schengen wiza co to jest
Co oznacza wiza Schengen: trzecich na wjazd i pobyt krótkoterminowy (nieprzekraczający trzech.

Czy przydatne?

Czym jest wiza Schengen

Definicja z ang. Schengen visa, z niem. Schengen-Visum.

Definicja WIZA SCHENGEN: wydawana jest cudzoziemcom z krajów trzecich na wjazd i pobyt krótkoterminowy (nieprzekraczający trzech miesięcy) w regionie krajów Ekipy Schengen, które zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki w dziedzinie przepływu osób, w szczególności zaś w dziedzinie uregulowań dotyczących wiz, jak także do wzajemnego wspierania się i dalszego harmonizowania krajowych polityk wizowych. Na mocy konwencji z Schengen państwa te wprowadziły jednolitą wizę dla całego obszaru Schengen, która może być wizą istotną na jeden albo kilka wjazdów, nie mniej jednak ani długość nieprzerwanego pobytu, ani łączny czas trwania następujących po sobie pobytów, liczony od daty pierwszego wjazdu, nie mogą wynosić więcej niż trzy miesiące pośrodku półrocza. Jednolita wiza może być również wizą tranzytową, uprawniającą jej posiadacza do jednokrotnego, dwukrotnego albo wyjątkowo wielokrotnego przejazdu poprzez terytorium krajów Ekipy Schengen w celu udania się do państwa trzeciego, nie mniej jednak czas trwania przejazdu nie może przekraczać pięciu dni. Postanowienia te nie stanowią jednak przeszkody w wydaniu poprzez kraj Ekipy Schengen w przypadku potrzeby pośrodku danego półrocza kolejnej wizy, której ważność jest ograniczona do terytorium tego państwa. Za wydanie jednolitej wizy odpowiada kraj, na którego terytorium znajduje się kluczowy cel podróży. Jeżeli celu tego nie można określić, wymóg wydania wizy spoczywa co do zasady na przedstawicielstwie dyplomatycznym albo konsularnym państwa pierwszego wjazdu. Jednolitą wizę można wydać jedynie takiemu cudzoziemcowi z państwa trzeciego, który spełnia warunki wjazdu i pobytu krótkoterminowego na obszarze Schengen. Jeżeli z powodów humanitarnych albo wynikających z interesu narodowego lub opierając się na zobowiązań międzynarodowych kraj Ekipy Schengen uważa za niezbędne odstąpienie od tej zasady i wystawienie wizy cudzoziemcowi, który nie spełnia wszystkich wymaganych warunków, terytorialna ważność wizy jest ograniczona do obszaru państwa ją wydającego. Zobacz także wiza, wiza narodowa, wiza tranzytowa lotniskowa, wiza UE

Czym jest wiza Schengen znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wiza Unii Europejskiej:
Definicja poprzez państwa członkowskie UE cudzoziemcom z krajów trzecich na wjazd i pobyt krótkoterminowy. W przekonaniu rozporządzenia Porady UE z 15 marca 2001 w kwestii sporządzenia listy krajów trzecich wiza schengen co to jest.
Co znaczy Współpraca Transgraniczna:
Definicja działania przynajmniej dwóch krajów (przeważnie jednak większej liczby) i bezpośrednie działania odpowiednich regionalnych i lokalnych struktur władzy wykonawczej prowadzące do realizacji wspólnych wiza schengen definicja.
Co znaczy Wysoka Władza:
Definicja traktatem paryskim naczelnym organem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali została dziewięcioosobowa WW składająca się z przedstawicieli sześciu krajów założycielskich. Jej uprawnienia były bardzo wiza schengen co znaczy.
Co znaczy Wspólne Wykonywanie Suwerenności:
Definicja z procesem pogłębiania integracji europejskiej, a przez wzgląd na tym zmieniania się zakresu suwerenności państwowej. Szczególnie zjawiska te stały się widoczne od stworzenia po traktacie z wiza schengen słownik.
Co znaczy Wniosek O Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej W Unii Europejskiej:
Definicja minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Andrzej Olechowski złożył na ręce przewodniczącego Porady UE, greckiego ministra spraw zagranicznych Theodorosa Pangalosa oficjalny wniosek o członkostwo wiza schengen znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: