pakiet delors pościg co to jest
Polityka oświatowa co znaczy procedura współpracy krzyżówka Pakiet Delors I co to jest plan.

Definicja w słowniku UE na P

 • Czym jest Ii Delors Pakiet Co znaczy poprzez J. Delorsa na 1993 99 obejmujący fundamentalne kierunki działań zmierzające do dalszego reformowania budżetu Wspólnoty Europejskiej. Strategia ta była
 • Czym jest Transgraniczny Pościg Krzyżówka współpracy policyjnej w UE, został uregulowany w konwencjach z Schengen. Funkcjonariusze państwa-strony ścigający w swoim państwie osobę, którą zastano w
 • Czym jest Ubojowa Premia Co to jest funkcjonująca w ramach Wspólnej Polityki Rolnej premia przyznawana za zwierzęta ubijane w regionie Wspólnoty Europejskiej i eksportowane do krajów trzecich
 • Czym jest Ekologiczna Polityka Słownik polityka ochrony środowiska
 • Czym jest Konkurencji Polityka Czym jest wprowadzaniu instrumentów i systemów wykorzystywanych ochronie wolnej konkurencji i przeciwdziałających praktykom zmierzającym do zdobycia pozycji dominującej
 • Czym jest polityka w zakresie młodzieży Co oznacza krajów członkowskich i nie jest traktowana jako oddzielny obszar działań UE. Mieści się z kolei w dziedzinie wielu innych polityk, gdzie młodzież jest obiektem
 • Czym jest Pełnomocnik Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej Tłumaczenie Kluczowy Negocjator
 • Czym jest Wejścia Cen Przedział Przykłady polityki handlowej, wprowadzany sezonowo w imporcie świeżych owoców i warzyw, a wytwarzanych również na terenie Wspólnoty (na przykład pomidory, pomarańcze
 • Czym jest Konsultacji Procedura Definicja najstarszy tryb tworzenia aktów prawa wtórnego, istniejący od chwili stworzenia Wspólnoty Europejskiej. Ma bardzo uproszczony przebieg i zaczyna się złożeniem
 • Czym jest prawo właściwe dla spraw związanych z niewypłacalnością Encyklopedia zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. W kwestiach związanych z niewypłacalnością znajduje wykorzystanie prawo państwa otwarcia postępowania
 • Czym jest Zgody Procedura Jak działa opierający na tym, Iż Porada UE występuje do Parlamentu Europejskiego o zgodę na przyjęcie danego aktu prawnego. Parlament ustosunkowuje się do przedstawianego
 • Czym jest partie polityczne w Unii Europejskiej Czy jest każdym kraju członkowskim UE działają na terenie Europy ugrupowania polityczne, będące zbiorem bliskich sobie ideowo partii krajowych. Ich konsolidacji sprzyja
 • Czym jest Kolonii Z Proces Pojęcie instrument koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest zapewnienie warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, przyjęty w trakcie posiedzenia
 • Czym jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana Wyjaśnienie powołana w 1991 poprzez między innymi T. Mazowieckiego i P. Nowinę-Konopkę. Jej celem jest wspieranie wszelkich proeuropejskich inicjatyw politycznych i
 • Czym jest Budżetowa Procedura Opis czynności, adekwatnie rozłożonych w okresie, zmierzających do uchwalenia budżetu UE na dany rok (art. 203 traktatu rzymskiego). Procedura ta zakłada
 • Czym jest prawa podstawowe w Unii Europejskiej Informacje założycielskie Wspólnoty Europejskiej nie zawierały wyraźnych postanowień dotyczących ochrony praw człowieka. Gwarantowały jednostkom tylko takie prawa
 • Czym jest Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej Znaczenie for Structural Policies for Pre-Accession, ISPA) fundusz ustanowiony rozporządzeniem Porady UE 1267/1999 z 21 czerwca 1999 skierowany na osiąganie poprzez
 • Czym jest Peace Co znaczy jedna z inicjatyw wspólnotowych wykonywana 199499 wspierająca normalizację sytuacji wewnętrznej i mechanizmy pokojowe na obszarze Irlandii Północnej
 • Czym jest program działań w zakresie transportu Krzyżówka dokumenty dotyczące wspólnej polityki transportowej i zakładające postęp optymalnej sieci transportowej i finansowanie infrastruktury
 • Czym jest Pracownik Co to jest Sprawiedliwości to jest osoba, która pod czyimś nadzorem świadczy ustaloną usługę o określonej wartości ekonomicznej albo właśnie straciła pracę, lecz jest w
 • Czym jest polityka imigracyjna Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej) Słownik koncepcji zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych krajów członkowskich UE była konieczność zharmonizowania narodowych p.i. Do czasu wejścia w życie
 • Czym jest Piąty Środowiskowy Program Działania Czym jest postępowi) program działania Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, obejmujący 199397, lecz docelowo wykonywany do 2000. Zakłada on
 • Czym jest Ekologiczne Przeglądy Co oznacza środowiska, opierający na publikowaniu wyznaczników przestrzegania regulaminów i informowaniu o osiągnięciach. Celem przeglądów jest wzmocnienie zaufania
 • Czym jest Przygraniczne Przewozy Tłumaczenie pojazdami o masie dopuszczalnej do 6 ton w strefie do 25 km po obu stronach granicy krajów. Do przewozów tych nie stosuje się ?Xadnych ograniczeń ani zezwoleń
 • Czym jest Pełnomocnik Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej Przykłady Ministrów uchwałą nr 11 z 26 stycznia 1991 z powodu podpisania Układu Europejskiego z Unią Europejską w grudniu 1990. Pełnomocnik działał w ramach Urzędu
 • Czym jest Pakt Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy Definicja rzecz rozwiązania konfliktów, odbudowy i rozwoju Bałkanów. Została przyjęta na szczycie UE w Kolonii 10 czerwca 1999. Powyżej czterdzieści państw i organizacji
 • Czym jest Ekstradycyjna Procedura Encyklopedia umowy międzynarodowej. Zwykle wniosek ekstradycyjny wspólnie z uzasadnieniem i dokumentacją przekazywany jest w drodze dyplomatycznej. Coraz częściej jednak
 • Czym jest Europy Patroni Jak działa chrześcijańscy patroni Europy
 • Czym jest Wspólnotowe Prawo Czy jest Wspólnoty Europejskiej. Jego pierwotnymi źródłami są traktaty tworzące Wspólnoty i modyfikujące w sposób zasadniczy ich funkcjonowanie. A zatem: Traktat (8
 • Czym jest Współdecyzji Procedura Pojęcie prawa wspólnotowego wprowadzony traktatem z Maastricht (art. 189b), by co najmniej częściowo zmniejszyć deficyt demokracji przez włączenie do procesu
 • Czym jest Antysubwencyjne Postępowanie Wyjaśnienie poprzez Wspólnotę Europejską w celu ochrony producentów przed szkodliwymi następstwami stosowania niedozwolonych subsydiów, wszczynane poprzez Komisję
 • Czym jest polityka finansowa Unii Europejskiej Opis pozycji Wspólnoty w międzynarodowym systemie finansowym, przyczynia się również do dynamicznego rozwoju oferty usług finansowych skierowanych do podmiotów
 • Czym jest Regionalne Produkty Informacje specyficzne, zgodne dla danego regionu produkty rolne, których produkcja korzysta ze specjalnych uprawnień polityki rolnej
 • Czym jest Cardiff Z Proces Znaczenie polityki strukturalnej, którego celem jest poprawa funkcjonowania rynków towarowych i kapitałowych, przyjęty w trakcie posiedzenia Porady UE w 1998 w Cardiff
 • Czym jest Europejskiej Wspólnoty Preferencja Co znaczy Polityki Rolnej, oznaczająca pierwszeństwo zbytu produktów rolnych wytworzonych na terenie Wspólnoty. Zasada ta stanowi formę ochrony rynku wewnętrznego
 • Czym jest Środowiska Ochrony Polityka Krzyżówka Europejskiej wprowadzona po raz pierwszy w Jednolitym Akcie Europejskim, regulowana aktualnie poprzez art. 174176 TWE. Do jej celów zalicza się: 1. zachowanie
 • Czym jest Prezydencja Co to jest P. (Urząd Przewodniczącego) nie odgrywa samodzielnej roli. Odmiennie jest w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, gdzie P. reprezentuje Unię
 • Czym jest Plan działania na rzecz Jednolitego Rynku Słownik poprzez Komisję Europejską w roku 1997 i przyjęty w trakcie szczytu Porady UE w czerwcu 1997, gdzie zaproponowano podjęcie działań zmierzających do poprawy
 • Czym jest Romano Prodi Czym jest Europejskiej od 1999 po ustąpieniu J. Santera do 2004. Włoch, prawnik, działacz chadecki, prof. akademicki uniwersytetu w Bolonii. Karierę naukową łączył z
 • Czym jest Importowi Nadmiernemu Przeciwdziałanie Co oznacza rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej użytkowany w ramach protekcji uwarunkowanej. Użytkowany jest wówczas, gdy rozmiary i/albo warunki importu wyrządzają
 • Czym jest Phare Tłumaczenie Assistance for Restructuring their Economies) program pomocy dla państw Europy Środkowej i Wschodniej wykonywany poprzez Unię Europejską. Początkowo w 1989
 • Czym jest Uzupełniające Programy Przykłady realizacji wieloletniego programu ramowego, gdzie uczestniczą tylko nie wszystkie, zainteresowane państwa członkowskie, z kolei Wspólnota Europejska finansuje
 • Czym jest polityka ochrony konsumentów Unii Europejskiej Definicja Dyrekcji Generalnych UE, obejmuje działania skoncentrowane na szerokiej ochronie konsumenta i propagowaniu ważnych dla niego informacji, zabezpieczeniu jego
 • Czym jest Uwarunkowana Protekcja Encyklopedia polityki handlowej, wykorzystywany ochronie rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej. Jego wykorzystywanie ograniczone jest porozumieniami zawartymi w ramach
 • Czym jest Hektarowe Płatności Jak działa wypłacane rolnikom z tytułu uprawy zbóż albo za odłogowanie ziemi. Wysokość płatności różni się w zależności od regionu wspólnoty, a fundamentem jej określenia
 • Czym jest Interwencyjna Polityka Czy jest Polityki Rolnej, którego celem jest zapewnienie stabilizacji cen i dostaw produktów rolnych. Polityka ta wykonywana jest przez interwencyjne skupy produktów
 • Czym jest Strukturalna Polityka Pojęcie polityki rolnej zorientowany na wspieranie produktywności i modernizację rolnictwa, a również między innymi podnoszenie kwalifikacji zawodowych ludności
 • Czym jest Pakt Bezpieczeństwa i Stabilizacji w Europie Wyjaśnienie zaproponowany poprzez francuskiego premiera Edouarda Balladura rządowi 9 czerwca 1993. Projekt postulował zwołanie konferencji paneuropejskiej z udziałem
 • Czym jest Rozwojowa Badawczo Polityka Opis poprzez Jednolity Akt Europejski, której celem jest wzmacnianie podstaw naukowo-technicznych przemysłu Wspólnoty Europejskiej i sprzyjanie postępowi jego
 • Czym jest polityka wizowa Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej) Informacje na Wspólnotę Europejską wymóg uregulowania kwestii odnoszących się do przekraczania granic zewnętrznych UE. Akty prawa wspólnotowego mają określać normy i
 • Czym jest Zatrudnienia Polityka Znaczenie 125130 TWE, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, wspieranie wykwalifikowanej siły roboczej i klasyfikacja rynków pracy. Koncepcja
 • Czym jest Netto Płatnicy Co znaczy których wpłaty do budżetu ogólnego są większe od świadczeń z niego pozyskiwanych. Największymi płatnikami netto są największe i w najwyższym stopniu zamożne
 • Czym jest Społeczeństwa Informowania Program Krzyżówka informacyjnej rządu polskiego, zainicjowany poprzez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i zatwierdzony do realizacji w 1999. Jego celem jest stałe
 • Czym jest Budżetowa Polityka Co to jest priorytetów gospodarczych i socjalnych i zbiór instrumentów wykorzystywanych do osiągania zamierzonych poprzez odpowiednie władze wykonawcze celów. P.b
 • Czym jest Programowanie Słownik Strukturalnych) obejmuje wieloetapowy mechanizm przygotowania i podejmowania decyzji mających konsekwencje finansowe odnosząc się do wykonywanych celów. P
 • Czym jest Luksemburski Proces Czym jest Zatrudnienia; instrument koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest poprawa funkcjonowania rynków pracy, przyjęty w 1997 w trakcie posiedzenia
 • Czym jest programy ramowe Unii Europejskiej Co oznacza Maastricht są narzędziem służącym do prowadzenia polityki naukowej i wdrażania postępu technicznego. W wieloletnim programie ramowym określa się przewidywane
 • Czym jest Fundusze Pozabudżetowe Tłumaczenie budżetem ogólnym i budżetem operacyjnym. Kluczowe fundusze poza budżetem stanowią Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny
 • Czym jest Socjalistów Europejskich Partia Przykłady European Socialists, PES) ukonstytuowana w 1992 na podbudowie Związku Partii Socjaldemokratycznych i Socjalistycznych Wspólnoty Europejskiej istniejącego od
 • Czym jest Portugalia Definicja Republica Portuguesa), kraj w południowo-zachodniej części Europy, na Półwyspie Iberyjskim, obejmuje wyspy Azory i Maderę autonomiczne regiony dysponujące
 • Czym jest Petra Encyklopedia action programme on the vocational training of young people and their preparation for adult and working life) zainicjowany w 1989 program w odniesieniu
