należność co to jest
Co oznacza Należność: prawnej do otrzymania w ustalonym terminie określonego świadczenia rzeczowego.

Czy przydatne?

Definicja Należność

Definicja z ang. charge, z niem. aufladen.

Co to znaczy: uprawnienie osoby fizycznej albo prawnej do otrzymania w ustalonym terminie określonego świadczenia rzeczowego albo pieniężnego od innej osoby fizycznej albo prawnej w rachunkowości podmiotów gospodarczych należności są kategorią wyłącznie pieniężną i oznaczają wszelakie przewidywane przychody środków pieniężnych, stanowią aktywa podmiotu gospodarczego w tym przypadku stworzenie należności jest efektem prowadzonej działalności gospodarczej i poprzedza przypływ środków pieniężnych do podmiotu gospodarczego można je podzielić wg różnych mierników, pośród których do głownych należą: 1) region rozliczeń - należności krajowe i zagraniczne termin płatności - należności krótkoterminowe i długoterminowe, 2) stopień wymagalności - należności poprawne (terminowe) i przeterminowane (przedawnione), 3) tytuł stworzenia - należności z tytułu dostaw, robót i usług, wypłaconych zaliczek, kar umownych, karnych odsetek i tak dalej, 4) osoba dłużnika - należności od odbiorców produktów i usług, od pracowników, budżetowe i tak dalej, 5) stopień realności - pewne, wątpliwe, sporne, nieściągalne przeciętny moment regulowania należności - jest to czas od momentu ich stworzenia do momentu wpływu środków pieniężnych z tytułu danej należności - nazywa się cyklem należności i jest używany w analizie sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych

Czym jest Należność znaczenie w Słownik na N .