wypłata transferowa wyciąg co to jest
Wypłata Transferowa, Wyciąg Z Rachunku Bankowego, Współczynnik Beta, Wskaźnik Treynora, Wskaźnik.

Specjalista od inwestowania na W

 • Czym jest Waloryzacja Definicja przywróceniu wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym i różnorodnym płatnościom. Celem tego zabiegu jest urealnienia ich
 • Czym jest Terminowy Weksel Definicja Weksel płatny w podanym na wekslu terminie przyszłym
 • Czym jest Blok Walutowy Definicja jednolite zasady polityki walutowej. Dotyczy to zakresu i metody określania kursów walutowych i utrzymywania aktywów, bez zawierania
 • Czym jest Warrant Definicja którego cena zależy od ceny albo wartości tak zwany instrumentu bazowego. W ujęciu formalnoprawnym warrant to bezwarunkowe i nieodwołalne
 • Czym jest Opcyjny Warrant Definicja otrzymania różnicy między ceną akcji a wykonania ceną (warrant call) albo odwrotnie różnicą między ceną wykonania a ceną akcji (warrant put
 • Czym jest Wartości niematerialne i prawne Definicja majątkowe nadające się do gospodarczego zastosowania, a zwłaszcza prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do
 • Czym jest Obecna Wartość Definicja dzisiejszym przyszłego przepływu środków pieniężnych albo wielu przepływów środków pieniężnych zdyskontowanych wg odpowiedniej stopy
 • Czym jest Weksel Definicja bądź wskazana poprzez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym
 • Czym jest Weksel Definicja własny) albo wskazaną poprzez niego osobę (weksel ciągniony zwany trasowanym) do bezwarunkowego zapłacenia określonej stawki pieniężnej w
 • Czym jest Wibor Definicja międzybankowym w Warszawie, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom Stanowi ona regularnie bazowe oprocentowanie dla kredytów
 • Czym jest Wierzyciel Definicja opierając się na powstałego zobowiązania, do otrzymania świadczenia pieniężnego albo rzeczowego od dłużnika w obrocie gospodarczym
 • Czym jest Wierzytelność Definicja do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego albo rzeczowego, w obrocie gospodarczym - wszelakie przewidywane przychody
 • Czym jest Windykacja Definicja czynności podejmowane poprzez bank w nawiązniu ze zwrotem nie spłacanych kredytów. Jeżeli kredyt albo jego część nie zostały spłacone w
 • Czym jest Kredytowa Marża Wolna Definicja otwartych w rachunku bieżącym. To jest różnica pomiędzy wysokością kredytu przyznaną poprzez bank a faktycznym zadłużeniem (saldem
 • Czym jest Nocny Skarbiec Wrzutnia Definicja pozwalające na wrzucenie woreczków (pakietów) zawierających wpłaty pieniężne, do specjalnie zabezpieczonego pomieszczenia. Otwory do wrzutu
 • Czym jest D A Wskaźnik Definicja jeden z przeważnie użytkowanych wyznaczników rynkowych. Własną popularność zawdzięcza trafnym sygnałom końca rynku byka, które przekazał w
 • Czym jest Wskaźnik giełdowy P/E (pl. C/Z) Definicja wad spowodowanych możliwościami zniekształceń księgowych jest ciągle w najwyższym stopniu dostępny na świecie. Oblicza się go dzieląc
 • Czym jest Rachunek Wspólny Definicja Rachunek na nazwisko dwóch albo większej liczby osób saldem tego rachunku mogą dysponować jedynie wszyscy wspólnie
 • Czym jest Współczynnik determinacji - R^2. Definicja jak silnie stopy zwrotu funduszu są skorelowane ze stopami zwrotu indeksurynkowego. Wartość tego współczynnika zawiera się w przedziale od
 • Czym jest Waluty Wymienialność Definicja swobodnej zamiany waluty krajowej na dowolną walutę obcą albo odwrotnie. Jest ona fundamentalnym warunkiem swobodnego przepływu towarów
