monizm co to jest
Co to znaczy monizm? Definicja monizm filoz. stanowisko w ontologii, przyjmujące, Iż natura bytu.

Czy przydatne?

Definicja monizm

Co to znaczy MONIZM monizm filoz. stanowisko w ontologii, przyjmujące, Iż natura bytu jest jednorodna, Iż istnieje tylko jedna substancja (którą jest wg materialistów materia, wg idealistów - duch, świadomość); por. dualizm, pluralizm.monodia typ muzyki opartej wyłącznie na melodii wykonywanej unisono, niekiedy na tle współbrzmień akordowych.monopol wyłączne prawo do produkcji a. handlu w jakiejś dziedzinie, przysługujące osobie, ekipie a. państwu; przedsiębiorstwo posiadające takie prawo; por. kartel.monolit posąg, obelisk i tym podobne, wyciosany z jednego bloku kamiennego.monofizyci wyznawcy doktryny, Iż Chrystus jako Bóg-człowiek nie istnieje w dwóch naturach, ponieważ natura boska zupełnie pochłonęła ludzką; zorganizowani w 3 ekipach: syryjskiej, ormiańskiej (obie od VI w.) i egipskiej.monotyp druk. maszyna do składania i odlewania każdej czcionki oddzielnie (por. linotyp; taster).monokini żart., topless, damski kostium kąpielowy bez górnej części zasłaniającej piersi (artysty tej nazwy fanaberyjnie potraktowali człon mono- jako kontrastujący z bi- w wyrazie bikini (zobacz), jak gdyby owo bi- znaczyło w nim 'dwu-').monolog dłuższa wypowiedź postaci scenicznej a. powieściowej; por. dialog.monometalizm mechanizm pieniężny, gdzie środkiem płatniczym jest jeden kruszec (złoto a. srebro); zobacz bimetalizm.monogamia jednożeństwo, małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą (por. bigamia, poligamia); współżycie płciowe samca z jedną samicą; por. agamia.monochord prymitywny instrument muz., gdzie długość a. napięcie jedynej struny naciągniętej nad rezonatorem można zamieniać, a poprzez to uzyskiwać dźwięki różnej wysokości; przyrząd fiz. do pomiaru interwałów.monofobia lęk przed samotnością występujący u kosmonautów i lotników w okresie długookresowych lotów.monoplegia med. porażenie (części) jednej kończyny.monogram jedna a. kilka ozdobnie powiązanych liter, zazw. inicjałów imienia i nazwiska.monotonny jednostajny, nie urozmaicony.monolatria kult jednego spośród wielu bogów.monomacha czapka - zobacz och, tiażeła ty...monokl szkło optyczne na jedno oko (dawn. modne u mężczyzn).monokultura długoletnie uprawianie jednego tylko produktu rolnego na danym obszarze.monoposto wł., mono-poste fr., [wym. monopost], nadwozie samochodu wyścigowego (bez błotników, drzwi, dachu, szyby przedniej, z odsłoniętymi kołami), jednomiejscowego.monomania chorobliwe opanowanie umysłu poprzez jedną myśl, ideę, element.monodram monolog inscenizowany, utwór scen., gdzie występuje tylko jeden aktor.monokauzalizm upatrywanie wyłącznej, jedynej powody sprawczej jako czynnika rozwoju dziejowego i przemian form socjalnych i polit.monografia robota nauk., poświęcona jednemu zagadnieniu, jednemu działowi edukacji, jednej osobie, miejscowości, epoce i tym podobnemonistyczny.monoteizm jedynobóstwo, wiara w jednego Boga; por. politeizm.mononukleoza (zakaźna), monocytoza, dolegliwość Fiłatowa, gorączka gruczołowa, med. dolegliwość układu białokrwinkowego, pochodzenia wirusowego.Etym. - zobacz mon-; gr. monóchordon 'jednostrunny' od chordē, zobacz -chord-; monōidía 'śpiew jednogłosowy' od ōidē, zobacz oda; dramat; śr.gr. Monophysítēs od phýsis zobacz fizjo-; fobia; -gamia; -graf-; -gram; fr. monocle 'monokl' z późn.z łaciny monoculus 'jednooki' od ?Xac. oculus 'oko'; zobacz latria; zobacz -lit; -log; mania; n.z łaciny mononucleosis 'mononukleoza' zobacz nukleo-; -plegia; gr. monopōlion 'monopol' od pōleín 'sprzedawać'; fr. poste, zobacz poste-restante; teizm; tonacja; -typ

Czym jest monizm znaczenie w Znaczenie M .