europejskiej integracji co to jest
Co oznacza Komitet Integracji Europejskiej: Polsce odpowiedzialny za integrację Polski z Unią.

Czy przydatne?

Czym jest Komitet Integracji Europejskiej

Definicja z ang. Committee for European Integration, z niem. Ausschusses für europäische Integration.

Definicja: naczelny organ administracji rządowej w Polsce odpowiedzialny za integrację Polski z Unią Europejską. Został powołany na mocy ustawy z 8 sierpnia 1996 i od października 1996 zaczął działalność, zastępując w tej roli Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. Na jego czele stanął przewodniczący, którym został prezes Porady Ministrów. W skład KIE weszli sekretarz KIE powołany poprzez premiera, minister spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, gospodarki, finansów, ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i gospodarki żywnościowej, sprawiedliwości i nie więcej niż trzy inne wskazane poprzez premiera osoby przydatne w realizacji zadań KIE. Zapraszani na posiedzenia są prezesi Narodowego Banku Polskiego i Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Fundamentalnymi zadaniami jest koordynowanie mechanizmów integracyjnych i adaptacyjnych Polski z Unią, opiniowanie projektów aktów prawnych pod kątem ich zgodności z prawodawstwem Unii, współdziałanie z instytucjami unijnymi. Do realizacji tych zadań został utworzony Urząd KIE, na którego czele stanął sekretarz KIE. Do października 1997 była to Danuta Hübner, do lipca 1998 Ryszard Czarnecki. Decyzją premiera pełnił on także funkcję przewodniczącego KIE w randze ministra. Od sierpnia 1998 ponownie przewodnictwo KIE objął premier, a sekretarzem została Maria Karasińska-Fendler, aktualnie tę funkcję pełni Danuta Hübner (zarazem jest sekretarzem stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ministrem do spraw europejskich). KIE wspólnie z innymi jednostkami państwowymi (Sejmowa Komisja ds. Układu Europejskiego, senacka podkomisja w ramach Komisji Spraw Zagranicznych, kluczowy negocjator ze strony polskiej, komórki w poszczególnych ministerstwach) tworzy strukturę odpowiedzialną za polską politykę wobec UE, mechanizm negocjacji i przystosowania do wymagań członkostwa. Krytyce była poddawana struktura KIE jako zbyt skomplikowana, szczególnie w dziedzinie mechanizmu wzajemnych zależności pomiędzy premierem, szefem KIE i kluczowym negocjatorem

Czym jest Komitet Integracji znaczenie w Słownik na K .