encyklopedia polityka azylowa co to jest
ENCYKLOPEDIA Polityka Azylowa Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej), Polska, Program.

Definicja w słowniku UE na P

 • Czym jest Społeczna Polityka Co to jest podejmowanych w ramach Wspólnoty, dotyczących zwłaszcza zatrudnienia i ubezpieczeń socjalnych, zabezpieczenia społecznego (pomoc społeczna), równouprawnienia
 • Czym jest Środowiska Ochrony Polityka Definicja Europejskiej wprowadzona po raz pierwszy w Jednolitym Akcie Europejskim, regulowana aktualnie poprzez art. 174176 TWE. Do jej celów zalicza się: 1. zachowanie
 • Czym jest polityka konsumencka: Strategia na lata 2002 Co znaczy Europejskiej określający kluczowe priorytety w dziedzinie prowadzenia polityki ochrony konsumentów we Wspólnocie i narzędzia ich realizacji w podanym czasie
 • Czym jest Wspólnoty Eksportowa Polityka Słownik polityki handlowej polegający się na zasadach ustalonych w art. 133 TWE i wspólnotowym kodeksie celnym. Naczelną zasadą p.e. jest zapewnienie pełnej swobody w
 • Czym jest Prezydencja Znaczenie P. (Urząd Przewodniczącego) nie odgrywa samodzielnej roli. Odmiennie jest w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, gdzie P. reprezentuje Unię
 • Czym jest Antysubwencyjne Postępowanie Czym jest poprzez Wspólnotę Europejską w celu ochrony producentów przed szkodliwymi następstwami stosowania niedozwolonych subsydiów, wszczynane poprzez Komisję
 • Czym jest Socjalistów Europejskich Partia Co oznacza European Socialists, PES) ukonstytuowana w 1992 na podbudowie Związku Partii Socjaldemokratycznych i Socjalistycznych Wspólnoty Europejskiej istniejącego od
 • Czym jest Schillera Plan Krzyżówka przygotowany poprzez K. Schillera w 1969, polegający się na koncepcji ekonomistów integracji walutowej. Zakładał dochodzenie do EMU w etapach: 1. koordynacja
 • Czym jest prawo właściwe dla umownych stosunków zobowiązaniowych Najlepszy zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE, uregulowane w konwencji rzymskiej z 19 czerwca 1980. Jej regulaminy mają wykorzystanie do umownych
 • Czym jest Plan działania na rzecz Jednolitego Rynku Przykłady poprzez Komisję Europejską w roku 1997 i przyjęty w trakcie szczytu Porady UE w czerwcu 1997, gdzie zaproponowano podjęcie działań zmierzających do poprawy
 • Czym jest polityka finansowa Unii Europejskiej Encyklopedia pozycji Wspólnoty w międzynarodowym systemie finansowym, przyczynia się również do dynamicznego rozwoju oferty usług finansowych skierowanych do podmiotów
 • Czym jest Ii Delors Pakiet Jak działa poprzez J. Delorsa na 1993 99 obejmujący fundamentalne kierunki działań zmierzające do dalszego reformowania budżetu Wspólnoty Europejskiej. Strategia ta była
 • Czym jest Pakt Bezpieczeństwa i Stabilizacji w Europie Czy jest zaproponowany poprzez francuskiego premiera Edouarda Balladura rządowi 9 czerwca 1993. Projekt postulował zwołanie konferencji paneuropejskiej z udziałem
 • Czym jest Regionalna Polityka Pojęcie narzędzi ich realizacji odnosząc się do regionów. Podejmuje działania zmierzające do rozwoju społeczno-ekonomicznego, likwidacji albo znacznego ograniczania
 • Czym jest polityka imigracyjna Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej) Wyjaśnienie koncepcji zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych krajów członkowskich UE była konieczność zharmonizowania narodowych p.i. Do czasu wejścia w życie
 • Czym jest Importowi Nadmiernemu Przeciwdziałanie Opis rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej użytkowany w ramach protekcji uwarunkowanej. Użytkowany jest wówczas, gdy rozmiary i/albo warunki importu wyrządzają
 • Czym jest Kontaktowe Punkty Informacje rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, zgłaszanych poprzez przedsiębiorców i obywateli organom administracji rządowej. Celem
 • Czym jest Współdecyzji Procedura Co to jest prawa wspólnotowego wprowadzony traktatem z Maastricht (art. 189b), by co najmniej częściowo zmniejszyć deficyt demokracji przez włączenie do procesu
 • Czym jest Dominująca Pozycja Definicja to jest taka pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zniekształcanie pozycji na rynku właściwym poprzez podejmowanie działań niezależnych od konkurentów i
