strasburg stały komitet co to jest
ENCYKLOPEDIA Strasburg, Stały Komitet Ds. Struktur Rolnych, System Tpa, System Wcześniejszych.

Definicja w słowniku UE na S

 • Czym jest Specyficzne Subsydia Co to jest rząd państwie pochodzenia i/albo państwie eksportu bezpośrednio albo pośrednio producentom albo eksporterom danego dobra, a również subsydia przyznawane
 • Czym jest Negocjacyjne Stanowisko Definicja Paper) wynikiem przeglądu prawa jest spis rozbieżności pomiędzy prawem państwie kandydującego a prawem wspólnotowym, co stanowi podstawę opracowania s.n
 • Czym jest Ochronna Klauzula Specjalna Co znaczy Safeguard, SSG) klauzula użytkowana odnosząc się do produktów rolnych, która dopuszcza nakładanie dodatkowych opłat celnych w wypadku, gdy rozmiar importu
 • Czym jest Transatlantyckie Stosunki Słownik pierwszy została zawarta w 1949 w Stuttgarcie w przemówieniu sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych J. Byrnesa, gdzie stwierdził on, Iż bezpieczeństwo i pokój w
 • Czym jest Wydatków Struktura Znaczenie ogólnego UE obejmuje w pierwszej kolejności: opłaty na cele rolnicze ( FEOGA Sekcja Gwarancji), Fundusze Strukturalne, w tym: FEOGA Sekcja Orientacji
 • Czym jest Europolu Informacyjny System Czym jest okolicy Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu Informacyjnego Schengen) powstałych z myślą o potrzebie współpracy policyjnej na poziomie europejskim
 • Czym jest szczyt Rady Europejskiej w Luksemburgu Co oznacza Porada Europejska postanowiła wówczas, Iż 30 marca 1998 rozpocznie się mechanizm rozszerzania Unii, który obejmie wszystkie kandydujące państwa z Europy
 • Czym jest system kredytowy Europejskiego Systemu Walutowego Krzyżówka składowych Europejskiego Mechanizmu Walutowego, stworzony dzięki środkom finansowym krajów członkowskich wniesionym do Europejskiego Funduszu Współpracy
 • Czym jest Dochodów Struktura Najlepszy ogólnego UE obejmuje w ramach tak zwany środków własnych wpływy z tytułu: ceł pobieranych opierając się na wspólnej taryfy celnej, opłat rolnych nakładanych na
 • Czym jest Dubliński System Przykłady opierając się na konwencji dublińskiej w celu zagwarantowania, Iż wniosek każdej osoby ubiegającej się o azyl w UE zostanie rozpatrzony poprzez jedno z krajów
 • Czym jest Ue Symbole Encyklopedia hymn UE, symbolika euro, dzień Europy i dewiza: zjednoczeni w różnorodności. Giscard dEstaigne zaproponował w dniu 11 lipca 2003, na ostatnim posiedzeniu
 • Czym jest Autonomiczne Stawki Jak działa dwóch sytuacjach: w zamianie z krajami należącymi do Światowej Organizacji Handlu albo krajami, którym przyznana została klauzula największego uprzywilejowania
 • Czym jest Uzgodnieniowe Spotkanie Czy jest państwie kandydującym poprzedzające sesję dwustronną przeglądu prawa. Spotkaniu, organizowanemu oddzielnie dla każdego obszaru negocjacyjnego, przewodniczy
 • Czym jest Finansowa Solidarność Pojęcie polityki rolnej, oznaczająca ponoszenie poprzez wszystkie państwa członkowskie wydatków wspólnej polityki rolnej, bezwzględnie na to, gdzie kraju i gdzie
 • Czym jest System Europejskiej Kumulacji Pochodzenia Wyjaśnienie European Cumulation of Orgini) wprowadzony w 1997 mechanizm obejmujący regionalne, preferencyjne, dwustronne porozumienia zawarte między: 1. Unią Europejską a
 • Czym jest Ssg Opis szczególna klauzula ochronna
 • Czym jest Schengen Informacyjny System Informacje mechanizmów (w okolicy Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu Informacyjnego Europolu) powstałych z myślą o potrzebie współpracy służb policyjnych
 • Czym jest Strefa Wolnego Handlu Wyrobami Przemysłowymi Co to jest Mediterranean Free Trade Area MEFTA) jedna z form współpracy gospodarczej pomiędzy krajami basenu Morza Śródziemnego a Wspólnotą, której utworzenie zakłada
