somps solidarność finansowa co to jest
Stop I co znaczy sesja przeglądu prawa wielostronna krzyżówka szczyt w Kopenhadze co to jest.

Definicja w słowniku UE na S

 • Czym jest Somps Co znaczy Oriented Monetary Policy Strategy) strategia polityki walutowej ukierunkowana na utrzymanie stabilności, przygotowana poprzez ECB w 1998 zakładająca, Iż dla
 • Czym jest Finansowa Solidarność Krzyżówka polityki rolnej, oznaczająca ponoszenie poprzez wszystkie państwa członkowskie wydatków wspólnej polityki rolnej, bezwzględnie na to, gdzie kraju i gdzie
 • Czym jest Cukrowa Składka Co to jest powiązane z produkcją i magazynowaniem cukru i izoglukozy na terenie UE. Wysokość pobieranych z tego tytułu opłat jest bezpośrednio związana z wielkością
 • Czym jest System Zarządzania i Audytu Środowiskowego Słownik instrument polityki ochrony środowiska zorientowany na wdrażanie idei ekorozwoju w przemyśle, wprowadzony na mocy rozporządzenia Porady UE z 29 czerwca 1993
 • Czym jest Strefowe Czym jest jeden z rodzajów programów rolnośrodowiskowych Wspólnoty wykonywany w ściśle ustalonych strefach zorientowany raczej na zachowanie różnorodności biologicznej
 • Czym jest Europolu Informacyjny System Co oznacza okolicy Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu Informacyjnego Schengen) powstałych z myślą o potrzebie współpracy policyjnej na poziomie europejskim
 • Czym jest Sad Tłumaczenie Jednolity Dokument Celny
 • Czym jest Seecp Przykłady European Cooperation Process) Mechanizm Współpracy w Południowo-Wschodniej Europie, zainaugurowany na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w czerwcu 1996 w
 • Czym jest Kapitału Przepływu Swoboda Definicja rynku wewnętrznego Wspólnoty, a zwłaszcza Unii Gospodarczej i Walutowej, uregulowana w art. 5660 TWE, wprowadzająca zakaz stosowania żadnych ograniczeń w
 • Czym jest system cen w rolnictwie Encyklopedia ramach wspólnej polityki rolnej. Ceny produktów rolnych ustalane są notarialnie (a nie opierając się na systemu rynkowego) na poziomie wyższym niż ceny
 • Czym jest Szwecja Jak działa Konungariket Sverige), kraj na Półwyspie Skandynawskim. Pow. 450 tys. km2, graniczące z Norwegią i Finlandią. Stolica Sztokholm. Jej populacja liczy 8,8 mln
 • Czym jest Osób Przepływu Swoboda Czy jest rynku wewnętrznego Wspólnoty, uregulowana w art. 3948 TWE, oznaczająca prawo podejmowania pracy albo innej działalności gospodarczej poprzez obywateli jednego
 • Czym jest system kredytowy Europejskiego Systemu Walutowego Pojęcie składowych Europejskiego Mechanizmu Walutowego, stworzony dzięki środkom finansowym krajów członkowskich wniesionym do Europejskiego Funduszu Współpracy
 • Czym jest Słowacja Wyjaśnienie Republika), kraj w Europie Środkowo-Wschodniej, graniczące z Polską, Ukrainą, Węgrami, Austrią. Pow. 49,036 tys. km2, ludność 5,5 mln, w tym 10,6% mniejszości
 • Czym jest Sb System Opis mechanizm dostępu do sieci elektroenergetycznej określony w dyrektywie Porady 96/92/WE z 19 grudnia 1996 w kwestii wspólnych zasad odnośnie do wewnętrznego
 • Czym jest Budżetowa Składka Informacje corocznie do budżetu ogólnego stawki poprzez poszczególne państwa członkowskie UE. Wysokość tej składki jest określana procentowo w relacji do PNB danego
 • Czym jest sesja przeglądu prawa dwustronna Znaczenie przeglądu prawa z udziałem specjalistów Komisji Europejskiej i przedstawicieli danego państwa kandydującego. W tej fazie negocjatorzy państwa kandydującego
 • Czym jest Europeistyka Europejskie Studia Co znaczy europejskich zrodziła się w Europie Zachodniej najpierw lat 50. w czasie powoływania instytucji WE, które domagały się przygotowanej na wysokim poziomie kadry
 • Czym jest Sapard Krzyżówka Accession Programme for Agriculture and Rural Development) jeden z nowych programów przedakcesyjnych skierowanych na modernizację rolnictwa i obszarów
