obszar negocjacyjny swobodny co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 2, Swobodny przepływ osób: tematycznych: wzajemne uznawanie.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 2, Swobodny przepływ osób

Definicja z ang. negotiation area No. 2, Free movement of persons, z niem. Verhandlungsbereich No. 2, Freier Personenverkehr.

Definicja: rozdział ten złożona jest z kilku grup tematycznych: wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych, prawa obywatelskie, swobodny przepływ pracowników, zachowanie poprzez pracowników migrujących praw do emerytur dodatkowych i koordynacja mechanizmów zabezpieczenia społecznego w rozumieniu art. 51 TWE i rozporządzenia 1408/71 EWG. Sesja wielostronna przeglądu prawa odbyła się w dniach 67 kwietnia 1999, sesja dwustronna 89 kwietnia 1999. Polskiej delegacji przewodniczyła Irena Boruta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się 26 maja 2000, a ich czasowe zamknięcie nastąpiło 21 grudnia 2001. To jest jeden z rozdziałów wzbudzających najwięcej emocji socjalnych, gdyż klasyfikuje dostęp polskich pracowników do unijnego rynku pracy. Ta sprawa wraz ze wzajemnym uznawaniem kwalifikacji zawodowych lekarzy stomatologów i pielęgniarek przyczyniła się do znacznego przedłużenia negocjacji. Stanowisko strony polskiej było jasne do początku negocjacji: Polska akceptuje całość unijnego prawa regulującego sprawy będące obiektem tego zagadnienia i domaga się objęcia obywateli polskich całością praw i obowiązków wynikających ze swobody przepływu osób, w tym zagwarantowania możliwości podejmowania pracy w państwach UE od pierwszego dnia członkostwa. W konsekwencji sprzeciwu Niemiec i Austrii obawiających się nadmiernej migracji pracowników z Polski, przyjęto wspólne stanowisko w kwestii konieczności wykorzystania rozwiązań przejściowych. Wskutek negocjacji ustanowiony został siedmioletni moment przejściowy w swobodnym dostępie polskich pracowników do unijnego rynku pracy. Przybrał on formułę 2+3+2, co znaczy, Iż najpóźniej pod koniec drugiego roku członkostwa Polski w UE państwa członkowskie będą miały prawo zgłaszać do Komisji Europejskiej chęć utrzymania wprowadzonych ograniczeń o następne trzy lata. Jeżeli zagrożenie destabilizacji rynku pracy nie minie, ograniczenia mogą być użytkowane poprzez kolejne dwa lata. Po upływie siedmiu lat od momentu uzyskania członkostwa Polacy uzyskają pełny dostęp do unijnego rynku pracy. W toku negocjacji uzgodniono również, Iż Polska będzie miała sposobność skorzystania z klauzuli wzajemności pozwalającej na wykorzystywanie środków ograniczających wobec tych krajów, które takie środki wprowadziły wobec Polski. Państwa unijne, przyjmując stanowisko wprowadzające ograniczenia w dostępie do rynku pracy, kierowały się zasadą solidarności. Równocześnie część krajów zadeklarowała chęć liberalizacji rynku pracy już od pierwszego dnia członkostwa Polski w Unii (Szwecja, Dania, Irlandia, Grecja, Ogromna Brytania), część z kolei, na przykład Francja i Włochy, zapewnia, Iż zliberalizuje rynek pracy po dwóch latach. Ograniczenie zasady swobodnego przepływu osób nie znaczy, Iż obywatele polscy będą pozbawieni możliwości podejmowania pracy w państwach Unii. Następnie będą obowiązywały umowy dwustronne między rządem polskim a rządami nie wszystkich krajów członkowskich, opierając się na których Polacy będą mogli na mocy prawa podejmować zatrudnienie. Następne ważne zagadnienie to wzajemne uznawanie kwalifikacji i tytułów zawodowych. Polska, akceptując unijne rozwiązania, wyraziła zgodę na wprowadzenie tytułu zawodowego lek. dent. w miejsce stosowanego w Polsce tytułu lek. stom.. Odpowiednio z instrukcją 78/687 obowiązujący na terenie UE tytuł zawodowy lek. dent. jest jednoznaczny z wykorzystywanym w Polsce tytułem lek. stom.. Z kolei stomatolog jest w państwach Unii tytułem uzyskiwanym w ramach specjalizacji zdobywanej poprzez lekarzy, tym samym zdobycie go obwarowane jest różnymi dodatkowymi uwarunkowaniami wykraczającymi poza pięcioletnie studia magisterskie wymagane do zdobycia tytułu lekarza dentysty. Dlatego także mimo sprzeciwu środowiska lekarskiego Polska zaakceptowała zmianę tytułu lek. stom. na lek. dent., by umożliwić obywatelom polskim wykonywanie pracy w swoim zawodzie na terenie Unii. Znacząco trudniejszą kwestią okazało się uznanie poprzez państwa członkowskie dyplomów pielęgniarskich zarówno magisterskich, jak i licencjackich (to jest wywołane krótszym wymiarem godz. obowiązującym w trakcie studiów medycznych w Polsce). Mimo Iż w czasie negocjacji w tym rozdziale państwa członkowskie zgodziły się na uznanie dyplomów polskich pielęgniarek, formalne potwierdzenie tych określeń uzyskano dopiero w czasie rozmów na szczycie Porady Europejskiej w Kopenhadze. Odpowiednio z zawartym porozumieniem w sytuacji pielęgniarek i położnych z wykształceniem średnim wymagany będzie pięcioletni moment praktyki pielęgniarskiej pośrodku siedmiu lat od wydania poprzez Polskę certyfikatu potwierdzającego posiadanie dyplomu. Zapisy potwierdzające te określenia umieszczone zostaną w tekście Traktatu Akcesyjnego

Czym jest obszar negocjacyjny nr 2 znaczenie w Słownik na O .