 • Czym jest Europeistyka Europejskie Studia Definicja europejskich zrodziła się w Europie Zachodniej najpierw lat 50. w czasie powoływania instytucji WE, które domagały się przygotowanej na wysokim poziomie kadry
 • Czym jest sesja przeglądu prawa wielostronna Co znaczy opierający na spotkaniu specjalistów z Komisji Europejskiej z delegacjami wszystkich państw kandydujących. Na spotkaniach tych specjaliści unijni prezentowali
 • Czym jest Somps Słownik Oriented Monetary Policy Strategy) strategia polityki walutowej ukierunkowana na utrzymanie stabilności, przygotowana poprzez ECB w 1998 zakładająca, Iż dla
 • Czym jest Słowacja Znaczenie Republika), kraj w Europie Środkowo-Wschodniej, graniczące z Polską, Ukrainą, Węgrami, Austrią. Pow. 49,036 tys. km2, ludność 5,5 mln, w tym 10,6% mniejszości
 • Czym jest status osoby ubiegającej się o azyl w Unii Europejskiej Czym jest zakres polityki azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w dziedzinie określania standardów min
 • Czym jest Eksportowe Subsydia Co oznacza produkującym i sprzedającym własne wyroby za granicą; ich wykorzystywanie uznawane jest za nieuczciwą konkurencję i podlega środkom odwetowym. Zaskarżeniu nie
 • Czym jest Strefowe Krzyżówka jeden z rodzajów programów rolnośrodowiskowych Wspólnoty wykonywany w ściśle ustalonych strefach zorientowany raczej na zachowanie różnorodności biologicznej
 • Czym jest Handlu Wolnego Strefa Najlepszy gospodarczej polegająca na całkowitym albo częściowym zniesieniu ograniczeń taryfowych, parataryfowych i pozataryfowych w zamianie pomiędzy krajami ją
 • Czym jest Stowarzyszenie Narodów Południowo-Wschodniej Azji Przykłady of South East Asian Nations, ASEAN), międzyrządowa organizacja powołana na mocy porozumienia zawartego w 1967 w Bangkoku, obejmująca aktualnie dziesięć krajów
 • Czym jest Jacques Santer Encyklopedia luksemburski, przewodniczący Partii Chrześcijańsko-socjalnej (197482), premier (198494). Przewodniczył także Europejskiej Partii Ludowej (198790), był
 • Czym jest status osoby objętej ochroną tymczasową w Unii Europejskiej Jak działa zakres polityki azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w sferze ustalania standardów min. przyznawania
 • Czym jest system transgranicznego doręczania dokumentów Czy jest współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. Jego zasady zostały określone w rozporządzeniu Porady UE z 29 maja 2000 o doręczaniu sądowych i pozasądowych
 • Czym jest I Stop Pojęcie odniesieniu wspierania i zamiany osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie handlowi ludźmi i seksualnemu wykorzystywaniu dzieci, uruchomiony opierając się na
 • Czym jest Tampere W Szczyt Wyjaśnienie Europejskiej, które odbyło się 15 i 16 października 1999 w trakcie Prezydencji fińskiej i zostało po raz pierwszy w historii integracji w całości przeznaczone
 • Czym jest Celnej Informacji System Opis okolicy Mechanizmu Informacyjnego Europolu i Mechanizmu Informacyjnego Schengen) powstałych z myślą o potrzebie współpracy służb policyjnych, granicznych i
 • Czym jest Sapard Informacje Accession Programme for Agriculture and Rural Development) jeden z nowych programów przedakcesyjnych skierowanych na modernizację rolnictwa i obszarów
 • Czym jest system zasobów własnych Unii Europejskiej Co to jest założeniach tworzących mechanizm, który ma uniezależnić Wspólnotę Europejską od bezpośrednich wpłat krajów członkowskich. Dochody takie są automatycznie, z
 • Czym jest Europejska Unia Stosunki Definicja stosunków pomiędzy Rosją, Unią Europejską jest Układ o Partnerstwie i Współpracy (The Partnership and Co-operation Agreement, PCA), podpisany na Korfu w 1994
 • Czym jest Javier Solana Co znaczy od grudnia 1995 sekretarz generalny NATO. Opuścił to stanowisko, powierzono mu gdyż funkcję generalnego sekretarza Porady UE i wysokiego przedstawiciela
