiorcą, a osoba trzecią za zgodą banku. rodzaj
 • Czym jest Funduszu Informacyjny Prospekt Definicja Dokument, którego przygotowanie jest obowiązkiem funduszu inwestycyjnego zawiera statut funduszu i wszelakie wiadomości konieczne do oceny ryzyka inwestycyjne
 • Czym jest Przedawnienie Encyklopedia prawo środek, który - o ile spełnione są określone obowiązki - dotyczy: zwolnienia z długu (przedawnienie zwalniające, unieważniające, umarzające), uzyskania
 • Czym jest Pieniężnych Środków Przepływ Jak działa CF) - Cash Flow - nierównomierny przepływ środków pieniężnych
 • Czym jest Przelew Czy jest Usługa przekazania środków opierając się na dyspozycji klienta na wskazany rachunek
 • Czym jest Cywilne Poręczenie Pojęcie regulaminy Kodeksu Cywilnego (art.876-887 K.c.) w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby
 • Czym jest Pv Value Present Wyjaśnienie Patrz wartość obecna
 • Czym jest Polisa Opis potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń. W polisie zakład ma wymóg podać jakie warunki ubezpieczenia mają
 • Czym jest Kredytowa Promesa Informacje Przyrzeczenie udzielenia kredytu na ustalonych uwarunkowaniach po spełnieniu poprzez kredytobiorcę wymogów formalnych
 • Czym jest POS (ang. Point of sale) Znaczenie Urządzenie do elektronicznej obsługi transakcji znajdującej się u akceptanta kart
 • Czym jest Pasywa Co znaczy Suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) i wierzycieli
 • Czym jest PIN (ang. Personal Identification Number) Krzyżówka identyfikujący posiadacza karty zastępuje jego podpis i jest konieczny do przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem karty jeden ze sposobów zabezpieczenia
 • Czym jest Elektroniczne Pieniądze Co to jest inny mechanizm dający sposobność dokonywania płatności bez konieczności korzystania z Kpieniędzy w gotówce albo czeku. Kapitał plastikowe wszystkie typy kart
 • Czym jest Rachunku Przekroczenie Słownik klient banku - za zgodą albo nie - dysponuje bankowymi środkami pieniężnymi do sumy wyższej niż pozwala na to jego list kredytowy albo istniejąca gwarancja
 • Czym jest Prokurent Czym jest poprzez spółkę, której na mocy pełnomocnictwa udzielone zostały na czas nieokreślony uprawnienia przedstawicielskie. Rozróżniamy definicja prokurenta ogólnego
 • Czym jest Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego Co oznacza Zajmuje się kontrolą działalności towarzystw ubezpieczeniowych, wydaje zezwolenia na działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Czym jest PIT (Personal Income Tax) Tłumaczenie gdzie zawarte jest zeznanie o osiągniętym dochodzie (poniesionej stracie) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dokument ten przedstawia
 • Czym jest Długu Przejęcie Przykłady wyniku której osoba trzecia wstępuje w miejsce dłużnika, poprzez co zostaje on zwolniony z długu przejęcie długu następuje przeważnie przez umowę zawartą
 • Czym jest Płatność Definicja PMT) - Payment - stały przepływ środków pieniężnych
 • Czym jest Inwestycyjna Polityka Encyklopedia rynkach o długoletniej tradycji odznacza się (z racji na dwa fundamentalne style realizowanej polityki inwestycyjnej) dwa typy funduszy: value funds i growth
 • Czym jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) Jak działa funkcjonująca w ramach II filaru, PTE ma formę firmy akcyjnej. Tworzy i zarządza otwartym funduszem emerytalnym i reprezentuje go wobec osób trzecich
 • Czym jest Lombardowa Pożyczka Czy jest Pożyczka udzielana pod zastaw papierów wartościowych i wartościowych elementów o charakterze użytkowym, jak biżuteria, obrazy
 • Czym jest Op P Pojęcie parametr jak podany już P/E. Oblicza się go za dzieląc bieżącą cenę akcji poprzez zysk operacyjny na jedną akcję. Parametr P/OP powinien być nieco niższy od
 • Czym jest Przedawnienie Wyjaśnienie cywilnego określająca konsekwencje prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień poprzez wskazany w ustawie moment przedawnienie odnosi się wyłącznie do
