europejski fundusz orientacji co to jest
Co oznacza Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie: de Garantie Agricole, FEOGA; z.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie

Definicja z ang. European Guidance and Guarantee Fund for Agriculture, z niem. Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft.

Definicja: (franc. Fond Européen d'Orientation et de Garantie Agricole, FEOGA; z angielskiego: European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF) jeden z Funduszy Strukturalnych Wspólnoty, utworzony w 1964 na mocy traktatów rzymskich w celu finansowania działań podejmowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Środki funduszu przeznaczane są raczej na wsparcie przekształceń w strukturze rolnictwa (na przykład szkolenia zawodowe, pomoc dla młodych rolników, pomoc dla gospodarstw położonych na terenach górzystych albo zacofanych) i na postęp obszarów wiejskich (na przykład działania na rzecz ochrony środowiska w rolnictwie). Pochodzą raczej z dwóch źródeł: budżetu Wspólnoty i opłat nakładanych na produkty importowane spoza terenu Wspólnoty. W jego ramach odznacza się Sekcję Gwarancji i Sekcję Orientacji. Funduszem zarządza Komisja Europejska przy współpracy z Komitetem do spraw FEOGA i Stałym Komitetem do spraw Struktur Rolnych

Czym jest Europejski Fundusz Orientacji znaczenie w Słownik na E .