digital signature co to jest
Co oznacza skrót Digital Signature? Definicja Cyfrowy (elektroniczny) podpis. Słownik Oznaczenie.

Czy przydatne?

Co to znaczy Signature Digital

Definicja DIGITAL SIGNATURE: Cyfrowy (elektroniczny) podpis

Co oznacza DIGITAL SIGNATURE: Oznaczenie dokumentu poświadczające jego autentyczność. Cyfrowy podpis powstaje w oparciu o kryptografię niesymetryczną i służyć może do: potwierdzenia nadawcy dokumentu (upewnienia się, że nikt się pod niego nie podszywa) upewnienia się, co do integralności dokumentu (czyli, że po podpisaniu i wysłaniu przez nadawcę nie został przez nikogo zmodyfikowany przed dotarciem do adresata) zidentyfikowania nadawcy (nie może się wyprzeć się autorstwa dokumentu) Cyfrowe podpisy stosowane są najczęściej w korespondencji elektronicznej, która wymaga całkowitej pewności, że przekazywane informacje nie zostały zmienione (zafałszowane) i że pochodzą od osoby podającej się za nadawcę. jeżeli treść wiadomości jest poufna, dodatkowo zastosować można również szyfrowanie. Przykładem zastosowań cyfrowych podpisów jest transmisji danych między klientem a bankiem w usługach typu homebanking. Konstrukcja cyfrowego podpisu Cyfrowy podpis tworzony jest poprzez poddanie tekstu wiadomości działaniu specjalnej funkcji mieszającej, w wyniku której generowany jest skrót wiadomości. Skrót ten ma postać krótkiego, unikalnego kodu właściwego tylko danemu fragmentowi tekstu; algorytm mieszający jest tak skonstruowany, iż praktycznie niemożliwe jest znalezienie dwóch różnych wiadomości legitymujących się tym samym skrótem. W drugim etapie skrót zostaje zaszyfrowany kluczem prywatnym nadawcy. To właśnie ta porcja danych umieszczona w dokumencie funkcjonuje jako jego elektroniczny podpis. Z jednej strony gwarantuje, iż dokument nie został zmodyfikowany (funkcja mieszająca daje ten sam rezultat), z drugiej - że nikt nie podszył się pod nadawcę (ponieważ daje się odczytać jego kluczem publicznym). ta wiadomość została podpisana elektronicznie -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: PGPfreeware 5.5.3i for non-commercial use iQA/AwUANhKZHRWs+uwfvHuYEQLhugCgqVbDyFcb0NxGN+GAwmvVunIZ1kcAoIYr SdAUTBzIyYDqrFnr7tJpstvv =SflM -----END PGP SIGNATURE----- Definicja podpisu elektronicznego zawarta w ustawie składa się właściwie z dwóch części. Odpowiednie artykuły ustawy stanowią:
"Podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny" (Art. 3 ust. 1), oraz: "Bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek póżniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna" (Art. 3 ust. 2). Pierwsza część definicji jest na tyle ogólna, że może oznaczać każde dane, niekoniecznie w postaci cyfrowej, mogące uwierzytelnić osobę, która je wytworzyła. Definicja taka jest niewystarczająca głównie z powodu braku wymagań odnośnie bezpieczeństwa tworzenia takiego podpisu. Tę kwestię ujmuje druga część definicji podpisu, uzupełniająca część pierwszą o szereg dodatkowych postulatów. Rozszerzona definicja bezpiecznego podpisu elektronicznego daje dostateczną gwarancję, że dane tworzące podpis ustalają tożsamość osoby, która ma wyłączną kontrolę nad urządzeniem służącym do składania podpisu, spełniającym jednocześnie szereg wymagań bezpieczeństwa. Podpis elektroniczny gwarantuje też integralność danych, do których został dołączony. Jest to cecha w zasadniczy sposób odróżniająca podpis elektroniczny od tradycyjnego: podpis elektroniczny jest bowiem oparty na tworzony w oparciu o funkcji jednoznacznego przekształcenia danych, których dotyczy, a to oznacza, że za każdym razem jest inny. Jakakolwiek zmiana danych, które zostały podpisane, pociąga za sobą zmianę danych tworzących podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny nie jest więc dokładnym odpowiednikiem podpisu złożonego na papierze, który przecież nie jest związany z treścią dokumentu. Bezpieczny podpis elektroniczny zapewnia integralność całego dokumentu - nie istnieje więc potrzeba parafowania każdej jego strony ani też wyróżniania oryginału i jego kopii, ponieważ każdy dokument, opatrzony ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym, nie może ulec zmianie. Podpis elektroniczny ma więc szereg cech, których nie zawiera zwykły podpis. Prawdopodobnie najważniejszą z nich jest to, że - w przeciwieństwie do podpisu tradycyjnego - jego ważność i prawdziwość zależą jedynie od danych służących do weryfikacji i zawartych w certyfikacie, co oznacza, że osoba, która utworzyła podpis, może być zidentyfikowana automatycznie w sposób bezpośredni i obiektywny. Druga różnica to możliwość potwierdzenia integralności danych, do których się odnosi. Trzecia to fakt, że podrobienie takiego podpisu jest o wiele trudniejsze niż podpisu odręcznego, a praktycznie wręcz niemożliwe. Podsumowując zalety podpisu elektronicznego, można wymienić następujące jego cechy: równoważność z podpisem odręcznym, jest związany wyłącznie z podpisującym, umożliwia identyfikację podpisującego, jest tworzony przez podpisującego, brak konieczności fizycznej obecności przy dokonywaniu większości czynności prawnych, brak konieczności przechowywania dokumentów papierowych. ZOBACZ TAKŻE:

Zobacz także: Digital Watermark,Digital Certificate

Czym jest Digital Signature znaczenie w Słownik komputerowy D .

Co znaczy DTR:
Porównanie digital signature co znaczy.
Krzyżówka DIO:
Dlaczego digital signature krzyżówka.
Co to jest Distributed Object System:
Jak lepiej digital signature co to jest.
  • Dodano:
  • Autor: