papier wartościowy stałym co to jest
ZNACZENIE Papier Wartościowy O Stałym Dochodzie, Pożyczki Z Tytułu Renty Hipotecznej, Pasywa.

Specjalista od ubezpieczeń na P

 • Definicja Hipoteczny Rynek Pierwotny Co to jest Rynek hipoteczny, na którym powstają kredyty; uczestniczą w nim tacy pożyczkodawcy, jak banki komercyjne, towarzystwa oszczędnościowo-kredytowe i banki
 • Definicja Przychód Definicja wszelakie wpływy uzyskane poprzez osobę fizyczną albo prawną w ustalonym czasie
 • Definicja Prokura Co znaczy handlowego upoważniającego do podejmowania w imieniu kupca rejestrowego wszystkich czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa
 • Definicja Przelewu Polecenie Słownik bezgotówkowych; skierowana do banku dyspozycja właściciela rachunku dotycząca przekazania określonej stawki z jego rachunku na inny wskazany rachunek
 • Definicja Zaciągnięta Pożyczka Znaczenie umowa, na mocy której jedna osoba otrzymuje od drugiej wstępnie prawo do użytkowania określonego dobra albo do dysponowania ustaloną sumą pieniędzy
 • Definicja Przedsiębiorstwo Czym jest niezależna jednostka gospodarcza utworzona po to, by drogą zespolenia czynników produkcji wytwarzać produkty o charakterze rynkowym
 • Definicja Płatność Co oznacza opłata, uregulowanie zobowiązania w formie wypłaty z kasy
 • Definicja Kredytowa Promesa Krzyżówka przyrzeczenie banku do udzielenia kredytu na określony cel po dopełnieniu poprzez klienta banku odpowiednich formalności albo przedłożeniu wymaganych dokumentów
 • Definicja Gotówki Przepływ Najlepszy różnica między wysokością bieżących przychodów i wysokością bieżących kosztów; termin użytkowany do określania samofinansowania w przedsiębiorstwie
 • Definicja Bazowy Punkt Przykłady setna część punktu procentowego
 • Definicja Poręczenie Encyklopedia gwarancja udzielona poprzez osobę, która zapewnia przejęcie zobowiązania ciążącego na innej osobie w wypadku, gdy ta nie wywiąże się z niego
 • Definicja Procent Jak działa cena usługi płacona poprzez pożyczkodawcę na rzecz pożyczkobiorcy, który nabywa w zamian prawo do korzystania z pewnej sumy pieniędzy w okresie
 • Definicja Podatek Pojęcie obligatoryjne świadczenie pobierane poprzez kraj i samorządy lokalne bez żadnego bezpośredniego świadczenia wzajemnego na rzecz podatnika
 • Definicja Kredytowa Promesa Wyjaśnienie Dokument zawierający zobowiązanie banku do udzielenia kredytu po spełnieniu poprzez Wnioskodawcę warunków ustalonych w tym dokumencie w ustalonym terminie
 • Definicja Wymiany Parytet Opis kurs przeliczeniowy danej waluty, określany względem waluty międzynarodowej ECU albo szczególnych praw ciągnienia
 • Definicja Ubezpieczeniowa Polisa Informacje dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej, wystawiony ubezpieczającemu poprzez ubezpieczyciela
 • Definicja Przejęcie Co to jest forma fuzji, gdzie tylko jedna ze firm zachowuje osobowość prawną, w trakcie gdy firma ulegająca przejęciu ją traci
 • Definicja Papier Definicja każdy dokument stanowiący podstawę wierzytelności albo prawa własności, które może być obiektem negocjacji na rynkach kapitałowych
 • Definicja Pożyczka Co znaczy pożyczkodawca stawia ustaloną kwotę albo rzecz do dyspozycji pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje się do jej zwrotu po upływie określonego terminu. W
 • Definicja Realna Płaca Słownik wysokość pieniężnego wynagrodzenia pracownika po uwzględnieniu stopy inflacji
 • Definicja Dochodowy Podatek Znaczenie podatek płacony od dochodu osiągniętego poprzez płatnika
 • Definicja Wartościowych Papierów Portfel Czym jest zbiór papierów wartościowych o zróżnicowanym stopniu ryzyka, posiadany poprzez inwestorów pakiet papierów wartościowych
 • Definicja Wartościowy Papier Co oznacza dokument albo tytuł prawny reprezentujący dany walor - akcje, czeki, obligacje, weksle, listy zastawne
 • Definicja Renty Annuitowe Płatności Krzyżówka płatności wykonywane w równej wysokości i w równych odstępach czasu
 • Definicja Papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu Najlepszy papiery wartościowe reprezentujące prawo do udziału w zysku emitującego je podmiotu i udziału w jego majątku
 • Definicja Papiery wartościowe, których zabezpieczenie stanowią wierzytelności zabezpieczone hipoteką Przykłady Mortgage Backed Security) - Instrumenty dłużne, dla których zastaw stanowią hipoteki na nieruchomościach mieszkaniowych albo przemysłowych