 • Czym jest Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu Co znaczy American Free Trade Agreement, NAFTA) układ zawarty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem tworzący strefę wolnego handlu, obowiązujący od 1994. Wg
 • Czym jest Wernera Plan Słownik P. Wernera w 1970 raport na temat powstania Unii Gospodarczej i Walutowej. Zakładał on dochodzenie do UGW w trzech etapach w 197180: koordynacja polityki
 • Czym jest Rolnośrodowiskowe Programy Znaczenie rozporządzenia Porady UE 1257/99/WE z 1999, których celem jest zachęcenie rolników do prowadzenia działalności odpowiednio z wymaganiami ochrony środowiska
 • Czym jest Europejski Parlament Czym jest społeczeństwa państw wchodzących w jej skład. Jego ranga i zakres odpowiedzialności zwiększa się stale. Pierwotnie składał się z przedstawicieli poszczególnych
 • Czym jest I Delors Pakiet Co oznacza poprzez J. Delorsa na 1988 92 obejmujący fundamentalne kierunki działań zmierzające do zreformowania budżetu Wspólnoty. Odnosząc się do zasobów własnych
 • Czym jest Fundusze Pozabudżetowe Krzyżówka budżetem ogólnym i budżetem operacyjnym. Kluczowe fundusze poza budżetem stanowią Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny
 • Czym jest Pracownik Najlepszy Sprawiedliwości to jest osoba, która pod czyimś nadzorem świadczy ustaloną usługę o określonej wartości ekonomicznej albo właśnie straciła pracę, lecz jest w
 • Czym jest Oświatowa Polityka Przykłady fundamentalnych dziedzin aktywności Wspólnoty Europejskiej. Jej celem jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia ogólnego i zawodowego
 • Czym jest Konsultacji Procedura Encyklopedia najstarszy tryb tworzenia aktów prawa wtórnego, istniejący od chwili stworzenia Wspólnoty Europejskiej. Ma bardzo uproszczony przebieg i zaczyna się złożeniem
 • Czym jest Wejścia Cen Przedział Jak działa polityki handlowej, wprowadzany sezonowo w imporcie świeżych owoców i warzyw, a wytwarzanych również na terenie Wspólnoty (na przykład pomidory, pomarańcze
 • Czym jest Ubojowa Premia Czy jest funkcjonująca w ramach Wspólnej Polityki Rolnej premia przyznawana za zwierzęta ubijane w regionie Wspólnoty Europejskiej i eksportowane do krajów trzecich
 • Czym jest Pentagonale Pojęcie Inicjatywa Środkowoeuropejska
 • Czym jest program działań w zakresie transportu Wyjaśnienie dokumenty dotyczące wspólnej polityki transportowej i zakładające postęp optymalnej sieci transportowej i finansowanie infrastruktury
 • Czym jest Rozwojowa Badawczo Polityka Opis poprzez Jednolity Akt Europejski, której celem jest wzmacnianie podstaw naukowo-technicznych przemysłu Wspólnoty Europejskiej i sprzyjanie postępowi jego
 • Czym jest Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej Informacje for Structural Policies for Pre-Accession, ISPA) fundusz ustanowiony rozporządzeniem Porady UE 1267/1999 z 21 czerwca 1999 skierowany na osiąganie poprzez
 • Czym jest Pełnomocnik Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej Co to jest Kluczowy Negocjator
 • Czym jest Antydumpingowe Postępowanie Definicja poprzez Wspólnotę Europejską w celu ochrony producentów przed szkodliwymi następstwami stosowania dumpingu, wszczynane poprzez Komisję Europejską z urzędu
 • Czym jest Cardiff Z Proces Co znaczy polityki strukturalnej, którego celem jest poprawa funkcjonowania rynków towarowych i kapitałowych, przyjęty w trakcie posiedzenia Porady UE w 1998 w Cardiff
 • Czym jest Romano Prodi Słownik Europejskiej od 1999 po ustąpieniu J. Santera do 2004. Włoch, prawnik, działacz chadecki, prof. akademicki uniwersytetu w Bolonii. Karierę naukową łączył z
 • Czym jest Współpracy Procedura Znaczenie wspólnotowego wprowadzony na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego stanowiący równocześnie pierwszą próbę powiększenia roli Parlamentu Europejskiego w procesie
 • Czym jest Zgody Procedura Czym jest opierający na tym, Iż Porada UE występuje do Parlamentu Europejskiego o zgodę na przyjęcie danego aktu prawnego. Parlament ustosunkowuje się do przedstawianego
