Czy przydatne?

Czym jest zakaz porozumień ograniczających konkurencję

Definicja z ang. the prohibition of agreements restricting competition, z niem. das Verbot von Vereinbarungen den Wettbewerb einschränken.

Definicja: jeden z instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 81 TWE. Zgodnie z postanowieniami traktatu wszelakie porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami, decyzje grup firm i uzgodnione praktyki, które mogą wpływać na handel pomiędzy krajami członkowskimi i których przedmiotem albo skutkiem jest uniknięcie, ograniczenie albo naruszenie konkurencji w obrębie wspólnego rynku, są zabronione jako niezgodne z tym rynkiem. W konsekwencji wprowadzenia tego zakazu wszelakie umowy albo decyzje podjęte z naruszeniem przytaczanego przepisu są z mocy prawa nieważne. Zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję odnosi się zwłaszcza do: 1. bezpośredniego albo pośredniego ustalania cen i innych warunków realizowanej transakcji; 2. ograniczania albo kontrolowania produkcji, rynków, rozwoju technicznego albo inwestowania; 3. podziału zysku albo źródeł zaopatrzenia; 4. zawierania podobnych umów z kontrahentami na podstawie różnych warunków i poprzez powstanie dla nich niekorzystnych warunków konkurencji; 5. uzależnienia zawarcia umowy z kontrahentem od przyjęcia od niego pewnych warunków, które nie są w żaden sposób powiązane z przedmiotem kontraktu. Od zakazu tego istnieją pewne wyjątki nie dotyczy on: porozumień o charakterze wewnętrznym, niewywierających wpływu na wymianę dóbr w obrębie Wspólnoty; porozumień, których wpływ na rynek jest niewielki; umów, decyzji i uzgodnionych działań, służących wzrostowi produkcji, dystrybucji produktów albo popieraniu postępu technicznego bądź gospodarczego, jeśli służą one konsumentom i nie prowadzą do wyeliminowania konkurencji.

Czym jest zakaz porozumień ograniczających konkurencję znaczenie w Słownik na Z .