europejska sieć sądowa co to jest
Co oznacza Europejska Sieć Sądowa ds. Cywilnych i Handlowych: dostarczenia praktycznych informacji.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Sieć Sądowa ds. Cywilnych i Handlowych

Definicja z ang. European Network of Judicial Affairs. Civil and Commercial, z niem. Europäisches Netzwerk von Gerichtsangelegenheiten. Zivil- und Handels.

Definicja: powstała przez wzgląd na potrzebą dostarczenia praktycznych informacji i ułatwienia obywatelom UE dostępu do sądów w razie sporów cywilnych i handlowych rodzących konsekwencje o charakterze transgranicznym. Utworzenie jej miało gdyż na celu nie tylko ulepszenie współpracy sądowej pomiędzy krajami członkowskimi, ale także opracowanie, uruchomienie i zagwarantowanie ciągłej aktualizacji ogólnodostępnego mechanizmu informacyjnego. Fundamentem jej funkcjonowania jest decyzja Porady UE z 28 maja 2001. Składają się na nią: tworzone poprzez państwa członkowskie punkty kontaktowe, nie mniej jednak każde kraj ustanawia jeden pkt. kontaktowy; państwa mogą również ustanowić ograniczoną liczbę innych punktów kontaktowych, jeżeli uważają to za niezbędne z uwagi na ich różne mechanizmy prawne, wewnętrzny podział kompetencji, zadania przekazane punktom kontaktowym albo dla bezpośredniego włączenia organów wymiaru sprawiedliwości, które regularnie zajmują się sprawami spornymi z elementem transgranicznym; punkty centralne i organy centralne przewidziane w aktach prawa wspólnotowego, umowach międzynarodowych, których stronami są państwa członkowskie, albo krajowych regulaminach prawnych w zakresie współpracy sądowej w kwestiach cywilnych i handlowych; sędziowie i prokuratorzy łącznikowi w rozumieniu wspólnego działania z 22 kwietnia 1996, którzy mają kompetencje w dziedzinie współpracy w kwestiach cywilnych i handlowych; w przypadku potrzeby inne organy sądowe i administracyjne, które mają kompetencje w zakresie współpracy sądowej w kwestiach cywilnych i handlowych i których udział w niej danemu państwu członkowskiemu wydaje się wskazany. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję Europejską o nazwach i pełnych adresach wymienionych organów, informując równocześnie o będących w ich dyspozycji możliwościach w dziedzinie komunikacji, znajomości języków obcych i w przypadku potrzeby o zadaniach szczególnych tychże organów w jej ramach. Zobacz także Europejska Sieć Sądowa

Czym jest Europejska Sieć Sądowa ds znaczenie w Słownik na E .