importowi nadmiernemu co to jest
Co oznacza przeciwdziałanie nadmiernemu importowi: wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej użytkowany w.

Czy przydatne?

Czym jest przeciwdziałanie nadmiernemu importowi

Definicja z ang. preventing excessive imports, z niem. verhindert übermäßige Importe.

Definicja: jeden ze środków ochrony rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej użytkowany w ramach protekcji uwarunkowanej. Użytkowany jest wówczas, gdy rozmiary i/albo warunki importu wyrządzają szkodę podmiotom Wspólnoty albo gdy istnieje groźba jej wyrządzenia, nie mniej jednak odnosząc się do importu z państw należących do Światowej Organizacji Handlu (WTO) podjęcie działań przeciwdziałających nadmiernemu importowi możliwe jest jedynie wówczas, gdy spełnione są obie przesłanki, jest to dotyczące zarówno ilości, jak i warunków importu. Procedura p.n.i.: 1. wniosek państwa członkowskiego o wszczęcie postępowania ochronnego; 2. badanie w ramach Komitetu Doradczego (w którego skład wchodzą przedstawiciele krajów członkowskich i przedstawiciel Komisji Europejskiej pełniący funkcję przewodniczącego) związku pomiędzy wielkością i uwarunkowaniami importu a pogorszeniem sytuacji producentów Wspólnoty; 3. wszczęcie postępowania poprzez Komisję w przypadku stwierdzenia występowania szkodliwego importu; 4. zbieranie danych i informacji na temat importu poprzez Komisję, prawo wglądu do zebranych materiałów mają wszystkie zainteresowane strony, w tym również przedstawiciele państwie, w relacji do którego toczy się postępowanie; 5. w sytuacji potwierdzenia skargi o nadmiernym imporcie Komisja może wprowadzić jeden ze środków ochronnych ograniczyć moment ważności dokumentów importowych albo dopuścić wytwór do obrotu na terenie Wspólnoty dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, wydawanego po spełnieniu ustalonych warunków (w tym pomniejszenia wielkości importu). Środki ochronne ustanowione w ramach postępowania mogą obowiązywać nie dłużej niż cztery lata; dopuszczalne jest również wykorzystywanie tymczasowych środków ochronnych w formie podwyższonego cła, obowiązującego maksymalnie poprzez dwieście dni. Alternatywą środków ochronnych jest ustanowienie nad importem nadzoru retrospektywnego bądź nadzoru uprzedzającego. Decyzja o podjęciu postępowania ochronnego przed nadmiernym importem i wszystkich jego fazach ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zobacz także protekcja uwarunkowana

Czym jest przeciwdziałanie nadmiernemu znaczenie w Słownik na P .