lomé konwencje co to jest
Co oznacza konwencje z Lomé: Wspólnotą Gospodarczą i państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP.

Czy przydatne?

Czym jest konwencje z Lomé

Definicja z ang. Lomé Conventions, z niem. Lomé-Abkommen.

Definicja: umowy zawarte pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) określające zasady współpracy, raczej z byłymi koloniami. Pierwsze układy zawarto na lata 196469 (Yaounde I) i 197075 (Yaounde II), następne, gdy do Wspólnoty dołączyła Ogromna Brytania, na lata 197589 (Lomé I, II, III, IV). Pierwsze porozumienie, zawarte w 1975, zakładało swobodny dostęp towarów przemysłowych (niezależnie od towarów objętych wspólną polityką rolną), pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, do rynków Wspólnoty Europejskiej i zawierało zobowiązanie Wspólnoty do niewprowadzania ?Xadnych ograniczeń ilościowych na import towarów z tego regionu. Następne porozumienia (z 1979 i 1984) były kontynuacją poprzednich określeń, wzrastała jedynie liczba krajów w 1979 konwencję podpisało pięćdziesiąt osiem; w 1984 sześćdziesiąt pięć. Czwarta konwencja została podpisana w 1989 poprzez siedemdziesiąt jeden krajów i miała obowiązywać poprzez dziesięć lat (19902000). Rozszerzyła ona zakres dotychczasowych porozumień o wspieranie ekspansji krajów tego regionu na rynki międzynarodowe i postęp handlu wewnątrzregionalnego. W 1995 podpisano następną, piątą, konwencję zmieniającą postanowienia poprzedniej. Jej celem była poprawa warunków życia ludności regionu, wzmocnienie ochrony praw człowieka i wartości demokratycznych. Kluczowym celem wszystkich konwencji było udzielenie pomocy i wspieranie rozwoju krajów regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Do realizacji konwencji zostały utworzone instytucje Porada Ministrów, Komitet Ambasadorów, Zebranie Parlamentarne. Zobacz także konwencję z Jaunde

Czym jest konwencje z Lomé znaczenie w Słownik na K .