sapard co to jest
Co oznacza SAPARD: Programme for Agriculture and Rural Development) jeden z nowych programów.

Czy przydatne?

Czym jest SAPARD

Definicja z ang. SAPARD, z niem. SAPARD.

Definicja: (z angielskiego: Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) jeden z nowych programów przedakcesyjnych skierowanych na modernizację rolnictwa i obszarów wiejskich w państwach kandydujących. Fundamentem uruchomienia tego funduszu jest Program Operacyjny SAPARD, przygotowany poprzez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zatwierdzony poprzez Komisję Europejską 13 września 2000. Wskazuje on, kto może być beneficjantem programu S. i na jakie cele można przydzielać środki uzyskane w jego ramach. Na podstawie analizie sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym, postanowiono, Iż pomoc w ramach S. koncentrować się będzie na dwóch priorytetach: modernizacji funkcjonowania sektora rolno-spożywczego (poprawa konkurencyjności i dostosowanie do standardów acquis communautaire w dziedzinie jakości, higieny i bezpieczeństwa żywności) i na poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie poprzez modernizację infrastruktury rolnej i tworzenie miejsc pracy w zawodach pozarolniczych. Strategia ta obejmuje lata 200006 i zgodna jest z polityką strukturalną rozwoju obszarów wiejskich i z Narodowym Programem Przygotowania do Członkostwa. Odpowiednio z postanowieniami Porady Europejskiej w Kopenhadze ( szczyt w Kopenhadze) w chwili wstąpienia Polski do UE działania planowane w ramach tego programu zostaną przesunięte do programów operacyjnych Funduszy Strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Beneficjantami programu S. są przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem mleka, ryb, mięsa, warzyw i owoców, ekipy producentów i ich związki, rolnicy kierujący indywidualne gospodarstwa (po spełnieniu kwalifikacji zawodowych, między innymi wykształcenie wyższe, średnie albo zawodowe i doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa), powiaty, gminy, związki gmin, organizacje rolnicze i ośrodki doradztwa rolniczego. W odróżnieniu do pozostałych programów przedakcesyjnych, PHARE i ISPA, kwalifikacja projektów ubiegających się o finansowanie dzieje się na poziomie krajowym (projekty w ramach PHARE i ISPA kwalifikowane są poprzez Komisję Europejską) poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR). Agenda ta, znajdująca się pod kontrolą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Finansów, zajmuje się przyjmowaniem wniosków i dokumentów niezbędnych do otrzymania wsparcia, pełni równocześnie funkcję agencji płatniczej. Ostatecznej kwalifikacji projektów przydzielonych do finansowania dokonuje Krajowy Komitet Sterujący SAPARD. W 200006 na fundusz S. przeznaczono kwotę 520 mln euro rocznie, z tego Polska otrzymuje roczne wsparcie w wysokości około 168 mln euro (stawka ta jest rokrocznie powiększana o stopień inflacji). W zależności od rodzaju inwestycji finansowanej w ramach S. fundusz ten pokrywa do 50% kwalifikujących się wydatków przedsięwzięcia

Czym jest SAPARD znaczenie w Słownik na S .