 • Czym jest Transgraniczny Pościg Co oznacza współpracy policyjnej w UE, został uregulowany w konwencjach z Schengen. Funkcjonariusze państwa-strony ścigający w swoim państwie osobę, którą zastano w
 • Czym jest Kolonii Z Proces Krzyżówka instrument koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest zapewnienie warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, przyjęty w trakcie posiedzenia
 • Czym jest Petra Najlepszy action programme on the vocational training of young people and their preparation for adult and working life) zainicjowany w 1989 program w odniesieniu
 • Czym jest Europy Patroni Przykłady chrześcijańscy patroni Europy
 • Czym jest Ekstradycyjna Procedura Encyklopedia umowy międzynarodowej. Zwykle wniosek ekstradycyjny wspólnie z uzasadnieniem i dokumentacją przekazywany jest w drodze dyplomatycznej. Coraz częściej jednak
 • Czym jest programy ramowe Unii Europejskiej Jak działa Maastricht są narzędziem służącym do prowadzenia polityki naukowej i wdrażania postępu technicznego. W wieloletnim programie ramowym określa się przewidywane
 • Czym jest polityka w zakresie młodzieży Czy jest krajów członkowskich i nie jest traktowana jako oddzielny obszar działań UE. Mieści się z kolei w dziedzinie wielu innych polityk, gdzie młodzież jest obiektem
 • Czym jest Energetyczna Polityka Pojęcie wewnętrznego rynku energii elektrycznej Wspólnoty polityka, do której głównych celów należy zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego krajów członkowskich
 • Czym jest prawo właściwe dla spraw związanych z niewypłacalnością Wyjaśnienie zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. W kwestiach związanych z niewypłacalnością znajduje wykorzystanie prawo państwa otwarcia postępowania
 • Czym jest Portugalia Opis Republica Portuguesa), kraj w południowo-zachodniej części Europy, na Półwyspie Iberyjskim, obejmuje wyspy Azory i Maderę autonomiczne regiony dysponujące
 • Czym jest Decyzyjny Proces Informacje podejmowania decyzji we Wspólnocie Europejskiej poprzez Radę UE, Komisję Europejską i Parlament Europejski. W zależności od rodzaju procedury: konsultacji
 • Czym jest Prywatne Publiczno Partnerstwo Co to jest pomiędzy sektorem publicznym (państwowym i samorządowym) a sektorem prywatnym (raczej podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi). W założeniach
 • Czym jest Ekologiczne Przeglądy Definicja środowiska, opierający na publikowaniu wyznaczników przestrzegania regulaminów i informowaniu o osiągnięciach. Celem przeglądów jest wzmocnienie zaufania
 • Czym jest Rolnej Produkcji Pułapy Co znaczy wspólnej polityki rolnej w latach 80. To jest rozmiar produkcji rolnej, po której przekroczeniu gwarancje cenowe Wspólnoty Europejskiej ulegają obniżeniu albo
 • Czym jest Mansholta Plan Słownik rolnictwa we Wspólnocie Europejskiej) pierwsze memorandum dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej przedstawione w roku 1968 poprzez Sicco L. Mansholta
 • Czym jest Pełnomocnik Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej Znaczenie Ministrów uchwałą nr 11 z 26 stycznia 1991 z powodu podpisania Układu Europejskiego z Unią Europejską w grudniu 1990. Pełnomocnik działał w ramach Urzędu
 • Czym jest Węglowy Podatek Czym jest ekonomicznych używanych w czasie realizacji polityki ochrony środowiska Wspólnoty; nakładany na konsumentów produktów energetycznych. Jego wprowadzenie
 • Czym jest Konkurencji Polityka Co oznacza wprowadzaniu instrumentów i systemów wykorzystywanych ochronie wolnej konkurencji i przeciwdziałających praktykom zmierzającym do zdobycia pozycji dominującej
 • Czym jest polityka wizowa Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej) Krzyżówka na Wspólnotę Europejską wymóg uregulowania kwestii odnoszących się do przekraczania granic zewnętrznych UE. Akty prawa wspólnotowego mają określać normy i
 • Czym jest Pericles Najlepszy Europejskiej 200205, w odniesieniu zamiany, wspierania i kształcenia w dziedzinie ochrony euro przed fałszerstwami, uruchomiony opierając się na decyzji Porady
 • Czym jest Pakt Stabilności i Wzrostu Przykłady and Growth Pact) przyjęte poprzez Radę UE w czerwcu 1997 porozumienie, na mocy którego państwa strefy euro zostały zobowiązane, pod groźbą wykorzystania
