odpowiedzialność producenta co to jest
Co oznacza odpowiedzialność producenta za produkt: producentów do wprowadzania na rynek wyrobów.

Czy przydatne?

Czym jest odpowiedzialność producenta za produkt

Definicja z ang. liability of the manufacturer for the product, z niem. Haftung des Herstellers für das Produkt.

Definicja: jeden z systemów motywujących producentów do wprowadzania na rynek wyrobów bezpiecznych i spełniania wymagań instrukcji Nowego Podejścia. Jednolite zasady odpowiedzialności producenta zostały wprowadzone instrukcją 85/374/EWG o odpowiedzialności za wytwór. Zwłaszcza producent jest odpowiedzialny za: 1. produkcję wyrobu odpowiednio z wymaganiami odpowiedniej dyrektywy; 2. opracowanie dokumentacji technicznej; 3. wystawienie deklaracji zgodności; 4. oznaczenie wyrobu znakiem CE; 5. poddanie wyrobu badaniu poprzez jednostkę notyfikowaną. Odpowiedzialność producenta opiera się na zasadzie ryzyka a nie winy, co znaczy, Iż powstaje ona już z chwilą wprowadzenia produktu do obrotu, a nie dopiero wówczas, gdy wytwór ten wyrządzi szkodę. Odpowiedzialność ciąży zawsze na producencie wprowadzającym towar do obrotu bezwzględnie na to, czy sam go wyprodukował, czy także jedynie wprowadza go na rynek i bezwzględnie na to, czy ma siedzibę na terenie Wspólnoty Europejskiej, czy także poza nią. W razie, gdy użytkownik finalny danego produktu udowodni wadę zakupionego produktu albo szkodę związaną z zakupem wadliwego produktu, może ubiegać się o odpowiednie odszkodowanie. Producent przyjmuje odpowiedzialność za szkodę w rozumieniu: szkody spowodowanej poprzez Zgon, uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, uszkodzenie albo zniszczenie innej rzeczy (poprzez użycie wadliwego produktu). Zobacz polityka ochrony konsumenta

Czym jest odpowiedzialność producenta znaczenie w Słownik na O .