 • Czym jest Osób Przepływu Swoboda Słownik rynku wewnętrznego Wspólnoty, uregulowana w art. 3948 TWE, oznaczająca prawo podejmowania pracy albo innej działalności gospodarczej poprzez obywateli jednego
 • Czym jest Płatności Rozliczania System Znaczenie instrumentów i procedur pozwalających na przepływ pieniądza pomiędzy wieloma podmiotami. Państwa Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU) dokonują rozliczania swych
 • Czym jest Schengen System Czym jest się na konwencji z Schengen, opiera się na zasadzie swobodnego przemieszczania się po terytorium krajów-stron zarówno ich obywateli, jak i obywateli krajów
 • Czym jest System Zarządzania i Audytu Środowiskowego Co oznacza instrument polityki ochrony środowiska zorientowany na wdrażanie idei ekorozwoju w przemyśle, wprowadzony na mocy rozporządzenia Porady UE z 29 czerwca 1993
 • Czym jest Schengen Krzyżówka konwencje z Schengen
 • Czym jest status uchodźcy w Unii Europejskiej Najlepszy zakres polityki azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w sferze ustalania standardów min. dotyczących
 • Czym jest Konwencyjne Stawki Przykłady imporcie z państw trzecich należących do Światowej Organizacji Handlu i krajów, którym na mocy zawartych porozumień Wspólnota Europejska przyznała klauzulę
 • Czym jest Instancji Pierwszej Sąd Encyklopedia Sprawiedliwości wprowadzony od 1988 (rozpoczął działalność 31 października 1989) z racji na liczbę spraw. Przekazano mu kompetencje co do orzekania w kwestiach
 • Czym jest Usług Przepływu Swoboda Jak działa rynku wewnętrznego Wspólnoty, uregulowana w art. 4955 TWE, polegająca na znoszeniu wszelkich barier i ograniczeń w świadczeniu usług poprzez obywateli jednego
 • Czym jest Subsydiarność Czy jest zasada zapisana w Traktacie o UE, odpowiednio z którą Wspólnota: w dziedzinach, które nie podlegają jej wyłącznej właściwości [...] wykazywać aktywność będzie
 • Czym jest Wspólne Stanowisko Pojęcie Position) terminu tego używa się w dwóch znaczeniach. W pierwszym odnosi się do stanowiska Porady UE i Parlamentu Europejskiego w relacji do projektu aktu
 • Czym jest Orientacji Sekcja Wyjaśnienie Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie, której środki przeznaczane są na działania o charakterze strukturalnym, na przykład działania modernizacyjne
 • Czym jest Budżetowa Składka Opis corocznie do budżetu ogólnego stawki poprzez poszczególne państwa członkowskie UE. Wysokość tej składki jest określana procentowo w relacji do PNB danego
 • Czym jest Sad Informacje Jednolity Dokument Celny
 • Czym jest status osoby objętej ochroną subsydiarną w Unii Europejskiej Co to jest zakres polityki azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w sferze ustalania standardów min. dotyczących
 • Czym jest Sztab Wojskowy Unii Europejskiej Definicja decyzji Porady UE z 22 stycznia 2001. Decyzja polityczna o powołaniu do życia nowych struktur drugiego filaru UE zapadła na posiedzeniu Porady Europejskiej w
 • Czym jest siły cywilne ds. utrzymania pokoju Unii Europejskiej Co znaczy peacekeeping force) odpowiednio z decyzjami podjętymi w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, powinny powstać do 2003 w celu ułatwienia
 • Czym jest system cen w rolnictwie Słownik ramach wspólnej polityki rolnej. Ceny produktów rolnych ustalane są notarialnie (a nie opierając się na systemu rynkowego) na poziomie wyższym niż ceny
 • Czym jest Towarów Przepływu Swoboda Znaczenie funkcjonowania unii celnej utworzonej pomiędzy krajami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej ustalona w art. 2331 TWE. Bazuje ona na wyeliminowaniu wszelkiego
 • Czym jest status osoby ubiegającej się o status uchodźcy w Unii Europejskiej Czym jest status osoby ubiegającej się o azyl w UE