 • Czym jest status uchodźcy w Unii Europejskiej Co to jest zakres polityki azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w sferze ustalania standardów min. dotyczących
 • Czym jest Euro Strefa Słownik ekipa dwunastu krajów wypełniających kryteria konwergencji, które wprowadziły wspólną walutę euro i uczestniczą w trzecim etapie Europejskiego Rynku Walutowego
 • Czym jest status osoby objętej ochroną subsydiarną w Unii Europejskiej Czym jest zakres polityki azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w sferze ustalania standardów min. dotyczących
 • Czym jest siły szybkiego reagowania Unii Europejskiej Co oznacza Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, która jest częścią Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, Porada Europejska na posiedzeniu w
 • Czym jest system zasobów własnych Unii Europejskiej Tłumaczenie założeniach tworzących mechanizm, który ma uniezależnić Wspólnotę Europejską od bezpośrednich wpłat krajów członkowskich. Dochody takie są automatycznie, z
 • Czym jest Stowarzyszenie Narodów Południowo-Wschodniej Azji Przykłady of South East Asian Nations, ASEAN), międzyrządowa organizacja powołana na mocy porozumienia zawartego w 1967 w Bangkoku, obejmująca aktualnie dziesięć krajów
 • Czym jest Celnej Informacji System Definicja okolicy Mechanizmu Informacyjnego Europolu i Mechanizmu Informacyjnego Schengen) powstałych z myślą o potrzebie współpracy służb policyjnych, granicznych i
 • Czym jest Konwencyjne Stawki Encyklopedia imporcie z państw trzecich należących do Światowej Organizacji Handlu i krajów, którym na mocy zawartych porozumień Wspólnota Europejska przyznała klauzulę
 • Czym jest status azylanta w Unii Europejskiej Jak działa status uchodźcy w UE
 • Czym jest Seci Czy jest European Cooperative Initiative) Inicjatywa Współpracy w Południowo-Wschodniej Europie, zainaugurowana w Genewie 6 grudnia 1996, opiera się na współpracy Unia
 • Czym jest Tpa System Pojęcie regulowanego dostępu do sieci elektroenergetycznej) mechanizm dostępu do sieci elektroenergetycznej określony w dyrektywie Porady 96/92/WE z 19 grudnia 1996 w
 • Czym jest stanowisko wspólne Unii Europejskiej Wyjaśnienie Position) stanowisko UE w danym obszarze negocjacyjnym opracowane po zapoznaniu się ze stanowiskiem negocjacyjnym państwie kandydującego. Projekt stanowiska
 • Czym jest Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej Opis Framework Programme of the European Commission) następny faza w polityce badawczo-rozwojowej UE, wykonywany poprzez Komisję Europejską, na 200206. UE
 • Czym jest Instancji Pierwszej Sąd Informacje Sprawiedliwości wprowadzony od 1988 (rozpoczął działalność 31 października 1989) z racji na liczbę spraw. Przekazano mu kompetencje co do orzekania w kwestiach
 • Czym jest System Powszechnych Preferencji Celnych Znaczenie Mechanizm of Preferences GSP) mechanizm autonomicznych, przyznawanych jednostronnie poprzez Wspólnotę, państwom słabiej rozwiniętym, preferencji celnych
 • Czym jest system transgranicznego doręczania dokumentów Co znaczy współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. Jego zasady zostały określone w rozporządzeniu Porady UE z 29 maja 2000 o doręczaniu sądowych i pozasądowych
 • Czym jest Schengen Krzyżówka konwencje z Schengen
 • Czym jest Schengen Informacyjny System Co to jest mechanizmów (w okolicy Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu Informacyjnego Europolu) powstałych z myślą o potrzebie współpracy służb policyjnych
 • Czym jest szczyt Rady Europejskiej w Luksemburgu Słownik Porada Europejska postanowiła wówczas, Iż 30 marca 1998 rozpocznie się mechanizm rozszerzania Unii, który obejmie wszystkie kandydujące państwa z Europy
 • Czym jest Uzgodnieniowe Spotkanie Czym jest państwie kandydującym poprzedzające sesję dwustronną przeglądu prawa. Spotkaniu, organizowanemu oddzielnie dla każdego obszaru negocjacyjnego, przewodniczy
 • Czym jest Subsydiarność Co oznacza zasada zapisana w Traktacie o UE, odpowiednio z którą Wspólnota: w dziedzinach, które nie podlegają jej wyłącznej właściwości [...] wykazywać aktywność będzie
 • Czym jest Ii Stop Tłumaczenie 31 grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania i współpracy osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie handlowi ludźmi i
 • Czym jest Schengen System Przykłady się na konwencji z Schengen, opiera się na zasadzie swobodnego przemieszczania się po terytorium krajów-stron zarówno ich obywateli, jak i obywateli krajów
 • Czym jest Specyficzne Subsydia Definicja rząd państwie pochodzenia i/albo państwie eksportu bezpośrednio albo pośrednio producentom albo eksporterom danego dobra, a również subsydia przyznawane
 • Czym jest Emerytur Wcześniejszych System Encyklopedia postanowień dyrektywy Porady UE 72/160/ /EWG z 1972 mechanizm, którego celem jest utworzenie bardziej efektywnej struktury agrarnej na wsi i zapewnienie osobom
 • Czym jest Płatności Rozliczania System Jak działa instrumentów i procedur pozwalających na przepływ pieniądza pomiędzy wieloma podmiotami. Państwa Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU) dokonują rozliczania swych
 • Czym jest Handlu Wolnego Strefa Czy jest gospodarczej polegająca na całkowitym albo częściowym zniesieniu ograniczeń taryfowych, parataryfowych i pozataryfowych w zamianie pomiędzy krajami ją
 • Czym jest Stały Komitet ds. Struktur Rolnych Pojęcie współpracujący z Komisją Europejską w sprawach związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie. Komitet doradza w
 • Czym jest Sztab Wojskowy Unii Europejskiej Wyjaśnienie decyzji Porady UE z 22 stycznia 2001. Decyzja polityczna o powołaniu do życia nowych struktur drugiego filaru UE zapadła na posiedzeniu Porady Europejskiej w
 • Czym jest Wydatków Struktura Opis ogólnego UE obejmuje w pierwszej kolejności: opłaty na cele rolnicze ( FEOGA Sekcja Gwarancji), Fundusze Strukturalne, w tym: FEOGA Sekcja Orientacji
 • Czym jest Gwarancji Sekcja Informacje Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie, z której finansowane są opłaty powiązane z funkcjonowaniem rynku rolnego, w tym między innymi interwencyjne skupy
 • Czym jest siły cywilne ds. utrzymania pokoju Unii Europejskiej Znaczenie peacekeeping force) odpowiednio z decyzjami podjętymi w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, powinny powstać do 2003 w celu ułatwienia
 • Czym jest Eksportowe Subsydia Co znaczy produkującym i sprzedającym własne wyroby za granicą; ich wykorzystywanie uznawane jest za nieuczciwą konkurencję i podlega środkom odwetowym. Zaskarżeniu nie
 • Czym jest Tampere W Szczyt Krzyżówka Europejskiej, które odbyło się 15 i 16 października 1999 w trakcie Prezydencji fińskiej i zostało po raz pierwszy w historii integracji w całości przeznaczone
 • Czym jest system edukacyjny w Unii Europejskiej Co to jest nie tworzy jednolitego mechanizmu nauki. Każde kraj samo określa strukturę kształcenia swoich obywateli. Wspólnota nie ingeruje w mechanizmy edukacyjne krajów
 • Czym jest status osoby uprawnionej do pobytu długoterminowego w Unii Europejskiej Słownik zakres polityki imigracyjnej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w dziedzinie ustalania warunków wjazdu i
 • Czym jest specjalni pełnomocnicy Unii Europejskiej Czym jest Amsterdamu Porada UE może, gdy uzna to za niezbędne, powołać s.p., dysponującego mandatem odnosząc się do specjalnych kwestii politycznych z dziedziny Wspólnej
 • Czym jest Szósty Środowiskowy Program Działania Co oznacza przyszłość, nasz wybór) przyjęty poprzez Komisję Europejską w 2001 plan wytycznych polityki ochrony środowiska Wspólnoty na 200110. Zawiera cztery kluczowe
 • Czym jest status osoby ubiegającej się o status uchodźcy w Unii Europejskiej Tłumaczenie status osoby ubiegającej się o azyl w UE
 • Czym jest System Europejskiej Kumulacji Pochodzenia Przykłady European Cumulation of Orgini) wprowadzony w 1997 mechanizm obejmujący regionalne, preferencyjne, dwustronne porozumienia zawarte między: 1. Unią Europejską a
 • Czym jest Javier Solana Definicja od grudnia 1995 sekretarz generalny NATO. Opuścił to stanowisko, powierzono mu gdyż funkcję generalnego sekretarza Porady UE i wysokiego przedstawiciela
 • Czym jest Jacques Santer Encyklopedia luksemburski, przewodniczący Partii Chrześcijańsko-socjalnej (197482), premier (198494). Przewodniczył także Europejskiej Partii Ludowej (198790), był
 • Czym jest Usług Przepływu Swoboda Jak działa rynku wewnętrznego Wspólnoty, uregulowana w art. 4955 TWE, polegająca na znoszeniu wszelkich barier i ograniczeń w świadczeniu usług poprzez obywateli jednego
 • Czym jest Towarów Przepływu Swoboda Czy jest funkcjonowania unii celnej utworzonej pomiędzy krajami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej ustalona w art. 2331 TWE. Bazuje ona na wyeliminowaniu wszelkiego
 • Czym jest Strasburg Pojęcie północno-wschodniej Francji, w Alzacji przy ujściu rzeki Ill do Renu, niegdyś przechodzące z rąk niemieckich do francuskich, znak konfliktów pomiędzy tymi
 • Czym jest Socrates Wyjaśnienie programy edukacyjne UE ( Erasmus i Lingua). Budżet poświęcony jest na finansowanie trzech dziedzin: działania w dziedzinie szkolnictwa wyższego (zamiana
 • Czym jest Dochodów Struktura Opis ogólnego UE obejmuje w ramach tak zwany środków własnych wpływy z tytułu: ceł pobieranych opierając się na wspólnej taryfy celnej, opłat rolnych nakładanych na
 • Czym jest Szczycie Na Spotkanie Informacje szefów rządów, dwustronne albo wielostronne. Część s.s. dzieje się w ramach organizacji międzynarodowych, stanowi mniej albo bardziej sformalizowany obiekt
 • Czym jest Autonomiczne Stawki Znaczenie dwóch sytuacjach: w zamianie z krajami należącymi do Światowej Organizacji Handlu albo krajami, którym przyznana została klauzula największego uprzywilejowania
 • Czym jest Lizbońska Strategia Co znaczy polityki strukturalnej, którego celem jest powstanie dynamicznej, konkurencyjnej gospodarki, gwarantującej zrównoważony postęp gospodarczy, przyrost
 • Czym jest Europejski Klub Szkolny Krzyżówka nauczycieli na rzecz upowszechniania wiedzy o Europie. Idea klubów europejskich powstała w Portugalii (inicjatorką była Margarida Belard, promotorka programu
 • Czym jest Europejska Unia Stosunki Co to jest stosunków pomiędzy Rosją, Unią Europejską jest Układ o Partnerstwie i Współpracy (The Partnership and Co-operation Agreement, PCA), podpisany na Korfu w 1994
 • Czym jest Orientacji Sekcja Słownik Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie, której środki przeznaczane są na działania o charakterze strukturalnym, na przykład działania modernizacyjne
 • Czym jest status osoby ubiegającej się o azyl w Unii Europejskiej Czym jest zakres polityki azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w dziedzinie określania standardów min
 • Czym jest Zielone Subsydia Co oznacza badań naukowo-technicznych, postęp regionów zacofanych i finansowanie ochrony środowiska. Wykorzystywanie tego rodzaju subsydiów jest dozwolone i nie podlega
 • Czym jest Strefa Wolnego Handlu Wyrobami Przemysłowymi Tłumaczenie Mediterranean Free Trade Area MEFTA) jedna z form współpracy gospodarczej pomiędzy krajami basenu Morza Śródziemnego a Wspólnotą, której utworzenie zakłada
 • Czym jest satus imigranta w Unii Europejskiej Przykłady status osoby uprawnionej do pobytu długoterminowego w UE
 • Czym jest Ssg Definicja szczególna klauzula ochronna
 • Czym jest Ue Symbole Encyklopedia hymn UE, symbolika euro, dzień Europy i dewiza: zjednoczeni w różnorodności. Giscard dEstaigne zaproponował w dniu 11 lipca 2003, na ostatnim posiedzeniu
 • Czym jest Wspólne Stanowisko Jak działa Position) terminu tego używa się w dwóch znaczeniach. W pierwszym odnosi się do stanowiska Porady UE i Parlamentu Europejskiego w relacji do projektu aktu
 • Czym jest Ochronna Klauzula Specjalna Czy jest Safeguard, SSG) klauzula użytkowana odnosząc się do produktów rolnych, która dopuszcza nakładanie dodatkowych opłat celnych w wypadku, gdy rozmiar importu
 • Czym jest status osoby objętej ochroną tymczasową w Unii Europejskiej Pojęcie zakres polityki azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w sferze ustalania standardów min. przyznawania
 • Czym jest Henri Paul Spaak Wyjaśnienie działacz Belgijskiej Partii Socjalistycznej, w 193638 minister spraw zagranicznych i premier. W latach okupacji hitlerowskiej opuścił Belgię, przenosząc się
 • Czym jest Negocjacyjne Stanowisko Opis Paper) wynikiem przeglądu prawa jest spis rozbieżności pomiędzy prawem państwie kandydującego a prawem wspólnotowym, co stanowi podstawę opracowania s.n
 • Czym jest system porównywania odcisków palców Informacje się na rozporządzenia Porady UE z 11 grudnia 2000 w kwestii ustanowienia mechanizmu Eurodac do porównywania odcisków placów w celu efektywnego stosowania
 • Czym jest Dubliński System Znaczenie opierając się na konwencji dublińskiej w celu zagwarantowania, Iż wniosek każdej osoby ubiegającej się o azyl w UE zostanie rozpatrzony poprzez jedno z krajów
 • Czym jest Trevi Struktura Co znaczy międzyrządowej krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej, prowadzonej poza ramami traktatowymi. Istniała do dnia wejścia w życie traktatu z Maastricht, a
 • Czym jest Słowenia Krzyżówka południowej Europie, obok Bałkanów. Graniczy z Włochami, Austrią, Węgrami i Chorwacją. Stolica Lublana. Pow. 20,3 tys. km2 około 2 mln mieszkańców. Język
 • Czym jest strategia dostępu do rynku Co to jest Access Strategy) jedna z form promocji eksportu stworzona poprzez Komisję Europejską w 1996. Zakłada ona identyfikację użytkowanych barier taryfowych i
 • Czym jest Transatlantyckie Stosunki Słownik pierwszy została zawarta w 1949 w Stuttgarcie w przemówieniu sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych J. Byrnesa, gdzie stwierdził on, Iż bezpieczeństwo i pokój w
 • Czym jest Przedakcesyjna Strategia Czym jest kandydujących opracowana opierając się na dokumentu Strategia integracji państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej wypracowanego w trakcie spotkania
 • Czym jest Kopenhadze W Szczyt Co oznacza Europejskiej UE, wiąże się z procesem rozszerzania UE na wschód. Można tu wskazać na dwa szczyty. Pierwszy, z 1993, gdy przyjęto tak zwany kryteria kopenhaskie
 • Czym jest sesja przeglądu prawa wielostronna Tłumaczenie opierający na spotkaniu specjalistów z Komisji Europejskiej z delegacjami wszystkich państw kandydujących. Na spotkaniach tych specjaliści unijni prezentowali
 • Czym jest I Stop Przykłady odniesieniu wspierania i zamiany osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie handlowi ludźmi i seksualnemu wykorzystywaniu dzieci, uruchomiony opierając się na

Ekonomiczne definicje w Unii Europejskiej i ich znaczenie - co to jest

Tłumaczenie prawa w UE. Co to znaczy w ekonomii. Słownik inwestycji ekonomicznych.

Definicja Stop I co znaczy sesja przeglądu prawa wielostronna krzyżówka szczyt w Kopenhadze co to jest strategia przedakcesyjna słownik stosunki transatlantyckie czym. co to jest.

Słownik SOMPS co znaczy solidarność finansowa krzyżówka składka cukrowa co to co to znaczy.