grotius co to jest
Co oznacza Grotius I: wspierania i zamiany osób wykonujących zawody prawnicze, uruchomiony.

Czy przydatne?

Czym jest Grotius I

Definicja z ang. I Grotius, z niem. ich Grotius.

Definicja GROTIUS I: program UE 19962000, w odniesieniu wspierania i zamiany osób wykonujących zawody prawnicze, uruchomiony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 28 października 1996. Celem programu było wspieranie inicjatyw publicznych i prywatnych instytucji, które pośredniczą w przekazywaniu informacje z dziedziny prawa i opieki prawnej w ramach dokształcania osób wykonujących zawody prawnicze w różnych krajach członkowskich. Program miał pogłębić wzajemne poznanie porządków prawnych i mechanizmów opieki prawnej dzięki środków dokształcania i informowania i działań z zakresu studiów i zamiany, jak także ułatwić współpracę sądową pomiędzy krajami członkowskimi. Za osoby wykonujące zawody prawnicze uznano na potrzeby programu: sędziów (w tym sędziów śledczych), prokuratorów, adwokatów, personel naukowy uczelni wyższych, urzędników ministerstw, osoby świadczące pomoc prawną, funkcjonariuszy policji kryminalnej, komorników, wyjaśnia sądowych i przedstawicieli innych zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości. Program obejmował: kształcenie, łącznie z rozwijaniem znajomości języków obcych (obcojęzycznej terminologii prawniczej); organizowanie wymian i praktyk w organach sądowych albo u przedstawicieli zawodów prawniczych innego państwa członkowskiego; organizowanie kolokwiów, konferencji, seminariów na aktualne tematy prawnicze albo tematy prawnicze będące obiektem ogólnego zainteresowania; prowadzenie studiów i badań we współpracy z innymi krajami członkowskimi biorącymi udział w programie; rozpowszechnianie informacji na temat działań podejmowanych w ramach programu, ich rezultatów i o wszystkich osiągnięciach w zakresie współpracy sądowej, które są ważne dla zawodów prawniczych. Zobacz także Grotius II

Czym jest Grotius I znaczenie w Słownik na G .

Co znaczy Granice Wewnętrzne Unii Europejskiej:
Definicja pojęciem zaproponowaną poprzez Komisję Europejską, granice krajów członkowskich na obszarze Wspólnoty Europejskiej ( UE), jest to wspólne granice lądowe krajów członkowskich, włączając w to stacje grotius i co to jest.
Co znaczy Grupa Schengen:
Definicja konwencje z Schengen grotius i definicja.
Co znaczy Grupa Luksemburska:
Definicja pierwsza ekipa krajów, która rozpoczęła negocjacje wskutek decyzji Porady Europejskiej obradującej w Luksemburgu w grudniu 1997. Państwa te Polska, Czechy, Węgry, Estonia, Słowenia i Cypr rozpoczęły grotius i co znaczy.
Co znaczy Grupa Helsińska:
Definicja negocjujących członkostwo w UE w drugiej turze po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji w trakcie szczytu Porady Europejskiej w Helsinkach w grudniu 1999. Państwa te Bułgaria, Litwa, Łotwa, Rumunia grotius i słownik.
Co znaczy Grotius II:
Definicja moment 1 stycznia 2001 31 grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania i współpracy osób wykonujących zawody prawnicze, uruchomiony opierając się na decyzji Porady UE grotius i znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: