jurysdykcja szczególna co to jest
Co oznacza jurysdykcja szczególna w sprawach cywilnych i handlowych: współpracy sądowej w kwestiach.

Czy przydatne?

Czym jest jurysdykcja szczególna w sprawach cywilnych i handlowych

Definicja z ang. special jurisdiction in civil and commercial matters, z niem. besondere Zuständigkeit in Zivil- und Handelssachen.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych i handlowych w UE. Regulaminy prawa wspólnotowego odpowiadają między innymi na pytanie, przed jaki sąd w innym kraju członkowskim może być pozwana osoba, która ma miejsce zamieszkania w regionie jednego z krajów członkowskich, gdy chodzi o postępowanie: mające za element umowę albo roszczenia wynikające z umowy; dotyczące spraw alimentacyjnych; mające za element gest niedozwolony albo gest podobny lub roszczenia wynikające z takiego czynu; dotyczące spraw o odszkodowanie albo przywrócenie stanu poprzedniego wynikających z czynu zagrożonego karą; dotyczące sporów wynikających z działalności filii, agencji albo innego oddziału; dotyczące spraw, gdzie wspomniana najpierw osoba występuje w charakterze założyciela, członka zarządu albo uposażonego z tytułu trustu, utworzonego opierając się na ustawy albo czynności prawnej dokonanej w formie pisemnej albo poświadczonej pisemnie; dotyczących sporów o zapłatę wynagrodzenia za prace opierające na ratowaniu albo udzieleniu pomocy, które wykonano przez wzgląd na ładunkiem albo frachtem. Prawo wspólnotowe ustala także jurysdykcję w kwestiach ubezpieczeniowych, wskazując, przed sądy jakiego państwa może być pozywany i przed sądy jakiego państwa może pozywać ubezpieczyciel mający miejsce zamieszkania lub filię, agencję albo inny oddział w regionie jednego z krajów członkowskich Unii, jak także jurysdykcję w kwestiach konsumenckich, tzn. związanych z umową albo roszczeniami z umowy zawartej poprzez osobę (konsumenta) w celu, którego nie można zaliczyć do działalności zawodowej albo gospodarczej tej osoby. Chodzi tu o umowę sprzedaży na raty rzeczy ruchomych, umowę pożyczki spłacanej ratami albo inną umowę kredytową wykorzystywaną finansowaniu zakupu tego typu rzeczy i wszystkie inne umowy, jeżeli druga strona w kraju członkowskim, na którego terytorium konsument ma miejsce zamieszkania, prowadzi działalność zawodową albo gospodarczą lub taką działalność w ustalonym tylko zakresie nastawia na dane kraj członkowskie albo więcej krajów, łącznie z tym krajem członkowskim, i umowa została zawarta w ramach wspomnianej działalności. Zobacz także jurysdykcja w kwestiach cywilnych i handlowych, jurysdykcja wyłączna w kwestiach cywilnych i handlowych

Czym jest jurysdykcja szczególna w znaczenie w Słownik na J .