przedakcesyjna strategia co to jest
Co oznacza strategia przedakcesyjna: opracowana opierając się na dokumentu Strategia integracji.

Czy przydatne?

Czym jest strategia przedakcesyjna

Definicja z ang. pre-accession strategy, z niem. Heranführungsstrategie.

Definicja: skierowana do krajów kandydujących opracowana opierając się na dokumentu Strategia integracji państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej wypracowanego w trakcie spotkania Porady Europejskiej w Essen 910 grudnia 1994. Dokument jest rozwinięciem decyzji Porady Europejskiej z Kopenhagi z 1993, kiedy Unia po raz pierwszy potwierdziła sposobność akcesji państw stowarzyszonych, jeżeli wyrażają one taką wolę. Bardzo ogólny charakter kopenhaskich decyzji wymagał ich skonkretyzowania, w szczególności w sprawie kroków, które powinna podjąć Unia, by być opracowana na przyjęcie nowych członków. Trwające blisko rok prace najintensywniej przebiegały w trakcie Prezydencji niemieckiej, co zaowocowało opracowaniem strategii na najbliższe lata, przyjętej w trakcie obrad Porady Europejskiej w Essen. S.p. przypominała postanowienia Porady Europejskiej z Kopenhagi, stwierdzając, Iż państwa stowarzyszone z Europy Środkowo-Wschodniej, które sobie tego życzą, mogą stać się członkami UE po spełnieniu warunków politycznych i ekonomicznych. Z drugiej strony przyszłe członkostwo obwarowane jest jednak warunkiem przeprowadzenia wewnętrznej reformy instytucji Unii. Dokument mówił, Iż negocjacje członkowskie mogą być rozpoczęte dopiero po zakończeniu Konferencji Międzyrządowej, przewidzianej na 1996. Kluczowym celem strategii było przedstawienie państwom stowarzyszonym kierunkowego planu działań na moment ich starań o członkostwo w Unii i stopniowe ich przygotowanie do integracji z Jednolitym Rynkiem UE. Mechanizm ten odbywać się miał poprzez postęp infrastruktury, współpracę w ramach sieci transeuropejskich, promocję współpracy regionalnej, współpracę w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych i kultury, nauki i szkoleń. Do czasu opublikowania Agendy 2000 kluczowymi elementami s.p. były: Układy Europejskie, Biała księga w kwestii Jednolitego Rynku Europejskiego, program PHARE i Dialog Strukturalny. Dwa pierwsze przedmioty stanowiły generalne ramy adaptacji wymogów Unii, sformułowanych na szczycie w Kopenhadze, w trakcie gdy dwa następne miały za zadanie ten mechanizm ułatwić. Realizacja tych przedmiotów rozpoczęła się w różnym czasie, jednak ich cel pozostawał taki sam: miały pomóc państwom kandydującym w przygotowaniach do członkostwa w Unii

Czym jest strategia przedakcesyjna znaczenie w Słownik na S .