 • Czym jest Szczycie Na Spotkanie Co oznacza szefów rządów, dwustronne albo wielostronne. Część s.s. dzieje się w ramach organizacji międzynarodowych, stanowi mniej albo bardziej sformalizowany obiekt
 • Czym jest system edukacyjny w Unii Europejskiej Krzyżówka nie tworzy jednolitego mechanizmu nauki. Każde kraj samo określa strukturę kształcenia swoich obywateli. Wspólnota nie ingeruje w mechanizmy edukacyjne krajów
 • Czym jest Ii Stop Najlepszy 31 grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania i współpracy osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie handlowi ludźmi i
 • Czym jest system porównywania odcisków palców Przykłady się na rozporządzenia Porady UE z 11 grudnia 2000 w kwestii ustanowienia mechanizmu Eurodac do porównywania odcisków placów w celu efektywnego stosowania
 • Czym jest Szwecja Encyklopedia Konungariket Sverige), kraj na Półwyspie Skandynawskim. Pow. 450 tys. km2, graniczące z Norwegią i Finlandią. Stolica Sztokholm. Jej populacja liczy 8,8 mln
 • Czym jest siły szybkiego reagowania Unii Europejskiej Jak działa Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, która jest częścią Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, Porada Europejska na posiedzeniu w
 • Czym jest satus imigranta w Unii Europejskiej Czy jest status osoby uprawnionej do pobytu długoterminowego w UE
 • Czym jest status osoby uprawnionej do pobytu długoterminowego w Unii Europejskiej Pojęcie zakres polityki imigracyjnej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w dziedzinie ustalania warunków wjazdu i
 • Czym jest Socrates Wyjaśnienie programy edukacyjne UE ( Erasmus i Lingua). Budżet poświęcony jest na finansowanie trzech dziedzin: działania w dziedzinie szkolnictwa wyższego (zamiana
 • Czym jest Przedakcesyjna Strategia Opis kandydujących opracowana opierając się na dokumentu Strategia integracji państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej wypracowanego w trakcie spotkania
 • Czym jest stanowisko wspólne Unii Europejskiej Informacje Position) stanowisko UE w danym obszarze negocjacyjnym opracowane po zapoznaniu się ze stanowiskiem negocjacyjnym państwie kandydującego. Projekt stanowiska
 • Czym jest status azylanta w Unii Europejskiej Co to jest status uchodźcy w UE
 • Czym jest strategia dostępu do rynku Definicja Access Strategy) jedna z form promocji eksportu stworzona poprzez Komisję Europejską w 1996. Zakłada ona identyfikację użytkowanych barier taryfowych i
 • Czym jest Gwarancji Sekcja Co znaczy Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie, z której finansowane są opłaty powiązane z funkcjonowaniem rynku rolnego, w tym między innymi interwencyjne skupy
 • Czym jest Seci Słownik European Cooperative Initiative) Inicjatywa Współpracy w Południowo-Wschodniej Europie, zainaugurowana w Genewie 6 grudnia 1996, opiera się na współpracy Unia
 • Czym jest System Powszechnych Preferencji Celnych Znaczenie Mechanizm of Preferences GSP) mechanizm autonomicznych, przyznawanych jednostronnie poprzez Wspólnotę, państwom słabiej rozwiniętym, preferencji celnych
 • Czym jest Europejski Klub Szkolny Czym jest nauczycieli na rzecz upowszechniania wiedzy o Europie. Idea klubów europejskich powstała w Portugalii (inicjatorką była Margarida Belard, promotorka programu
 • Czym jest sesja przeglądu prawa dwustronna Co oznacza przeglądu prawa z udziałem specjalistów Komisji Europejskiej i przedstawicieli danego państwa kandydującego. W tej fazie negocjatorzy państwa kandydującego
 • Czym jest specjalni pełnomocnicy Unii Europejskiej Krzyżówka Amsterdamu Porada UE może, gdy uzna to za niezbędne, powołać s.p., dysponującego mandatem odnosząc się do specjalnych kwestii politycznych z dziedziny Wspólnej
