obszar negocjacyjny polityka co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 21, Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 21, Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych

Definicja z ang. negotiation area No. 21, Regional policy and coordination of structural instruments, z niem. Verhandlungsbereich No. 21, Regionalpolitik und Koordinierung der strukturellen Instrumente.

Definicja: fundamentalnym celem p.r. jest redukowanie różnic w poziomie rozwoju regionów łącznie z obszarami wiejskimi poprzez działania prowadzące do powiększenia spójności społeczno-ekonomicznej. Narzędziem realizacji tych celów są Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności. Sesja wielostronnego przeglądu wspólnotowego prawa odbyła się 2021 kwietnia 1999, przegląd dwustronny 67 maja i 15 września 1999. Delegacji polskiej przewodniczył Tadeusz Donocik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Stanowisko negocjacyjne strony polskiej zostało przekazane 30 listopada 1999. Otwarcie negocjacji nastąpiło 6 kwietnia 2000, w części instytucjonalnej zamknięto je 1 października 2002. W tym obszarze Polska nie występowała o ?Xadne okresy przejściowe, wyrażając gotowość przyjęcia całego dorobku prawnego i aktywnego uczestnictwa w polityce spójności ekonomiczno-socjalnej. Negocjacje dotyczyły w pierwszej kolejności dostosowań instytucjonalnych niezbędnych do korzystania z Funduszy Strukturalnych, podziału terytorium na jednostki statystyczne NUTS i środków na zobowiązania, jakie otrzyma Polska w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Odpowiednio z polskim postulatem wszystkie regiony państwie zostały zakwalifikowane do celu 1 Funduszy Strukturalnych, spis regionów jest dołÄ…czona do Traktatu Akcesyjnego (w ramach tego celu wsparcie finansowe otrzymują regiony, gdzie PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 75% średniej unijnej i odpowiednio z zasadą koncentracji największa część Funduszy Strukturalnych kierowana jest właśnie na ten cel). W 200406 Polska uzyska 7 635,3 mld euro w ramach Funduszy Strukturalnych i 3733,3 mld euro w ramach Funduszu Spójności. Procentowy udział Polski w ogólnej puli środków przydzielonych na zobowiązania w ramach Funduszy Strukturalnych przedstawia się następująco: Fundusz Spójności: 45,852,8%; cel 1: 57,6%; INTERREG: 48,7%, EQUAL: 53,1. Odpowiednio z zasadą rozdziału Funduszy Strukturalnych wymagają one współfinansowania ze strony rządów krajów członkowskich. Środki te będą poświęcone na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, przeciwdziałanie bezrobociu, budowę dróg i autostrad, linii kolejowych, inwestycje w ochronę środowiska, postęp obszarów wiejskich regionów przygranicznych

Czym jest obszar negocjacyjny nr 21 znaczenie w Słownik na O .