 • Czym jest Pierwotna transakcja na rynku pieniądza Opis Transakcja typu emisyjnego, jak wypuszczenie obligacji
 • Czym jest Walutowy Parytet Informacje sposób ustalenia wartości jednostki walutowej danego państwie przy użyciu tak zwany parytetu złota. Wyraża on liczba czystego złota zawartą w jednostce
 • Czym jest Poręczenie Znaczenie regulaminy k.c. w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w razie, gdy dłużnik zobowiązania nie wykona
 • Czym jest Pożyczka Co znaczy której pożyczkodawca stawia ustaloną kwotę albo rzecz do dyspozycji pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje się do jej zwrotu po upływie określonego terminu. W
 • Czym jest Ubezpieczeń Portfel Krzyżówka Ustala liczba ryzyk, elementów ubezpieczenia, obsługiwanych poprzez danego ubezpieczyciela
 • Czym jest Terminowe Punkty Co to jest procentowych między dwoma walutami wyrażona w punktach kursu zamiany. Te punkty terminowe dodawane albo odejmowane od kursu miejscowego dają kursy terminowe
 • Czym jest Emisyjny Prospekt Słownik zawierający szczegółowe wiadomości o sytuacji prawnej i finansowej emitenta i o papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do publicznego obrotu
 • Czym jest Pieniądza Podaż Czym jest wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza, która obejmuje pomiędzy innymi wartość gotówki (banknotów i bilonu) znajdującej się poza obiegiem bankowym
 • Czym jest Podatnik Co oznacza fizyczna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca z mocy ustawy obowiązkowi podatkowemu. Ktoś, na kim ciąży powinność uiszczenia
 • Czym jest Pełnomocnictwo do wykonania określonych czynności prawnych Tłumaczenie wykonania ustalonych czynności prawnych funkcjonuje w praktyce bankowej w podwójnej roli. W formie samoistnej opierające na przykład na nieodwołalnym
 • Czym jest Rentowności Próg Przykłady Znaczy taką rozmiar sprzedaży (wartościowo albo ilościowo) by całkowity przychód pieniężny pokrył w całości wydatki (zmienne i stałe
 • Czym jest Przedmiot Definicja środek trwały, wartość niematerialna i prawna w rozumieniu regulaminów o rachunkowości. Na podstawie tych regulaminach obiektem leasingu może być sprzęt o
 • Czym jest Podatek dochodowy od osób prawnych Encyklopedia rzecz państwa, które każda osoba prawna ma wymóg uiścić wysokość podatku zależy od osiąganego dochodu i wysokości odliczeń, których można dokonać odpowiednio z
 • Czym jest Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU) Jak działa innymi instytucjami w dziedzinie kształtowania państwowej polityki ubezpieczeniowej i sprawujący nadzór i kontrolę nad działalnością towarzystw
 • Czym jest Prowizja Czy jest Zapłata ponoszona poprzez leasingobiorcę z tytułu wydatków administracyjnych zawarcia umowy i tak zwany opłat manipulacyjnych
 • Czym jest Własności Prawo Pojęcie trwania umowy leasingowej właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje leasingodawca. Po zakończeniu umowy leasingu finansowego element leasingu automatycznie
 • Czym jest Przewalutowanie Wyjaśnienie Znaczy sposobność zmiany waluty kredytu na inną w momencie kredytowania przeważnie obarczona dodatkową prowizją bankową
 • Czym jest Swap Putable Opis płatnikowi prawo do wcześniejszego zakończenia umowy dotyczącej zmiennej stopy procentowej w swapie procentowym. Prawo to wiąże się z koniecznością wniesienia
 • Czym jest Płatnik Informacje fizyczna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana opierając się na regulaminów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku
 • Czym jest Bezgotówkowy Pieniądz Znaczenie pieniądza występująca tylko i wyłącznie w formie zapisów na bankowych rachunkach depozytowych płatnych na żądanie poprzez właścicieli tych rachunków (tak zwany
 • Czym jest Petrodolary Co znaczy wyliczenia w dolarach amerykańskich uzyskiwane poprzez państwa OPEC z tytułu eksportu ropy naftowej. Termin ten pojawił się w połowie lat 70-tych
 • Czym jest Prowizja Krzyżówka Płaca agenta ubezpieczeniowego, które uzyskuje za nakłonienie do zakupu ibezieczenia
 • Czym jest House Print Co to jest mechanizm umożliwiający masowe generowanie pisemnych, zindywidualizowanych wezwań do zapłaty, dzięki nowoczesnym metodom obróbki danych
 • Czym jest Przedsiębiorstwo Słownik osoba prawna i nie mająca osobowości prawnej firma prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą (a więc zarobkową
 • Czym jest Upadłościowe Postępowanie Czym jest toczy się po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa toczy się ono w sądzie, który ogłosił upadłość i ma na celu równomierne zaspokojenie wszystkich wierzycieli
 • Czym jest Prowizja Co oznacza Płaca za usługi i czynności bankowe, ustalone procentowo w relacji do wartości usług realizowanych poprzez bank na rzecz klienta
 • Czym jest Majątkowe Prawa Tłumaczenie których cena zależy w sposób bezpośredni albo pośredni od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych albo od zmiany wysokości stóp procentowych
 • Czym jest Pomostowa Emerytura Pomost Przykłady utratę przywilejów branżowych osobom pracującym w uwarunkowaniach szkodliwych. Każdy zatrudniający zatrudniający pracowników w szkodliwych uwarunkowaniach ma
 • Czym jest Wartościowy Papier Definicja uosabiający przysługujący jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony
 • Czym jest Brutto Krajowy Produkt Encyklopedia Wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych poprzez krajową gospodarkę w czasie konkretnego okresu, przeważnie roku
 • Czym jest Prawo do akcji (PDA) Jak działa uprawnia do wymiany jego na akcje firmy. W Polsce regularnie towarzyszy on nowym emisjom akcji. Nabywca akcji uzyskuje także prawa do akcji. Na rynku wtórnym
 • Czym jest Gotówkowa Pożyczka Czy jest wysokości pewnego minimum, z reguły maksymalnie do 12 miesięcy, z oprocentowaniem określonym dla całego terminu objętego pożyczką. Pożyczoną sumę podejmuje się
 • Czym jest Pmt Pojęcie Payment patrz płatność
 • Czym jest Układowe Postępowanie Wyjaśnienie przeprowadza się w wypadku, gdy przedsiębiorstwo w konsekwencji niezwykłych i niezależnych od niego okoliczności zaprzestało albo przewiduje, Iż w najbliższym
 • Czym jest Przewłaszczenie na zabezpieczenie, przewłaszczenie powiernicze Opis forma zabezpieczenia rzeczowego, polegająca na tym, że dłużnik przenosi na wierzyciela własność swej rzeczy z równoczesnym zobowiązaniem wierzyciela do
 • Czym jest Punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (POK/POF) Informacje organizacyjna dystrybutora uprawniona zwłaszcza do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu i przyjmowania środków pieniężnych
 • Czym jest Portfel Znaczenie Conajmniej dwa papiery wartościowe będące w posiadaniu inwestora
 • Czym jest Bankowa Poczta Co znaczy elementem funkcjonowania izby tradycyjnej zarówno w dziedzinie obsługi przewozu przesyłek rozliczeniowych i kurierskich dla mechanizmu SYBIR, jak i dla
 • Czym jest Imienne Wartościowe Papiery Krzyżówka właściciela umieszczona jest na papierze, a przeniesienie praw własności może odbyć się na drodze umowy notarialnej, regularnie tylko za zgodą emitenta (wymaga
 • Czym jest Prolongata Co to jest Przedłużenie terminu płatności zadłużenia krótkoterminowego w razie instrumentów ryzyka pieniężnego i jego refinansowanie nowym instrumentem
 • Czym jest Papiery wartościowe na okaziciela Słownik Pzeniesienie praw własności dzieje się poprzez wręczenie ich innej osobie
 • Czym jest Przelewu Polecenie Czym jest Bazuje na wydaniu dyspozycji przelania określonej stawki z rachunku klienta na wskazany rachunek

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Polecenie przelewu co znaczy Papiery wartościowe na okaziciela krzyżówka Prolongata co to jest Papiery wartościowe imienne słownik Poczta bankowa czym jest. co to jest.

Słownik Produkt Narodowy Brutto co znaczy Podatek dochodowy od osób co to znaczy.