wartości niematerialne prawne co to jest
Co oznacza Wartości niematerialne i prawne: majątkowe nadające się do gospodarczego zastosowania, a.

Czy przydatne?

Definicja Wartości niematerialne i prawne

Definicja z ang. Intangible assets, z niem. immaterielle Vermögenswerte.

Co znaczy WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE: Kupione poprzez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego zastosowania, a zwłaszcza prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, licencji i programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, poświęcone na swoje potrzeby jednostki albo do oddania do używania opierając się na umowy najmu ponadto zalicza się tu: wydatki organizacji poniesione przy założeniu albo późniejszym rozszerzeniu firmy akcyjnej, wartość spółki i wydatki skończonych prac rozwojowych

Czym jest Wartości niematerialne i znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Waluta:
Definicja danego państwie występujący jako środek rozliczeniowy i jako środek regulowania należności i zobowiązań w transakcjach międzynarodowych. W światowym systemie walutowym za walutę międzynarodową wartości niematerialne i prawne co to jest.
Co znaczy Wypadek Ubezpieczeniowy:
Definicja ochroną ubezpieczeniową, za które zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie albo świadczenie. Wszystkie szkody wynikłe z tej samej powody są traktowane jako jeden wypadek ubezpieczeniowy wartości niematerialne i prawne definicja.
Co znaczy Wartość Obecna:
Definicja PV) - Present Value - wartość w dniu dzisiejszym przyszłego przepływu środków pieniężnych albo wielu przepływów środków pieniężnych zdyskontowanych wg odpowiedniej stopy procentowej wartości niematerialne i prawne co znaczy.
Co znaczy Wyciąg Z Rachunku Bankowego:
Definicja Dokument sporządzony poprzez oddział operacyjny dla posiadacza rachunku bankowego, informujący o dokonanych na tym rachunku operacjach i wynikającym z nich saldzie na koniec określonego dnia wartości niematerialne i prawne słownik.
Co znaczy Wspólnik:
Definicja Osoba fizyczna albo prawna, która razem z jedną albo większą liczbą innych osób uczestniczą w działalności gospodarczej w ramach firmy wartości niematerialne i prawne znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: