archi co to jest
Co to znaczy ARCHI? Definicja ARCHI- w złożeniach: kluczowy, naczelny, pierwotny; pra-; startowy.

Czy przydatne?

Definicja ARCHI

Definicja z ang. ARCHI, z niem. ARCHI.

Co to znaczy ARCHI ARCHI- w złożeniach: kluczowy, naczelny, pierwotny; pra-; startowy.archidiecezja prowincja kośc., na której czele stoi arcybiskup.archi(je)rej patriarcha, (arcy)biskup Kośc. gr. (prawosławnego).archimandryta przełożony kilku klasztorów w Kośc. gr. (prawosł.).Etym. - gr. arch(i)- 'archi-' zobacz arche-; zobacz diecezja; archiereús 'arcykapłan'; iereús 'kapłan' od hierós, zobacz hier-; późn.gr. archimandrítēs 'archimandryta' od mándra 'klasztor'

Czym jest ARCHI znaczenie w Znaczenie A .