 • Czym jest Budżetowa Polityka Encyklopedia priorytetów gospodarczych i socjalnych i zbiór instrumentów wykorzystywanych do osiągania zamierzonych poprzez odpowiednie władze wykonawcze celów. P.b
 • Czym jest proces oceny potrzeb infrastrukturalnych w transporcie Jak działa Infrastructure Needs Assessment, TINA) utworzony w 1996 program rozwoju sieci transportowych do 2015, wykonywany razem z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i
 • Czym jest Ekologiczna Polityka Czy jest polityka ochrony środowiska
 • Czym jest Kulturalna Polityka Pojęcie sferze szczególnego zainteresowania Wspólnoty Europejskiej, dopiero od 1969 stała się tematem licznych spotkań na szczycie szefów krajów i rządów krajów
 • Czym jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana Wyjaśnienie powołana w 1991 poprzez między innymi T. Mazowieckiego i P. Nowinę-Konopkę. Jej celem jest wspieranie wszelkich proeuropejskich inicjatyw politycznych i
 • Czym jest Bezpośrednie Płatności Opis ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Ich rozmiar jest uzależniona od powierzchni upraw, pastwisk albo wielkości hodowli. Limit płatności bezpośrednich ustalany
 • Czym jest Wspólnotowe Prawo Informacje Wspólnoty Europejskiej. Jego pierwotnymi źródłami są traktaty tworzące Wspólnoty i modyfikujące w sposób zasadniczy ich funkcjonowanie. A zatem: Traktat (8
 • Czym jest Strukturalna Polityka Co to jest polityki rolnej zorientowany na wspieranie produktywności i modernizację rolnictwa, a również między innymi podnoszenie kwalifikacji zawodowych ludności
 • Czym jest Europejskiej Unii Polityki Definicja Wspólnotę Europejską dały podstawy krajom członkowskim do podjęcia wspólnych działań w wielu dziedzinach. W ten sposób wykształciły się szczegółowe obszary
 • Czym jest Uwarunkowana Protekcja Co znaczy polityki handlowej, wykorzystywany ochronie rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej. Jego wykorzystywanie ograniczone jest porozumieniami zawartymi w ramach
 • Czym jest Pakt Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy Słownik rzecz rozwiązania konfliktów, odbudowy i rozwoju Bałkanów. Została przyjęta na szczycie UE w Kolonii 10 czerwca 1999. Powyżej czterdzieści państw i organizacji
 • Czym jest Netto Płatnicy Znaczenie których wpłaty do budżetu ogólnego są większe od świadczeń z niego pozyskiwanych. Największymi płatnikami netto są największe i w najwyższym stopniu zamożne
 • Czym jest Uzupełniające Programy Czym jest realizacji wieloletniego programu ramowego, gdzie uczestniczą tylko nie wszystkie, zainteresowane państwa członkowskie, z kolei Wspólnota Europejska finansuje
 • Czym jest Phare Co oznacza Assistance for Restructuring their Economies) program pomocy dla państw Europy Środkowej i Wschodniej wykonywany poprzez Unię Europejską. Początkowo w 1989
 • Czym jest Budżetowa Procedura Krzyżówka czynności, adekwatnie rozłożonych w okresie, zmierzających do uchwalenia budżetu UE na dany rok (art. 203 traktatu rzymskiego). Procedura ta zakłada
 • Czym jest Regionalne Produkty Najlepszy specyficzne, zgodne dla danego regionu produkty rolne, których produkcja korzysta ze specjalnych uprawnień polityki rolnej
 • Czym jest Peace Przykłady jedna z inicjatyw wspólnotowych wykonywana 199499 wspierająca normalizację sytuacji wewnętrznej i mechanizmy pokojowe na obszarze Irlandii Północnej
 • Czym jest Pse Encyklopedia parametry stopnia wsparcia producenta
 • Czym jest Interwencyjna Polityka Jak działa Polityki Rolnej, którego celem jest zapewnienie stabilizacji cen i dostaw produktów rolnych. Polityka ta wykonywana jest przez interwencyjne skupy produktów
 • Czym jest Balladura Pakt Czy jest Pakt Bezpieczeństwa i Stabilizacji w Europie
 • Czym jest Przygraniczne Przewozy Pojęcie pojazdami o masie dopuszczalnej do 6 ton w strefie do 25 km po obu stronach granicy krajów. Do przewozów tych nie stosuje się ?Xadnych ograniczeń ani zezwoleń
 • Czym jest Luksemburski Proces Wyjaśnienie Zatrudnienia; instrument koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest poprawa funkcjonowania rynków pracy, przyjęty w 1997 w trakcie posiedzenia
 • Czym jest Europejskiej Wspólnoty Preferencja Opis Polityki Rolnej, oznaczająca pierwszeństwo zbytu produktów rolnych wytworzonych na terenie Wspólnoty. Zasada ta stanowi formę ochrony rynku wewnętrznego
 • Czym jest Członkostwa Dla Partnerstwo Informacje Komisję Europejską po konsultacjach z krajem kandydującym, stanowiący kluczowy obiekt wzmocnionej strategii przedakcesyjnej. Zawiera listę priorytetów krótko
 • Czym jest Prawa Przegląd Co to jest o członkostwo w Unii poprzedzone były fazą tak zwany screeningu, a więc przeglądu ustawodawstwa państwie kandydującego pod kątem jego zgodności z majątkiem
 • Czym jest partie polityczne w Unii Europejskiej Definicja każdym kraju członkowskim UE działają na terenie Europy ugrupowania polityczne, będące zbiorem bliskich sobie ideowo partii krajowych. Ich konsolidacji sprzyja
 • Czym jest Programowanie Co znaczy Strukturalnych) obejmuje wieloetapowy mechanizm przygotowania i podejmowania decyzji mających konsekwencje finansowe odnosząc się do wykonywanych celów. P
 • Czym jest Zatrudnienia Polityka Słownik 125130 TWE, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, wspieranie wykwalifikowanej siły roboczej i klasyfikacja rynków pracy. Koncepcja
 • Czym jest Hektarowe Płatności Znaczenie wypłacane rolnikom z tytułu uprawy zbóż albo za odłogowanie ziemi. Wysokość płatności różni się w zależności od regionu wspólnoty, a fundamentem jej określenia
 • Czym jest Zadaniowe Podzespoły Czym jest podzespołów funkcjonujących w strukturze Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania Negocjacji Akcesyjnych z Unią Europejską. W ich skład wchodzą
 • Czym jest polityka ochrony konsumentów Unii Europejskiej Co oznacza Dyrekcji Generalnych UE, obejmuje działania skoncentrowane na szerokiej ochronie konsumenta i propagowaniu ważnych dla niego informacji, zabezpieczeniu jego
 • Czym jest Piąty Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej Krzyżówka Framework Programme, FP5) największy europejski program naukowy wykonywany w 19982002, którego celem było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw krajów
 • Czym jest Pesca Najlepszy jedna z inicjatyw wspólnotowych i wykonywana 199499 wspierająca przemiany strukturalne w sektorze rybołówstwa
 • Czym jest Działania Plan Przykłady jest strategicznym planem UE definiującym cele w obrębie zwalczania różnego rodzaju nadużyć finansowych na terenie Wspólnoty. Obejmuje moment 200103; jest
 • Czym jest Punkt Informacyjny Unii Europejskiej Encyklopedia ramach prowadzonej poprzez Komisję Europejską działalności informacyjnej, mającej na celu upowszechnianie pośród społeczeństwa polskiego wiedzy o UE
 • Czym jest prawa podstawowe w Unii Europejskiej Jak działa założycielskie Wspólnoty Europejskiej nie zawierały wyraźnych postanowień dotyczących ochrony praw człowieka. Gwarantowały jednostkom tylko takie prawa
 • Czym jest Piąty Środowiskowy Program Działania Czy jest postępowi) program działania Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, obejmujący 199397, lecz docelowo wykonywany do 2000. Zakłada on
 • Czym jest Społeczeństwa Informowania Program Pojęcie informacyjnej rządu polskiego, zainicjowany poprzez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i zatwierdzony do realizacji w 1999. Jego celem jest stałe
 • Czym jest Polska Wyjaśnienie w środkowej Europie, nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z Niemcami, Czechami, Słowacją, Rosją, Ukrainą, Białorusią, Litwą. Pow. 321,685 tys. km2, zróżnicowane
 • Czym jest polityka azylowa Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej) Opis koncepcji zniesienia kontroli osób na granicach wewnętrznych państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej zaczęły rozważać sposobność wprowadzenia środków

Ekonomiczne definicje w Unii Europejskiej i ich znaczenie - co to jest

Tłumaczenie prawa w UE. Co to znaczy w ekonomii. Słownik inwestycji ekonomicznych.

Definicja ENCYKLOPEDIA Polityka Azylowa Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej), Polska, Program Informowania Społeczeństwa, Piąty Środowiskowy Program Działania, Prawa Podstawowe co to jest.

Słownik Encyklopedia Polityka Azylowa Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej co to znaczy.