 • Czym jest Rolnej Produkcji Pułapy Jak działa wspólnej polityki rolnej w latach 80. To jest rozmiar produkcji rolnej, po której przekroczeniu gwarancje cenowe Wspólnoty Europejskiej ulegają obniżeniu albo
 • Czym jest Prywatne Publiczno Partnerstwo Czy jest pomiędzy sektorem publicznym (państwowym i samorządowym) a sektorem prywatnym (raczej podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi). W założeniach
 • Czym jest prawo właściwe dla umownych stosunków zobowiązaniowych Pojęcie zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE, uregulowane w konwencji rzymskiej z 19 czerwca 1980. Jej regulaminy mają wykorzystanie do umownych
 • Czym jest Schillera Plan Wyjaśnienie przygotowany poprzez K. Schillera w 1969, polegający się na koncepcji ekonomistów integracji walutowej. Zakładał dochodzenie do EMU w etapach: 1. koordynacja
 • Czym jest Polska Opis w środkowej Europie, nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z Niemcami, Czechami, Słowacją, Rosją, Ukrainą, Białorusią, Litwą. Pow. 321,685 tys. km2, zróżnicowane
 • Czym jest Działania Plan Informacje jest strategicznym planem UE definiującym cele w obrębie zwalczania różnego rodzaju nadużyć finansowych na terenie Wspólnoty. Obejmuje moment 200103; jest
 • Czym jest proces oceny potrzeb infrastrukturalnych w transporcie Znaczenie Infrastructure Needs Assessment, TINA) utworzony w 1996 program rozwoju sieci transportowych do 2015, wykonywany razem z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i
 • Czym jest Społeczna Polityka Co znaczy podejmowanych w ramach Wspólnoty, dotyczących zwłaszcza zatrudnienia i ubezpieczeń socjalnych, zabezpieczenia społecznego (pomoc społeczna), równouprawnienia
 • Czym jest Rolnośrodowiskowe Programy Krzyżówka rozporządzenia Porady UE 1257/99/WE z 1999, których celem jest zachęcenie rolników do prowadzenia działalności odpowiednio z wymaganiami ochrony środowiska
 • Czym jest Antydumpingowe Postępowanie Co to jest poprzez Wspólnotę Europejską w celu ochrony producentów przed szkodliwymi następstwami stosowania dumpingu, wszczynane poprzez Komisję Europejską z urzędu
 • Czym jest Zadaniowe Podzespoły Słownik podzespołów funkcjonujących w strukturze Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania Negocjacji Akcesyjnych z Unią Europejską. W ich skład wchodzą
 • Czym jest Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu Czym jest American Free Trade Agreement, NAFTA) układ zawarty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem tworzący strefę wolnego handlu, obowiązujący od 1994. Wg
 • Czym jest Kulturalna Polityka Co oznacza sferze szczególnego zainteresowania Wspólnoty Europejskiej, dopiero od 1969 stała się tematem licznych spotkań na szczycie szefów krajów i rządów krajów
 • Czym jest Regionalna Polityka Tłumaczenie narzędzi ich realizacji odnosząc się do regionów. Podejmuje działania zmierzające do rozwoju społeczno-ekonomicznego, likwidacji albo znacznego ograniczania
 • Czym jest Pse Przykłady parametry stopnia wsparcia producenta
 • Czym jest Energetyczna Polityka Definicja wewnętrznego rynku energii elektrycznej Wspólnoty polityka, do której głównych celów należy zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego krajów członkowskich
 • Czym jest Wernera Plan Encyklopedia P. Wernera w 1970 raport na temat powstania Unii Gospodarczej i Walutowej. Zakładał on dochodzenie do UGW w trzech etapach w 197180: koordynacja polityki
 • Czym jest Pentagonale Jak działa Inicjatywa Środkowoeuropejska
 • Czym jest Prawa Przegląd Czy jest o członkostwo w Unii poprzedzone były fazą tak zwany screeningu, a więc przeglądu ustawodawstwa państwie kandydującego pod kątem jego zgodności z majątkiem
 • Czym jest Balladura Pakt Pojęcie Pakt Bezpieczeństwa i Stabilizacji w Europie
 • Czym jest Decyzyjny Proces Wyjaśnienie podejmowania decyzji we Wspólnocie Europejskiej poprzez Radę UE, Komisję Europejską i Parlament Europejski. W zależności od rodzaju procedury: konsultacji
 • Czym jest Dominująca Pozycja Opis to jest taka pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zniekształcanie pozycji na rynku właściwym poprzez podejmowanie działań niezależnych od konkurentów i
