hipocrates co to jest
Co oznacza Hipocrates: grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania.

Czy przydatne?

Czym jest Hipocrates

Definicja z ang. Hipocrates, z niem. Hipocrates.

Definicja: program UE na moment 1 stycznia 2001 31 grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania i współpracy w zakresie prewencji kryminalnej, uruchomiony opierając się na decyzji Porady UE z 28 czerwca 2001. Celem ogólnym programu było zapewnienie obywatelom Unii wysokiego poziomu bezpieczeństwa poprzez współpracę wszystkich publicznych albo prywatnych instytucji z krajów członkowskich, biorących udział w działaniach prewencyjnych w dziedzinie przestępczości zorganizowanej i niezorganizowanej. W ramach programu były dofinansowywane projekty publicznych albo prywatnych instytucji z UE, czynnych w dziedzinie prewencji kryminalnej. Warunkiem dofinansowania projektu był udział w jego realizacji przynajmniej trzech krajów członkowskich albo dwóch krajów członkowskich i jednego państwa kandydującego. Dopuszczono również wsparcie finansowe szczególnych projektów krajów członkowskich, będących obiektem szczególnego zainteresowania z uwagi na cele programu albo współpracę z krajami kandydującymi, jak także przedsięwzięcia uzupełniające krajów członkowskich (seminaria, spotkania specjalistów i inne formy rozpowszechniania zgromadzonych informacji). Program obejmował następujące kategorie działań: kształcenie i dokształcanie, zamiany i praktyki, prace studyjne i badawcze, spotkania i seminaria, rozpowszechnianie rezultatów osiągniętych w ramach programu. Odpowiednio z ogólną zasadą, wsparcie z budżetu Wspólnoty Europejskiej nie mogło przekroczyć 70% łącznych wydatków projektu. Całość środków postawionych do dyspozycji uczestników programu wyniosła 2 mln euro

Czym jest Hipocrates znaczenie w Słownik na H .