monizm co to jest
Co to znaczy monizm? Definicja monizm filoz. stanowisko w ontologii, przyjmujące, Iż natura bytu.

Czy przydatne?

Definicja monizm

Co to znaczy MONIZM monizm filoz. stanowisko w ontologii, przyjmujące, Iż natura bytu jest jednorodna, Iż istnieje tylko jedna substancja (którą jest wg materialistów materia, wg idealistów - duch, świadomość); por. dualizm, pluralizm. monodia typ muzyki opartej wyłącznie na melodii wykonywanej unisono, niekiedy na tle współbrzmień akordowych. monopol wyłączne prawo do produkcji a. handlu w jakiejś dziedzinie, przysługujące osobie, ekipie a. państwu; przedsiębiorstwo posiadające takie prawo; por. kartel. monolit posąg, obelisk i tym podobne, wyciosany z jednego bloku kamiennego. monofizyci wyznawcy doktryny, Iż Chrystus jako Bóg-człowiek nie istnieje w dwóch naturach, ponieważ natura boska zupełnie pochłonęła ludzką; zorganizowani w 3 ekipach: syryjskiej, ormiańskiej (obie od VI w.) i egipskiej. monotyp druk. maszyna do składania i odlewania każdej czcionki oddzielnie (por. linotyp; taster). monokini żart., topless, damski kostium kąpielowy bez górnej części zasłaniającej piersi (artysty tej nazwy fanaberyjnie potraktowali człon mono- jako kontrastujący z bi- w wyrazie bikini (zobacz), jak gdyby owo bi- znaczyło w nim 'dwu-'). monolog dłuższa wypowiedź postaci scenicznej a. powieściowej; por. dialog. monometalizm mechanizm pieniężny, gdzie środkiem płatniczym jest jeden kruszec (złoto a. srebro); zobacz bimetalizm. monogamia jednożeństwo, małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą (por. bigamia, poligamia); współżycie płciowe samca z jedną samicą; por. agamia. monochord prymitywny instrument muz., gdzie długość a. napięcie jedynej struny naciągniętej nad rezonatorem można zamieniać, a poprzez to uzyskiwać dźwięki różnej wysokości; przyrząd fiz. do pomiaru interwałów. monofobia lęk przed samotnością występujący u kosmonautów i lotników w okresie długookresowych lotów. monoplegia med. porażenie (części) jednej kończyny. monogram jedna a. kilka ozdobnie powiązanych liter, zazw. inicjałów imienia i nazwiska. monotonny jednostajny, nie urozmaicony. monolatria kult jednego spośród wielu bogów. monomacha czapka - zobacz och, tiażeła ty... monokl szkło optyczne na jedno oko (dawn. modne u mężczyzn). monokultura długoletnie uprawianie jednego tylko produktu rolnego na danym obszarze. monoposto wł., mono-poste fr., [wym. monopost], nadwozie samochodu wyścigowego (bez błotników, drzwi, dachu, szyby przedniej, z odsłoniętymi kołami), jednomiejscowego. monomania chorobliwe opanowanie umysłu poprzez jedną myśl, ideę, element. monodram monolog inscenizowany, utwór scen., gdzie występuje tylko jeden aktor. monokauzalizm upatrywanie wyłącznej, jedynej powody sprawczej jako czynnika rozwoju dziejowego i przemian form socjalnych i polit. monografia robota nauk., poświęcona jednemu zagadnieniu, jednemu działowi edukacji, jednej osobie, miejscowości, epoce i tym podobne monistyczny. monoteizm jedynobóstwo, wiara w jednego Boga; por. politeizm. mononukleoza (zakaźna), monocytoza, dolegliwość Fiłatowa, gorączka gruczołowa, med. dolegliwość układu białokrwinkowego, pochodzenia wirusowego. Etym. - zobacz mon-; gr. monóchordon 'jednostrunny' od chordē, zobacz -chord-; monōidía 'śpiew jednogłosowy' od ōidē, zobacz oda; dramat; śr.gr. Monophysítēs od phýsis zobacz fizjo-; fobia; -gamia; -graf-; -gram; fr. monocle 'monokl' z późn.z łaciny monoculus 'jednooki' od ?Xac. oculus 'oko'; zobacz latria; zobacz -lit; -log; mania; n.z łaciny mononucleosis 'mononukleoza' zobacz nukleo-; -plegia; gr. monopōlion 'monopol' od pōleín 'sprzedawać'; fr. poste, zobacz poste-restante; teizm; tonacja; -typ

Czym jest monizm znaczenie w Znaczenie M .