 • Czym jest Punkt Informacyjny Unii Europejskiej Informacje ramach prowadzonej poprzez Komisję Europejską działalności informacyjnej, mającej na celu upowszechnianie pośród społeczeństwa polskiego wiedzy o UE
 • Czym jest Europejskiej Unii Polityki Znaczenie Wspólnotę Europejską dały podstawy krajom członkowskim do podjęcia wspólnych działań w wielu dziedzinach. W ten sposób wykształciły się szczegółowe obszary
 • Czym jest Piąty Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej Co znaczy Framework Programme, FP5) największy europejski program naukowy wykonywany w 19982002, którego celem było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw krajów
 • Czym jest Członkostwa Dla Partnerstwo Krzyżówka Komisję Europejską po konsultacjach z krajem kandydującym, stanowiący kluczowy obiekt wzmocnionej strategii przedakcesyjnej. Zawiera listę priorytetów krótko
 • Czym jest Europejski Parlament Co to jest społeczeństwa państw wchodzących w jej skład. Jego ranga i zakres odpowiedzialności zwiększa się stale. Pierwotnie składał się z przedstawicieli poszczególnych
 • Czym jest Bezpośrednie Płatności Słownik ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Ich rozmiar jest uzależniona od powierzchni upraw, pastwisk albo wielkości hodowli. Limit płatności bezpośrednich ustalany
 • Czym jest Wspólnoty Eksportowa Polityka Czym jest polityki handlowej polegający się na zasadach ustalonych w art. 133 TWE i wspólnotowym kodeksie celnym. Naczelną zasadą p.e. jest zapewnienie pełnej swobody w
 • Czym jest Węglowy Podatek Co oznacza ekonomicznych używanych w czasie realizacji polityki ochrony środowiska Wspólnoty; nakładany na konsumentów produktów energetycznych. Jego wprowadzenie
 • Czym jest polityka konsumencka: Strategia na lata 2002 Tłumaczenie Europejskiej określający kluczowe priorytety w dziedzinie prowadzenia polityki ochrony konsumentów we Wspólnocie i narzędzia ich realizacji w podanym czasie
 • Czym jest polityka azylowa Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej) Przykłady koncepcji zniesienia kontroli osób na granicach wewnętrznych państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej zaczęły rozważać sposobność wprowadzenia środków
 • Czym jest Kontaktowe Punkty Definicja rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, zgłaszanych poprzez przedsiębiorców i obywateli organom administracji rządowej. Celem
 • Czym jest Pericles Encyklopedia Europejskiej 200205, w odniesieniu zamiany, wspierania i kształcenia w dziedzinie ochrony euro przed fałszerstwami, uruchomiony opierając się na decyzji Porady
 • Czym jest Pakt Stabilności i Wzrostu Jak działa and Growth Pact) przyjęte poprzez Radę UE w czerwcu 1997 porozumienie, na mocy którego państwa strefy euro zostały zobowiązane, pod groźbą wykorzystania
 • Czym jest Pesca Czy jest jedna z inicjatyw wspólnotowych i wykonywana 199499 wspierająca przemiany strukturalne w sektorze rybołówstwa
 • Czym jest Mansholta Plan Pojęcie rolnictwa we Wspólnocie Europejskiej) pierwsze memorandum dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej przedstawione w roku 1968 poprzez Sicco L. Mansholta
 • Czym jest I Delors Pakiet Wyjaśnienie poprzez J. Delorsa na 1988 92 obejmujący fundamentalne kierunki działań zmierzające do zreformowania budżetu Wspólnoty. Odnosząc się do zasobów własnych
 • Czym jest Współpracy Procedura Opis wspólnotowego wprowadzony na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego stanowiący równocześnie pierwszą próbę powiększenia roli Parlamentu Europejskiego w procesie
 • Czym jest Oświatowa Polityka Informacje fundamentalnych dziedzin aktywności Wspólnoty Europejskiej. Jej celem jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia ogólnego i zawodowego

Ekonomiczne definicje w Unii Europejskiej i ich znaczenie - co to jest

Tłumaczenie prawa w UE. Co to znaczy w ekonomii. Słownik inwestycji ekonomicznych.

Definicja Polityka oświatowa co znaczy procedura współpracy krzyżówka Pakiet Delors I co to jest plan Mansholta słownik Pesca czym jest Pakt Stabilności i Wzrostu co. co to jest.

Słownik Pakiet Delors II co znaczy pościg transgraniczny krzyżówka premia co to znaczy.