 • Czym jest Waluta Definicja występujący jako środek rozliczeniowy i jako środek regulowania należności i zobowiązań w transakcjach międzynarodowych. W światowym
 • Czym jest Świadczeń Waloryzacja Definicja będzie urealniał o parametr inflacji wartość pieniędzy wpłacanych na prywatne konta ubezpieczonych. Waloryzacja nie uwzględni ich udziału
 • Czym jest Wskaźnik, P/BV (pl. C/WK) Definicja bieżącą cenę akcji poprzez wartość księgową spółki przypadającą na jedną akcję. Parametr ten informuje nas jak wyceniany jest pieniądze
 • Czym jest Wspólnik Definicja Osoba fizyczna albo prawna, która razem z jedną albo większą liczbą innych osób uczestniczą w działalności gospodarczej w ramach firmy
 • Czym jest Cf P Wskaźnik Definicja bieżącą cenę akcji poprzez cash flow spółki przypadający na jedną akcję. Parametr ten powinniśmy analizować w porównaniu do parametr P/E
 • Czym jest Wyrok Definicja sprawę, co do istoty i kończy postępowanie wyrok wydawany jest zazwyczaj po przeprowadzeniu rozprawy w procesie cywilnym, sąd wyrokiem
 • Czym jest Warsaw Interbank Offer Rate (WIBOR) Definicja banki udzielają pożyczek innym bankom średnia stopa oprocentowania, kredytów oferowana na krajowym międzybankowym rynku pieniężnym
 • Czym jest Ubezpieczeniowy Wypadek Definicja za które zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie albo świadczenie. Wszystkie szkody wynikłe z tej samej powody są traktowane jako jeden
 • Czym jest Indeksu Bazowa Wartość Definicja określona wartość indeksu giełdowego. Dla indeksów WIG, WIG20 i WIRR wartość bazowa wynosi 1000, dla indeksu NIF 160
 • Czym jest Vista A Wkłady Definicja tak zwany kontach żyrowych, mogą być w dowolnej chwili i wysokości uzyskane z powrotem, poza obrotem gotówkowym mogą być używane do obrotu
 • Czym jest Rzeczywista Wartość Definicja Wartość odtworzeniowa uwzględniająca faktyczne zużycie przedmiotu ubezpieczenia
 • Czym jest Strefa Walutowa Definicja zawartych formalnych porozumień stosują jednolite zasady polityki walutowej, które polegają pomiędzy innymi na: stosowaniu jednolitego
 • Czym jest Sharpe Wskaźnik Definicja portfelowej. Oblicza się go jako różnicę między średnią stopą zwrotu osiągniętą poprzez fundusz i stopą zwrotu wolną od ryzyka, podzielona
 • Czym jest Przyszła Wartość Definicja przepływ środków pieniężnych albo sporo przepływów środków pieniężnych w danym okresie, kapitalizowanych ustaloną stopą procentową
 • Czym jest Emerytalny Wiek Definicja Nowy mechanizm ustalił go na 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn
 • Czym jest Czasowa Wartość Definicja Wartość opcj przekraczająca jej wartość wewnętrzną
 • Czym jest Wig Definicja Warszawski Indeks Giełdowy, indeks typu dochodowego, obejmujący akcje firm noto-wanych na rynku fundamentalnym, liczony od 16.04.1991
 • Czym jest Obrotów Wartość Definicja zawartych dla danego papieru wartościowego albo na danym rynku. Na GPW wartość obrotów liczona jest jako suma wartości transakcji kupna i
 • Czym jest Warsaw Interbank Offer Bid Rate (WIBID) Definicja banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków rednia oferowana stopa oprocentowania na krajowym międzybankowym rynku
 • Czym jest Końcowa Wartość Definicja Wartość przyszła nierównomiernego strumienia przepływów środków pieniężnych
 • Czym jest Odtworzeniowa Wartość Definicja odbudowy albo remontu przedmiotu ubezpieczenia tego samego rodzaju i parametrów technicznych, zwiększona o wydatki transportu i montażu
