upadłość co to jest
Co oznacza Upadłość: niewypłacalności osoby prowadzącej przedsiębiorstwo, potwierdzona prawomocnym.

Czy przydatne?

Definicja Upadłość

Definicja z ang. Bankruptcy, z niem. Konkurs.

Co to znaczy: przypadek związana ze stanem niewypłacalności osoby prowadzącej przedsiębiorstwo, potwierdzona prawomocnym postanowieniem sądu gospodarczego upadłość znaczy pozbawienie osoby prowadzącej przedsiębiorstwo prawa kierowania i dysponowania dorobkiem na rzecz wyznaczonego poprzez sąd syndyka masy upadłościowej, którego celem jest przeprowadzenie postępowania zmierzającego do zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli upadłego przedsiębiorstwa (przeprowadzenie postępowania upadłościowego) upadły dłużnik jest zobowiązany wskazać i wydać cały swój dorobek syndykowi, który przeprowadza likwidację aktywów i określa listę wierzycieli i przygotowuje podział między nich sumy uzyskanej z likwidacji ogłoszenie upadłości znaczy odwołanie z zajmowanego stanowiska osób zarządzających do chwili obecnej przedsiębiorstwem i rozwiązanie z mocy prawa wszystkich organów samorządu załogi upadłość przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, firmy z o.o., firmy akcyjnej i innej osoby prawnej będącej podmiotem gospodarczym, jak także firmy jawnej znajdującej się w stanie likwidacji, powinna być ogłoszona także wówczas, gdy ich dorobek nie wystarcza na zaspokojenie długów w handlu międzynarodowym wyrównanie należności w formie umownej teoretycznie bez udziału pieniądza, ustalonymi towarami albo usługami czy surowcami, za inny wyrób, usługi czy surowce barter

Czym jest Upadłość znaczenie w Słownik na U .