schengen wiza co to jest
Co oznacza wiza Schengen: trzecich na wjazd i pobyt krótkoterminowy (nieprzekraczający trzech.

Czy przydatne?

Czym jest wiza Schengen

Definicja z ang. Schengen visa, z niem. Schengen-Visum.

Definicja: wydawana jest cudzoziemcom z krajów trzecich na wjazd i pobyt krótkoterminowy (nieprzekraczający trzech miesięcy) w regionie krajów Ekipy Schengen, które zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki w dziedzinie przepływu osób, w szczególności zaś w dziedzinie uregulowań dotyczących wiz, jak także do wzajemnego wspierania się i dalszego harmonizowania krajowych polityk wizowych. Na mocy konwencji z Schengen państwa te wprowadziły jednolitą wizę dla całego obszaru Schengen, która może być wizą istotną na jeden albo kilka wjazdów, nie mniej jednak ani długość nieprzerwanego pobytu, ani łączny czas trwania następujących po sobie pobytów, liczony od daty pierwszego wjazdu, nie mogą wynosić więcej niż trzy miesiące pośrodku półrocza. Jednolita wiza może być również wizą tranzytową, uprawniającą jej posiadacza do jednokrotnego, dwukrotnego albo wyjątkowo wielokrotnego przejazdu poprzez terytorium krajów Ekipy Schengen w celu udania się do państwa trzeciego, nie mniej jednak czas trwania przejazdu nie może przekraczać pięciu dni. Postanowienia te nie stanowią jednak przeszkody w wydaniu poprzez kraj Ekipy Schengen w przypadku potrzeby pośrodku danego półrocza kolejnej wizy, której ważność jest ograniczona do terytorium tego państwa. Za wydanie jednolitej wizy odpowiada kraj, na którego terytorium znajduje się kluczowy cel podróży. Jeżeli celu tego nie można określić, wymóg wydania wizy spoczywa co do zasady na przedstawicielstwie dyplomatycznym albo konsularnym państwa pierwszego wjazdu. Jednolitą wizę można wydać jedynie takiemu cudzoziemcowi z państwa trzeciego, który spełnia warunki wjazdu i pobytu krótkoterminowego na obszarze Schengen. Jeżeli z powodów humanitarnych albo wynikających z interesu narodowego lub opierając się na zobowiązań międzynarodowych kraj Ekipy Schengen uważa za niezbędne odstąpienie od tej zasady i wystawienie wizy cudzoziemcowi, który nie spełnia wszystkich wymaganych warunków, terytorialna ważność wizy jest ograniczona do obszaru państwa ją wydającego. Zobacz także wiza, wiza narodowa, wiza tranzytowa lotniskowa, wiza UE

Czym jest wiza Schengen znaczenie w Słownik na W .