 • Czym jest Spółki Rynkowa Wartość Definicja Wartość akcji wyemitowanych poprzez spółkę liczona po aktualnym kursie giełdowym
 • Czym jest Wewnętrzna Wartość Definicja Wartość opcji, która wynika z odjęcia od ceny bieżącej instrumentu ceny wykonania opcji
 • Czym jest Weksla Wystawca Definicja W razie weksla własnego jest równocześnie trasatem - dłużnikiem wekslowym
 • Czym jest Wartość netto aktywów funduszu (NAV) Definicja Wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu (między innymi koszty transakcyjne) wyliczone w dniu wyceny
 • Czym jest Swapu Nominalna Wartość Definicja Notional principal value). Wartość opierając się na, której kształtują się wzajemne przepływy gotówkowe w transakcji swapowej
 • Czym jest Wykupu Wartość Definicja przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Ze względów proceduralnych tak zwany opcja wykupu jest zawierana w formie osobnej umowy
 • Czym jest Blanco In Weksel Definicja daty realizacji zobowiązania i wysokości sumy wekslowej. Przeważnie załączona jest do niego deklaracja wekslowa
 • Czym jest Własny Weksel Definicja się do bezwarunkowego zapłacenia określonej stawki pieniężnej w oznaczonym terminie osobie wymienionej na wekslu
 • Czym jest Sektorowe Wig Definicja efektywność inwestowania w firmy z różnych sektorów gospodarczych. Datą bazową subindeksów sektorowych jest 31.12.1998 r
 • Czym jest Wig20 Definicja 20 firm rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych, liczony od 16.04.1994
 • Czym jest Windykacja Definicja pozasądowe i sądowe dochodzenie zwrotu czegoś, rzeczy albo pieniędzy
 • Czym jest Outsourcingowa Windykacja Definicja praktyce znaczy powierzenie ustalonych spraw do windykacji spółce zewnętrznej usługa windykacji outsourcingowej nie ma jasno zdefiniowanej
 • Czym jest Wirr Definicja Warszawski Indeks Rynku Równoległego, indeks typu dochodowego obejmujący akcje firm notowanych na rynku równoległym, liczony od 31.12.1994
 • Czym jest Obrotów Wolumen Definicja Łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego albo rynku
 • Czym jest Wskaźnik D/Y-stopa dywidendy Definicja procentowy udział dywidendy w cenie akcji. Im wyższa wartość parametru tym wyższej możemy spodziewać się dywidendy na akcję iloraz
 • Czym jest Konwersji Wskaźnik Definicja wymianie papierów wartościowych kurs zamiany jest faktyczną ceną, jaką akcjonariusze płacą przy wymianie akcji zwyczajnych
 • Czym jest Treynora Wskaźnik Definicja portfelowej. Oblicza się go jakko różnice między średnią stopą zwrotu wolną od ryzyka podzielona poprzez współczynnik beta funduszu
 • Czym jest Beta Współczynnik Definicja mierzący ryzyko systematyczne akcji. Wartości beta informują nas o związkach między zachowaniem się cen akcji w porównaniu do zachowań
 • Czym jest Wyciąg z rachunku bankowego Definicja operacyjny dla posiadacza rachunku bankowego, informujący o dokonanych na tym rachunku operacjach i wynikającym z nich saldzie na koniec
 • Czym jest Transferowa Wypłata Definicja rachunku członka z jednego funduszu do drugiego wskutek rezygnacji ubezpieczonego, fuzji albo upadku towarzystw

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Wypłata Transferowa, Wyciąg Z Rachunku Bankowego, Współczynnik Beta, Wskaźnik Treynora, Wskaźnik Konwersji, Wskaźnik D/Y-Stopa Dywidendy, Wolumen Obrotów, Wirr co to jest.

Słownik Wypłata Transferowa, Wyciąg Z Rachunku Bankowego co to znaczy.