obsługujący agent co to jest
Co oznacza Agent obsługujący: jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności realizowanych poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Agent obsługujący

Definicja z ang. Agent support, z niem. Agent-Support.

Co znaczy AGENT OBSŁUGUJĄCY: Działalność agenta obsługującego nie jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności realizowanych poprzez ten podmiot wynika zatem bezpośrednio z zapotrzebowania jakie zgłasza rynek. Kluczowym zadaniem agenta obsługującego jest prowadzenie rejestrów uczestników funduszu i rejestrowanie zmian posiadania na tych rejestrach. Jego działalność porównywana jest z funkcjonowaniem banku z tym, Iż zamiast przechowywania środków pieniężnych przechowuje on ustaloną liczbę jednostek. W ramach przechowywania dokonuje on bieżącego uaktualniania sald rejestrów, przyjmuje dyspozycje uczestników (zmiany danych, przyjmowanie pełnomocnictw, przeniesienia między rejestrami), wykonuje je, organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i środków pieniężnych. Do agenta obsługującego należy także utrzymywanie kontaktu z uczestnikami , przekazywanie im potwierdzeń realizacji zleconych dyspozycji i zlecanie przekazywania środków pieniężnych z umorzeń. W dziedzinie współpracy z depozytariuszem zadaniem agenta obsługującego jest obsługa rachunku nabyć i umorzeń jednostek i przekazywanie informacji o aktualnej liczbie jednostek. Dodatkowo agent może na zlecenie towarzystwa wykonać czynności informacyjne (udzielanie informacji o zasadach dystrybucji, przepisach funduszy, wyjaśnianie innych zastrzeżenia uczestników), powiązane z prowadzeniem dystrybucji poprzez sieć dystrybucyjną (opracowanie procedur operacyjnych, przygotowywanie oprogramowania, nadzór nad działalnością mechanizmów motywacyjnych dla pracowników instytucji dystrybuujących), a również uczestniczyć w szkoleniach pracowników towarzystwa albo dystrybutorów

Czym jest Agent obsługujący znaczenie w Słownik na A .

Co znaczy Akredytywa:
Definicja rozliczeń bezgotówkowych między podmiotami gospodarczymi, gwarantująca terminowe otrzymanie pieniędzy poprzez beneficjanta, jest to osobę fizyczna albo prawną, na rzecz której dokonywane są płatności agent obsługujący co to jest.
Co znaczy Akcept:
Definicja zobowiązanie się płatnika do wykupienia weksla od jego uprawnionego posiadacza w wyznaczonym terminie płatności akcept jest konieczny w razie weksli trasowanych, nie występuje z kolei przy wekslach agent obsługujący definicja.
Co znaczy Akceptant (Merchant):
Definicja Osoba fizyczna albo prawna, przyjmująca kartą płatniczą należność za dostarczone wyroby albo usługi agent obsługujący co znaczy.
Co znaczy Asekuracja:
Definicja Inne ustalenie ubezpieczenia agent obsługujący słownik.
Co znaczy Aktywa Netto Funduszu:
Definicja Wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu agent obsługujący znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: