wartość wewnętrzna co to jest
Wskaźnik A/D co znaczy Weksel terminowy krzyżówka Wystawca weksla co to jest Wskaźnik konwersji.

Specjalista od inwestowania na W

 • Czym jest Wewnętrzna Wartość Co znaczy Wartość opcji, która wynika z odjęcia od ceny bieżącej instrumentu ceny wykonania opcji
 • Czym jest Waloryzacja Krzyżówka opierający na przywróceniu wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym i różnorodnym płatnościom. Celem tego zabiegu jest urealnienia ich wartości
 • Czym jest Sharpe Wskaźnik Co to jest jest na teorii portfelowej. Oblicza się go jako różnicę między średnią stopą zwrotu osiągniętą poprzez fundusz i stopą zwrotu wolną od ryzyka, podzielona
 • Czym jest Weksel Słownik zobowiązujący wystawcę (weksel własny) albo wskazaną poprzez niego osobę (weksel ciągniony zwany trasowanym) do bezwarunkowego zapłacenia określonej stawki
 • Czym jest Emerytalny Wiek Czym jest Nowy mechanizm ustalił go na 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn
 • Czym jest Indeksu Bazowa Wartość Co oznacza Początkowa (pierwsza), arbitralnie określona wartość indeksu giełdowego. Dla indeksów WIG, WIG20 i WIRR wartość bazowa wynosi 1000, dla indeksu NIF 160
 • Czym jest Wig20 Tłumaczenie Indeks typu cenowego obejmujący akcje 20 firm rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych, liczony od 16.04.1994
 • Czym jest Cf P Wskaźnik Przykłady obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji poprzez cash flow spółki przypadający na jedną akcję. Parametr ten powinniśmy analizować w porównaniu do parametr P/E
 • Czym jest Sektorowe Wig Definicja Subindeksy WIG-u, pozwalające ocenić efektywność inwestowania w firmy z różnych sektorów gospodarczych. Datą bazową subindeksów sektorowych jest 31.12.1998 r
 • Czym jest Blok Walutowy Encyklopedia państw, która stosuje jednolite zasady polityki walutowej. Dotyczy to zakresu i metody określania kursów walutowych i utrzymywania aktywów, bez zawierania
 • Czym jest Wskaźnik giełdowy P/E (pl. C/Z) Jak działa który mimo swoich wad spowodowanych możliwościami zniekształceń księgowych jest ciągle w najwyższym stopniu dostępny na świecie. Oblicza się go dzieląc bieżącą
 • Czym jest Wskaźnik D/Y-stopa dywidendy Czy jest informuje nas jaki jest procentowy udział dywidendy w cenie akcji. Im wyższa wartość parametru tym wyższej możemy spodziewać się dywidendy na akcję iloraz
 • Czym jest Weksel Pojęcie gdzie wystawca (bądź wskazana poprzez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym
 • Czym jest Windykacja Wyjaśnienie pozasądowe i sądowe dochodzenie zwrotu czegoś, rzeczy albo pieniędzy
 • Czym jest Waluta Opis danego państwie występujący jako środek rozliczeniowy i jako środek regulowania należności i zobowiązań w transakcjach międzynarodowych. W światowym systemie
 • Czym jest Swapu Nominalna Wartość Informacje Notional principal value). Wartość opierając się na, której kształtują się wzajemne przepływy gotówkowe w transakcji swapowej
 • Czym jest Świadczeń Waloryzacja Znaczenie Socjalnych (I filar) będzie urealniał o parametr inflacji wartość pieniędzy wpłacanych na prywatne konta ubezpieczonych. Waloryzacja nie uwzględni ich udziału
 • Czym jest Wartości niematerialne i prawne Co znaczy jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego zastosowania, a zwłaszcza prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do
 • Czym jest Wyciąg z rachunku bankowego Krzyżówka sporządzony poprzez oddział operacyjny dla posiadacza rachunku bankowego, informujący o dokonanych na tym rachunku operacjach i wynikającym z nich saldzie na
 • Czym jest Własny Weksel Co to jest Dokument, gdzie wystawca zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej stawki pieniężnej w oznaczonym terminie osobie wymienionej na wekslu
 • Czym jest Warrant Słownik instrument finansowy, którego cena zależy od ceny albo wartości tak zwany instrumentu bazowego. W ujęciu formalnoprawnym warrant to bezwarunkowe i nieodwołalne
 • Czym jest Kredytowa Marża Wolna Czym jest użytkowane przy kredytach otwartych w rachunku bieżącym. To jest różnica pomiędzy wysokością kredytu przyznaną poprzez bank a faktycznym zadłużeniem (saldem
 • Czym jest Wyrok Co oznacza które rozstrzyga sprawę, co do istoty i kończy postępowanie wyrok wydawany jest zazwyczaj po przeprowadzeniu rozprawy w procesie cywilnym, sąd wyrokiem oddala
 • Czym jest Wskaźnik, P/BV (pl. C/WK) Tłumaczenie obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji poprzez wartość księgową spółki przypadającą na jedną akcję. Parametr ten informuje nas jak wyceniany jest pieniądze
 • Czym jest Wykupu Wartość Przykłady zawieraniu umowy cena przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Ze względów proceduralnych tak zwany opcja wykupu jest zawierana w formie osobnej umowy
 • Czym jest Współczynnik determinacji - R^2. Definicja determinacji informuje, jak silnie stopy zwrotu funduszu są skorelowane ze stopami zwrotu indeksurynkowego. Wartość tego współczynnika zawiera się w przedziale
 • Czym jest Wig Encyklopedia Warszawski Indeks Giełdowy, indeks typu dochodowego, obejmujący akcje firm noto-wanych na rynku fundamentalnym, liczony od 16.04.1991
 • Czym jest Obrotów Wolumen Jak działa Łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego albo rynku
 • Czym jest Wierzytelność Czy jest wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego albo rzeczowego, w obrocie gospodarczym - wszelakie przewidywane
 • Czym jest Windykacja Pojęcie to są wszystkie czynności podejmowane poprzez bank w nawiązniu ze zwrotem nie spłacanych kredytów. Jeżeli kredyt albo jego część nie zostały spłacone w
 • Czym jest Treynora Wskaźnik Wyjaśnienie wywodzi się z teorii portfelowej. Oblicza się go jakko różnice między średnią stopą zwrotu wolną od ryzyka podzielona poprzez współczynnik beta funduszu
 • Czym jest Warsaw Interbank Offer Bid Rate (WIBID) Opis stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków rednia oferowana stopa oprocentowania na krajowym międzybankowym rynku
 • Czym jest Odtworzeniowa Wartość Informacje odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy albo remontu przedmiotu ubezpieczenia tego samego rodzaju i parametrów technicznych, zwiększona o wydatki transportu i
 • Czym jest Wirr Znaczenie Warszawski Indeks Rynku Równoległego, indeks typu dochodowego obejmujący akcje firm notowanych na rynku równoległym, liczony od 31.12.1994
 • Czym jest Beta Współczynnik Co znaczy poprzez Williama Sharpe'a, mierzący ryzyko systematyczne akcji. Wartości beta informują nas o związkach między zachowaniem się cen akcji w porównaniu do
 • Czym jest Transferowa Wypłata Krzyżówka Przeniesienie pieniędzy zebranych na rachunku członka z jednego funduszu do drugiego wskutek rezygnacji ubezpieczonego, fuzji albo upadku towarzystw
 • Czym jest Wibor Co to jest rynku międzybankowym w Warszawie, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom Stanowi ona regularnie bazowe oprocentowanie dla kredytów udzielanych dla
 • Czym jest Opcyjny Warrant Słownik uprawniający nabywcę do otrzymania różnicy między ceną akcji a wykonania ceną (warrant call) albo odwrotnie różnicą między ceną wykonania a ceną akcji (warrant
 • Czym jest Wartość netto aktywów funduszu (NAV) Czym jest Wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu (między innymi koszty transakcyjne) wyliczone w dniu wyceny
 • Czym jest Spółki Rynkowa Wartość Co oznacza Wartość akcji wyemitowanych poprzez spółkę liczona po aktualnym kursie giełdowym
 • Czym jest Ubezpieczeniowy Wypadek Tłumaczenie ochroną ubezpieczeniową, za które zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie albo świadczenie. Wszystkie szkody wynikłe z tej samej powody są traktowane jako
 • Czym jest Wierzyciel Przykłady prawna, uprawniona opierając się na powstałego zobowiązania, do otrzymania świadczenia pieniężnego albo rzeczowego od dłużnika w obrocie gospodarczym
 • Czym jest Strefa Walutowa Definicja państw, które na mocy zawartych formalnych porozumień stosują jednolite zasady polityki walutowej, które polegają pomiędzy innymi na: stosowaniu jednolitego
 • Czym jest Blanco In Weksel Encyklopedia Odmiennie weksel czysty, bez wpisanej daty realizacji zobowiązania i wysokości sumy wekslowej. Przeważnie załączona jest do niego deklaracja wekslowa
 • Czym jest Końcowa Wartość Jak działa Wartość przyszła nierównomiernego strumienia przepływów środków pieniężnych
 • Czym jest Waluty Wymienialność Czy jest gwarantowana prawem sposobność swobodnej zamiany waluty krajowej na dowolną walutę obcą albo odwrotnie. Jest ona fundamentalnym warunkiem swobodnego przepływu
 • Czym jest Nocny Skarbiec Wrzutnia Pojęcie urządzenie bankowe pozwalające na wrzucenie woreczków (pakietów) zawierających wpłaty pieniężne, do specjalnie zabezpieczonego pomieszczenia. Otwory do wrzutu
 • Czym jest Warsaw Interbank Offer Rate (WIBOR) Wyjaśnienie procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom średnia stopa oprocentowania, kredytów oferowana na krajowym międzybankowym rynku pieniężnym
 • Czym jest Rachunek Wspólny Opis Rachunek na nazwisko dwóch albo większej liczby osób saldem tego rachunku mogą dysponować jedynie wszyscy wspólnie
 • Czym jest Przyszła Wartość Informacje jakiej będzie rosnąć przepływ środków pieniężnych albo sporo przepływów środków pieniężnych w danym okresie, kapitalizowanych ustaloną stopą procentową
 • Czym jest Rzeczywista Wartość Znaczenie Wartość odtworzeniowa uwzględniająca faktyczne zużycie przedmiotu ubezpieczenia
 • Czym jest Obecna Wartość Co znaczy Value - wartość w dniu dzisiejszym przyszłego przepływu środków pieniężnych albo wielu przepływów środków pieniężnych zdyskontowanych wg odpowiedniej stopy
 • Czym jest Czasowa Wartość Krzyżówka Wartość opcj przekraczająca jej wartość wewnętrzną
 • Czym jest Obrotów Wartość Co to jest wszystkich transakcji zawartych dla danego papieru wartościowego albo na danym rynku. Na GPW wartość obrotów liczona jest jako suma wartości transakcji kupna i
 • Czym jest Outsourcingowa Windykacja Słownik szerokim i w praktyce znaczy powierzenie ustalonych spraw do windykacji spółce zewnętrznej usługa windykacji outsourcingowej nie ma jasno zdefiniowanej ekipy
 • Czym jest Wspólnik Czym jest Osoba fizyczna albo prawna, która razem z jedną albo większą liczbą innych osób uczestniczą w działalności gospodarczej w ramach firmy
 • Czym jest Vista A Wkłady Co oznacza które są ulokowane na tak zwany kontach żyrowych, mogą być w dowolnej chwili i wysokości uzyskane z powrotem, poza obrotem gotówkowym mogą być używane do
 • Czym jest Konwersji Wskaźnik Tłumaczenie pozyskiwanych przy wymianie papierów wartościowych kurs zamiany jest faktyczną ceną, jaką akcjonariusze płacą przy wymianie akcji zwyczajnych
 • Czym jest Weksla Wystawca Przykłady W razie weksla własnego jest równocześnie trasatem - dłużnikiem wekslowym
 • Czym jest Terminowy Weksel Definicja Weksel płatny w podanym na wekslu terminie przyszłym
 • Czym jest D A Wskaźnik Encyklopedia OGÓLNA - A/D LINE to jeden z przeważnie użytkowanych wyznaczników rynkowych. Własną popularność zawdzięcza trafnym sygnałom końca rynku byka, które przekazał w

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Wskaźnik A/D co znaczy Weksel terminowy krzyżówka Wystawca weksla co to jest Wskaźnik konwersji słownik Wkłady a vista czym jest Wspólnik co oznacza Windykacja. co to jest.

Słownik Wartość wewnętrzna co znaczy Waloryzacja krzyżówka Wskaźnik Sharpe co co to znaczy.