psych co to jest
Co to znaczy PSYCH? Definicja PSYCH-, PSYCHO- w złożeniach: dusza; duch; umysł; myśl; sposoby.

Czy przydatne?

Definicja PSYCH

Definicja z ang. PSYCH, z niem. PSYCH.

Co to znaczy PSYCH PSYCH-, PSYCHO- w złożeniach: dusza; duch; umysł; myśl; sposoby psychologiczne; mózgowy.psychika całokształt właściwości i mechanizmów psychicznych (umysłowych, uczuciowych, duchowych) człowieka; życie psychiczne.psyche psychika; dusza (por. soma); wysokie, przechylne lustro w ramie zawieszonej na osiach pomiędzy dwiema podporami, modne w momencie empiru i Restauracji we Francji.psychoterapia med. leczenie poprzez wywieranie wpływu poprzez osobę psychoterapeuty na psychikę pacjenta (w przeciwieństwie od leczenia farmakologicznego, chirurgicznego); leczenie zaburzeń psychicznych i emocjonalnych (zwł. nerwic) i chorób psychosomatycznych środkami psychologicznymi (rozmowa, perswazja, sugestia, hipnoza, psychoanaliza i tak dalej).psychodrama dramatyzacja (przedstawienie dramatyczne), zazw. improwizowana, lecz zainspirowana świadomie tak, by spowodować katharsis i zmianę zachowań społ. u jednego a. kilku uczestników, których dzieje życia bądź ich fragment fabuła utworu streszcza a. stanowi wyraźną do nich aluzję; por. socjodrama.psychotronika elegantsza nazwa parapsychologii; podobieństwo brzmienia do wyrazu elektronika ma nadać temu pojęciu znamiona nowoczesności i naukowości.psychomachia jeden z toposów śrdw. przedstawiający konflikt duszy z ciałem a. walkę pomiędzy dobrem i złem o duszę człowieka; nazwa od tytułu alegorycznego poematu ?Xac. Prudencjusza (Aurelius Prudentius Clemens, 348- po 405), poety chrześc. ur. w Hiszpanii.psychogram psychologiczny opis jakiejś osoby opierając się na jej ustnych i piśmiennych wypowiedzi, obserwacji jej zachowania się i ocen osób trzecich.psychosomatyka zakres badań z pogranicza psychol. i med., zajmujący się współzależnością czynności wegetatywnych i mechanizmów psych.psychotropowe środki - med., związki chem. działające wybiórczo i swoiście na mechanizmy psych., jak środki psycho(dys)leptyczne, psychotoniczne.psychiatria dział med. zajmujący się zaburzeniami i chorobami psych.psychedeliczny (o stanie umysłu, samopoczuciu) cechujący się głębokim spokojem, wzmożoną wrażliwością zmysłów na bodźce przyjemne, skłonnością do zachwytów estetycznych i natchnień twórczych, także o ekipie narkotyków wywołujących podobne konsekwencje; słowo utworzony w 1957 r. poprzez Aldousa Huxleya i dr. Osmonda.psycholeptyczne środki - med. ekipa środków uspokajających, trankwilizatorów, mogących leczyć psychozy a. zapobiegać psychozom doświadczalnym ("modelom psychoz").psychopomp relig., osoba, duch, bóg, zwierzę, odprowadzające dusze zmarłych na miejsce przeznaczenia, na tamten świat.psychoza dolegliwość psych., ciężkie zaburzenie w czynności ośrodkowego układu nerwowego; (psychoza zbiorowa) przemijające symptomy zaburzeń psych. u większej ekipy ludzkiej, powstałe pod wpływem zarażenia emocjonalnego (sugestii jednej a. kilku osób), gdzie dochodzą do głosu mocne popędy i emocje nie hamowane normami społ. ani moralnymi (por. depresja; mania; melancholia; schizofrenia).psychokineza w parapsychologii - poruszanie elementów rzekomo samą siłą woli, bez ich dotykania ani użycia innych sił fiz.psychometr wariograf, zobacz poligraf (Keelera).psychodysleptyczne środki; psychozomimetyczne środki - med. ekipa środków mogących spowodować psychozy doświadczalne, halucynogennych (jak LSD-25, meskalina, harmina, haszysz, marihuana i tak dalej).psychostazja w wyobrażeniach relig. - ważenie dusz osób zmarłych dla porównania wagi (jest to znaczenia) ich dobrych i złych uczynków za życia (dokonywane, wg religii staroegip., poprzez Ozyrysa).psychologia edukacja o zjawiskach i procesach psych.psychopata cierpiący na psychopatię, stałą nieprawidłowość osobowości w dziedzinie charakteru i uczuć, wyraźnie odbiegającą od przeciętnej.psychodeliczny niekiedy, błędnie, zamiast psychedeliczny.psychoanaliza kierunek w psychologii i psychoterapii XX w. stworzony poprzez Freuda.psychotoniczne środki - med. działające tonizująco, stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy.psychobilly [wym. sajkobili] z angielskiego:, styl muzyki rockowej oparty na rock'n'rollu lat 50., z dodaniem gwałtowności i ferworu lat 80. XX w.psychastenia med. rodzaj psychonerwicy, charakteryzujący się uczuciem niepewności, niemożnością rozstrzygania zastrzeżenia a. pokonywania obsesji, natręctw, lęków, mimo zdawania sobie kwestie z ich irracjonalności; psychonerwica.psychotechnika wykorzystywanie danych psychologii teoretycznej w różnych dziedzinach życia praktycznego (między innymi w poradnictwie zawodowym).Etym. - gr. psychikós 'w odniesieniu duszy' i psychōsis 'dolegliwość duszy' od psychē 'życie; tchnienie (życia); duch; dusza'; zobacz astenia; gr. dēlos 'jasny, widoczny, oczywisty'; pompós 'przewodnik'; zobacz -iatria; badanie; dramat; dys- 1; kin-; -lept-; -logia; -machia; -metr-; -pat-; -som(a)-; gr. stásis 'ważenie' od histánai, zobacz statyczny; techno-; leczenie; toniczny (med.); -tropo

Czym jest PSYCH znaczenie w Znaczenie P .