integracja obywateli państw co to jest
Co oznacza integracja obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej: imigracyjnej UE (Wspólnoty.

Czy przydatne?

Czym jest integracja obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej

Definicja z ang. integration of third-country nationals in the European Union, z niem. Integration von Drittstaatsangehörigen in die Europäische Union.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres polityki imigracyjnej UE (Wspólnoty Europejskiej), której priorytetem jest z jednej strony pokonywanie nielegalnej imigracji, z drugiej zaś umożliwienie integracji ze społeczeństwem państwa goszczącego i ochrona praw obywateli krajów trzecich, którzy na mocy prawa przebywają w Unii. Celem polityki integracji jest przyznanie obywatelom krajów trzecich praw i obowiązków porównywalnych z tymi, jakie przysługują obywatelom UE, przy odwołaniu się do zasady harmonijnej równowagi między prawami a obowiązkami cudzoziemców spoza UE. Ma to służyć zapewnieniu spójności ekonomicznej i socjalnej w regionie całej Unii. Karta praw fundamentalnych formułuje szereg zasad, które mają wykorzystanie również do obywateli krajów trzecich z uwagi na uniwersalny charakter pewnych praw. Komisja Europejska podjęła działania na rzecz ujednolicenia praw imigrantów w Unii, zwłaszcza warunków przyjmowania i pobytu długoterminowego. W ramach polityki integracji mieszczą się także takie zagadnienia, jak łączenie rodzin, status osób mających zezwolenie na pobyt długoterminowy, dopuszczanie do zatrudnienia, dopuszczanie i status studentów i osób przybywających w innych niezarobkowych celach. Za istotny obiekt udanej integracji uznaje się integrację pracowników migrujących na rynku pracy poprzez zapewnienie im dostępu do zatrudnienia i jednakowego traktowania w miejscu pracy. W skład tej polityki wchodzi także zagadnienie zwalczania wszelkich form dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii, które w sposób specjalny dotykają obywateli krajów trzecich. Instytucje wspólnotowe opracowały przez wzgląd na tym pakiet aktów antydyskryminacyjnych, składający się z programu działań Wspólnoty i dyrektywy z 29 czerwca 2000 implementującej zasadę jednakowego traktowania osób bezwzględnie na pochodzenie rasowe albo etniczne i dyrektywy z 27 listopada 2000 ustanawiającej ogólne ramy jednakowego traktowania przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu

Czym jest integracja obywateli państw znaczenie w Słownik na I .