 • Czym jest Henri Paul Spaak Najlepszy działacz Belgijskiej Partii Socjalistycznej, w 193638 minister spraw zagranicznych i premier. W latach okupacji hitlerowskiej opuścił Belgię, przenosząc się
 • Czym jest Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej Przykłady Framework Programme of the European Commission) następny faza w polityce badawczo-rozwojowej UE, wykonywany poprzez Komisję Europejską, na 200206. UE
 • Czym jest Cukrowa Składka Encyklopedia powiązane z produkcją i magazynowaniem cukru i izoglukozy na terenie UE. Wysokość pobieranych z tego tytułu opłat jest bezpośrednio związana z wielkością
 • Czym jest Trevi Struktura Jak działa międzyrządowej krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej, prowadzonej poza ramami traktatowymi. Istniała do dnia wejścia w życie traktatu z Maastricht, a
 • Czym jest Seecp Czy jest European Cooperation Process) Mechanizm Współpracy w Południowo-Wschodniej Europie, zainaugurowany na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w czerwcu 1996 w
 • Czym jest Kapitału Przepływu Swoboda Pojęcie rynku wewnętrznego Wspólnoty, a zwłaszcza Unii Gospodarczej i Walutowej, uregulowana w art. 5660 TWE, wprowadzająca zakaz stosowania żadnych ograniczeń w
 • Czym jest Euro Strefa Wyjaśnienie ekipa dwunastu krajów wypełniających kryteria konwergencji, które wprowadziły wspólną walutę euro i uczestniczą w trzecim etapie Europejskiego Rynku Walutowego
 • Czym jest Kopenhadze W Szczyt Opis Europejskiej UE, wiąże się z procesem rozszerzania UE na wschód. Można tu wskazać na dwa szczyty. Pierwszy, z 1993, gdy przyjęto tak zwany kryteria kopenhaskie
 • Czym jest Zielone Subsydia Informacje badań naukowo-technicznych, postęp regionów zacofanych i finansowanie ochrony środowiska. Wykorzystywanie tego rodzaju subsydiów jest dozwolone i nie podlega
 • Czym jest Lizbońska Strategia Co to jest polityki strukturalnej, którego celem jest powstanie dynamicznej, konkurencyjnej gospodarki, gwarantującej zrównoważony postęp gospodarczy, przyrost
 • Czym jest Słowenia Definicja południowej Europie, obok Bałkanów. Graniczy z Włochami, Austrią, Węgrami i Chorwacją. Stolica Lublana. Pow. 20,3 tys. km2 około 2 mln mieszkańców. Język
 • Czym jest Szósty Środowiskowy Program Działania Co znaczy przyszłość, nasz wybór) przyjęty poprzez Komisję Europejską w 2001 plan wytycznych polityki ochrony środowiska Wspólnoty na 200110. Zawiera cztery kluczowe
 • Czym jest Sb System Słownik mechanizm dostępu do sieci elektroenergetycznej określony w dyrektywie Porady 96/92/WE z 19 grudnia 1996 w kwestii wspólnych zasad odnośnie do wewnętrznego
 • Czym jest Emerytur Wcześniejszych System Znaczenie postanowień dyrektywy Porady UE 72/160/ /EWG z 1972 mechanizm, którego celem jest utworzenie bardziej efektywnej struktury agrarnej na wsi i zapewnienie osobom
 • Czym jest Tpa System Czym jest regulowanego dostępu do sieci elektroenergetycznej) mechanizm dostępu do sieci elektroenergetycznej określony w dyrektywie Porady 96/92/WE z 19 grudnia 1996 w
 • Czym jest Stały Komitet ds. Struktur Rolnych Co oznacza współpracujący z Komisją Europejską w sprawach związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie. Komitet doradza w
 • Czym jest Strasburg Krzyżówka północno-wschodniej Francji, w Alzacji przy ujściu rzeki Ill do Renu, niegdyś przechodzące z rąk niemieckich do francuskich, znak konfliktów pomiędzy tymi

Ekonomiczne definicje w Unii Europejskiej i ich znaczenie - co to jest

Tłumaczenie prawa w UE. Co to znaczy w ekonomii. Słownik inwestycji ekonomicznych.

Definicja ENCYKLOPEDIA Strasburg, Stały Komitet Ds. Struktur Rolnych, System Tpa, System Wcześniejszych Emerytur, System Sb, Szósty Środowiskowy Program Działania, Słowenia co to jest.

Słownik Co znaczy Strasburg, Stały Komitet Ds. Struktur Rolnych, System Tpa co to znaczy.