ag co to jest
Co oznacza Agis: grudnia 2007, w odniesieniu współpracy policyjnej i sądowej w kwestiach karnych w.

Czy przydatne?

Czym jest Agis

Definicja z ang. Agis, z niem. Agis.

Definicja: program ramowy UE 1 stycznia 2003 31 grudnia 2007, w odniesieniu współpracy policyjnej i sądowej w kwestiach karnych w ramach obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, uruchomiony opierając się na decyzji Porady UE z 22 lipca 2002. Ogólnym celem programu jest zapewnienie obywatelom UE wysokiego poziomu bezpieczeństwa, celami szczegółowymi zaś są: wypracowanie, wprowadzenie w życie i dokonanie oceny właściwej polityki europejskiej; wspieranie budowy sieci, współpracy odnoszącej się do ogólnych zagadnień będących obiektem zainteresowania wszystkich krajów członkowskich, zamiany i rozpowszechniania informacji, doświadczeń i sprawdzonych praktyk i lokalnej i regionalnej kooperacji, jak także dalsze udoskonalanie i dostosowywanie kształcenia i dokształcania, a również rozwijanie badań naukowych i technicznych; zachęcanie krajów członkowskich do intensyfikowania współpracy z krajami kandydującymi, innymi krajami trzecimi i właściwymi organizacjami międzynarodowymi. W ramach programu mają być wspierane projekty dotyczące współpracy: ogólnej sądowej i w kwestiach karnych, łącznie z kształceniem i dokształcaniem, współpracy organów ścigania, pomiędzy organami ścigania lub innymi instytucjami publicznymi albo prywatnymi w krajach członkowskich, które uczestniczą w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i niezorganizowanej, współpracy pomiędzy krajami członkowskimi w celu zapewnienia skutecznej ochrony interesów ofiar w procesach karnych. Program przewiduje dofinansowywanie projektów, gdzie czas realizacji nie przekracza dwóch lat, a partnerami są przynajmniej trzy państwa członkowskie albo dwa państwa członkowskie i jedno kraj kandydujące, przedkładanych poprzez publiczne albo prywatne organizacje i instytucje (na przykład związki zawodowe, zrzeszenia pracodawców, instytuty badawcze, instytucje kształcenia i dokształcania) i skierowanych do następujących grup osób: przedstawicieli zawodów prawniczych (sędziów, prokuratorów, adwokatów, urzędników sądowych, funkcjonariuszy policji kryminalnej, komorników, specjalistów, wyjaśnia sądowych i innych osób pracujących na potrzeby wymiaru sprawiedliwości); funkcjonariuszy i innych pracowników organów ścigania, odpowiedzialnych za prewencję i wykrywanie i pokonywanie przestępstw; urzędników innych organów i reprezentantów stowarzyszeń, związków zawodowych, edukacji i gospodarki, zaangażowanych w zapobieganie i pokonywanie przestępczości zorganizowanej i niezorganizowanej; reprezentantów instytucji zajmujących się opieką nad ofiarami, łącznie z organami imigracyjnymi i pomocy społecznej. Program obejmuje następujące kategorie działań: kształcenie i dokształcanie, opracowywanie i wdrażanie programów zamiany i praktyk, prace studyjne i badawcze, rozpowszechnianie osiągniętych rezultatów, wspieranie współpracy pomiędzy organami ścigania i sądami krajów członkowskich lub innymi instytucjami publicznymi albo prywatnymi krajów członkowskich uczestniczącymi w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, na przykład poprzez udzielanie pomocy przy tworzeniu sieci, organizowanie konferencji i seminariów. Odpowiednio z ogólną zasadą dofinansowanie jednego projektu nie powinno przekroczyć 70% jego łącznych wydatków. Na realizację programu w budżecie Wspólnoty Europejskiej przewidziano 65 mln euro. Zobacz także Deklaracja Transatlantycka, ekonomiczne partnerstwo transatlantyckie, atlantycka opcja

Czym jest Agis znaczenie w Słownik na A .