 • Definicja Pkb Encyklopedia Wytwór Krajowy Brutto - suma wartości dóbr i usług finalnych wytworzonych w regionie danego państwie w danym okresie, przeważnie rocznym
 • Definicja Pierwokupu Prawo Jak działa prawo do zakupu produktu przed innymi nabywcami
 • Definicja Poręczenie Pojęcie rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu wspólnie z odsetkami w przypadku gdyby
 • Definicja Prywatyzacja Wyjaśnienie zmiana stosunków własnościowych polegająca na zwiększeniu udziału osób prywatnych w procesie gospodarowania
 • Definicja Portfel Opis pakiet akcji
 • Definicja Przelewu Polecenie Informacje Bazuje na wydaniu dyspozycji przelania określonej stawki z rachunku klienta na wskazany rachunek
 • Definicja Produkt Co to jest wyrób, usługa albo idea
 • Definicja Udzielona Pożyczka Definicja umowa, na mocy której jedna osoba przekazuje drugiej wstępnie prawo do użytkowania określonego dobra albo do dysponowania ustaloną sumą pieniędzy
 • Definicja Kontrolny Pakiet Co znaczy liczba akcji, których wartość może pozwolić na przejęcie kontroli nad daną firmą
 • Definicja Prolongata Słownik kredytowania poza termin określony w umowie i ustalenie nowej liczby i wysokości rat albo zmiana terminu płatności rat kapitałowych kredytu i ustalenie nowej
 • Definicja Przepakowanie Znaczenie metoda finansowa mająca na celu zmianę cech papieru wartościowego
 • Definicja Pieniądz Czym jest ogół środków płatniczych
 • Definicja Przewalutowanie Co oznacza Zmiana waluty kredytu na inną w czasie jego spłaty, przeważnie obarczona dodatkową prowizją bankową
 • Definicja Przedsiębiorca Krzyżówka osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek, właściciel spółki
 • Definicja Oszczędzania Plan Najlepszy formuła oszczędzania, proponowana poprzez instytucje finansowe zmierzające do utworzenia kapitału z okresowych wpłat
 • Definicja Poboru Prawo Przykłady zdobywalnego waloru albo kuponu upoważnienie poprzez akcjonariusza danej firmy dodatkowych akcji legalnie przydziału albo prawa subskrypcji
 • Definicja Bankowa Prowizja Encyklopedia jednokrotna zapłata pobierana poprzez bank za czynności powiązane z udzieleniem kredytu
 • Definicja Zabezpieczenie Przejściowe Jak działa poprzez Bank do momentu uzyskania podstawowego, pełnego zabezpieczenia hipotecznego przeważnie w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym
 • Definicja Bankowe Prawo Pojęcie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm
 • Definicja Poręczenie - wg prawa cywilnego Wyjaśnienie wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu wspólnie z odsetkami w przypadku, gdyby kredytobiorca nie
 • Definicja Płaca Opis płaca nadane pracownikowi związanemu z pracodawcą umową o najem usług
 • Definicja Premia Informacje na rynku papierów wartościowych; różnica między ceną papierów wartościowych na rynku wtórnym a ceną emisji lub nominalną
 • Definicja Publiczny obrót papierami wartościowymi Co to jest nabywanie albo przenoszenie praw z emitowanych serii papierów wartościowych w drodze oferty albo zaproszenia do rokowań przy pomocy środków masowego przekazu
 • Definicja Przelew Definicja Usługa przekazania środków opierając się na dyspozycji klienta na wskazany rachunek
 • Definicja Emisyjny Prospekt Co znaczy dokument przedstawiający w sposób szczegółowy ekonomiczną i prawną sytuację emitenta, a również zasady i procedurę przygotowanej emisji akcji
 • Definicja Pasywa Słownik pozycja w bilansie podmiotu gospodarczego, obrazująca źródło finansowania składników majątkowych - aktywów
 • Definicja Pożyczki z tytułu renty hipotecznej Znaczenie Equity Release Loans) - Zabezpieczone (hipoteką) pożyczki zaciągane na cele konsumpcyjne
 • Definicja Papier wartościowy o stałym dochodzie Czym jest papiery wartościowe reprezentujące wierzytelność, której rozmiar - zarówno pod względem ulokowanego kapitału, jak i dochodu - jest ustalona w momencie emisji

Doradca w zakresie ubezpieczeń OC i AC

Ubezpieczenie na auto. Słownik ubezpieczeniowy.

Definicja ZNACZENIE Papier Wartościowy O Stałym Dochodzie, Pożyczki Z Tytułu Renty Hipotecznej, Pasywa, Prospekt Emisyjny, Przelew, Publiczny Obrót Papierami Wartościowymi, Premia finanse.

Co to jest Czym jest Papier Wartościowy O Stałym Dochodzie, Pożyczki Z Tytułu wyjaśnienie.