antysubwencyjne postępowanie co to jest
Co oznacza postępowanie antysubwencyjne: Wspólnotę Europejską w celu ochrony producentów przed.

Czy przydatne?

Czym jest postępowanie antysubwencyjne

Definicja z ang. anti-subsidy proceeding, z niem. Antisubventionsverfahrens.

Definicja POSTĘPOWANIE ANTYSUBWENCYJNE: postępowanie podejmowane poprzez Wspólnotę Europejską w celu ochrony producentów przed szkodliwymi następstwami stosowania niedozwolonych subsydiów, wszczynane poprzez Komisję Europejską na wniosek producentów działających na terenie Wspólnoty. Zasady przeprowadzenia p.a. zostały określone w rozporządzeniu Porady 2026/97 z 6 października 1997 w kwestii ochrony przed subsydiowanym importem z państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej i wynikają z regulacji przyjętych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Przebieg p.a.: 1. wystąpienie Komisji Europejskiej do rządu oskarżonego o wykorzystywanie subwencji z prośbą o złożenie wyjaśnień; wystąpienie to zawsze obligatoryjnie poprzedza wszczęcie postępowania i ma na celu wypracowanie wspólnego rozwiązania problemu, korzystnego dla każdej ze stron; 2. jeśli Komisja stwierdzi, Iż występują subsydia, których wykorzystywanie jest niedozwolone i nie zawrze porozumienia z rządem oskarżonym o ich wykorzystywanie, wszczyna p.a.; 3. w razie potwierdzenia przypuszczenia o stosowaniu subsydiów wyrządzających szkodę (albo mogących ją wyrządzić) nakładane jest cło wyrównawcze albo także państwo eksporter, w relacji do którego toczyło się postępowanie, przyjmuje zobowiązanie cenowe; p.a. jest umarzane, gdy subsydia dotyczą niewielkiego importu albo także udzielone subsydium jest niewielkie w relacji do ceny eksportowej. Decyzja o podjęciu p.a. i wszystkich jego fazach ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej. Zobacz także protekcja uwarunkowana

Czym jest postępowanie antysubwencyjne znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Programowanie:
Porównanie Strukturalnych) obejmuje wieloetapowy mechanizm przygotowania i podejmowania decyzji mających konsekwencje finansowe odnosząc się do wykonywanych celów. P. prowadzi do zintegrowania działań Wspólnoty postępowanie antysubwencyjne co znaczy.
Krzyżówka Polityka Finansowa Unii Europejskiej:
Dlaczego wzmocnienia pozycji Wspólnoty w międzynarodowym systemie finansowym, przyczynia się również do dynamicznego rozwoju oferty usług finansowych skierowanych do podmiotów gospodarczych i obywateli krajów postępowanie antysubwencyjne krzyżówka.
Co to jest Preferencja Wspólnoty Europejskiej:
Jak lepiej Wspólnej Polityki Rolnej, oznaczająca pierwszeństwo zbytu produktów rolnych wytworzonych na terenie Wspólnoty. Zasada ta stanowi formę ochrony rynku wewnętrznego Wspólnoty przed konkurencją produktów postępowanie antysubwencyjne co to jest.
Słownik Program Informowania Społeczeństwa:
Kiedy polityki informacyjnej rządu polskiego, zainicjowany poprzez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i zatwierdzony do realizacji w 1999. Jego celem jest stałe informowanie społeczeństwa polskiego o postępowanie antysubwencyjne słownik.
Czym jest Polityka Strukturalna:
Od czego zależy wspólnej polityki rolnej zorientowany na wspieranie produktywności i modernizację rolnictwa, a również między innymi podnoszenie kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej, tworzenie dla niej miejsc postępowanie antysubwencyjne czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: