prawa przegląd co to jest
Co oznacza przegląd prawa: członkostwo w Unii poprzedzone były fazą tak zwany screeningu, a więc.

Czy przydatne?

Czym jest przegląd prawa

Definicja z ang. a review of the law, z niem. eine Überprüfung des Gesetzes.

Definicja: (screening) zgodne negocjacje o członkostwo w Unii poprzedzone były fazą tak zwany screeningu, a więc przeglądu ustawodawstwa państwie kandydującego pod kątem jego zgodności z majątkiem prawnym UE. Odpowiednio z praktyką sprawdzoną w trakcie poprzednich rozszerzeń całość unijnego prawa podzielono na trzydzieści jeden obszarów negocjacyjnych, z czego procesowi screeningu poddano dwadzieścia dziewięć rozdziałów (rozdział 30. Instytucje i 31. Inne nie podlegają przeglądowi prawa). Do przeprowadzenia screeningu z państwami z pierwszej ekipy, wyznaczonymi na posiedzeniu Porady Europejskiej w Luksemburgu, UE utworzyła szczególny Zespół Zadaniowy ds. Negocjacji Akcesyjnych Task Force for Accession Negotiations, a więc TFAN, który podlegał Komisarzowi do spraw Rozszerzenia. Do jego obowiązków należało poszukiwanie rozwiązań problemów pojawiających się w czasie negocjacji i pośredniczenie pomiędzy instytucjami a krajami członkowskimi Unii i Unią a krajami kandydującymi. Ze strony Wspólnoty Europejskiej przeglądu dokonywały dyrekcje generalne Komisji Europejskiej odpowiedzialne za dany region negocjacyjny, a w razie przeglądu ustawodawstwa w ramach drugiego i trzeciego filaru Komisję Europejską wspomagały Prezydencja i państwa członkowskie. P.p. dla danego obszaru negocjacyjnego odbywał się w Brukseli i składał się z dwóch etapów: sesji wielostronnej i dwustronnej poprzedzonych spotkaniem uzgodnieniowym w państwie kandydata. Celem p.p. jest zidentyfikowanie potencjalnych problemów negocjacyjnych poprzez usystematyzowanie całości unijnego prawa na trzy kategorie: akty prawne już przyjęte do ustawodawstwa krajowego i takie, których przyjęcie nie stwarza większych problemów (kategoria I); akty prawne, których przyjęcie stwarza pewne problemy techniczne, ale mimo to zostaną wdrożone do prawa krajowego przed przewidywaną datą członkostwa (kategoria II) i akty prawne wymagające negocjacji (kategoria III). Wynikiem takiej systematyzacji jest spis rozbieżności pomiędzy prawem polskim a prawem wspólnotowym, stanowiąca podstawę opracowania stanowiska negocjacyjnego. Przegląd ustawodawstwa polskiego zaczął się 27 kwietnia 1998, trwał do 5 listopada 1999 i obejmował acquis communautaire powstałe do marca 1998. Najpierw 2000 zaczął się z kolei przegląd ustawodawstwa unijnego powstałego po marcu 1998, miał on uproszczony przebieg, gdyż praktyka pokazała, Iż Komisja dołączała najnowsze acquis do Listy A, jest to spisu aktów prawnych stanowiących podstawę screeningu. Przegląd prawa przy obecnym rozszerzeniu o państwa Europy Środkowo-Wschodniej przybrał formę spotkań specjalistów z państwie kandydującego i z Komisji Europejskiej. Tym screening jest różna od właściwych negocjacji, gdzie partnerem w rozmowach są przedstawiciele piętnastu krajów członkowskich

Czym jest przegląd prawa znaczenie w Słownik na P .