encyklopedia współczynnik co to jest
KRZYŻÓWKA Współczynnik Ltv, Wkład Oszczędnościowy, Wibor, Winien, Wibor, Wierzyciel, Wibid.

Specjalista od ubezpieczeń na W

 • Definicja Wartość bankowo-hipoteczna nieruchomości Co to jest ustalona poprzez bank, odpowiednio z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Z reguły wartość bankowo-hipoteczna nie przekracza
 • Definicja Weksel Definicja Papier wartościowy zobowiązujący wystawcę albo wskazaną poprzez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej stawki pieniężnej w oznaczonym terminie
 • Definicja Własność Co znaczy prawo powiązane z posiadaniem danej rzeczy poprzez osobę fizyczną albo prawną
 • Definicja Pieniądza Wymienialność Słownik sposobność legalnej zamiany pieniądza na złoto albo każdą z walut
 • Definicja Warant Znaczenie specjalna forma nadawana walorowi uwierzytelnionemu zastawem handlowym
 • Definicja Wibid Czym jest Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków
 • Definicja Dźwigni Wskaźnik Co oznacza relacja kapitałów pochodzących z pożyczek do środków finansowych spółki
 • Definicja Giełdowy Indeks Warszawski Krzyżówka WIG - oficjalny indeks dla akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Definicja Wydatek Najlepszy zorientowany transfer pieniężny od osoby dającej do otrzymującej (dla której stanowi on przychód
 • Definicja Majątkowa Wspólnota Przykłady małżonkami z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmująca cały ich majątek. Małżonkowie odpowiadają wspólnym dorobkiem za własne zobowiązania, również te zaciągnięte
 • Definicja Przedsiębiorstwa Finansowy Wynik Encyklopedia różnica między przychodem osiągniętym w ustalonym czasie a kosztami uzyskania tego przychodu
 • Definicja Kredytowy Wniosek Jak działa Wniosek o udzielenie kredytu, złożony poprzez Kredytobiorcę na formularzu bankowym
 • Definicja Akcjonariuszy Zgromadzenie Walne Pojęcie najwyższa władza firmy akcyjnej
 • Definicja Waluta Wyjaśnienie pieniądz analizowany w stosunku do innych jednostek pieniężnych
 • Definicja Hipoteczny Rynek Wtórny Opis Rynek, na którym inicjatorzy hipotek mogą je sprzedać, uwalniając środki na dalsze udzielanie kredytów, dzielący fundusze hipoteczne wg państw, od obszarów o
 • Definicja Wskaźnik ceny do zysku Informacje PE - liczba, poprzez którą giełda mnoży zyski firmy po opodatkowaniu, aby określić jej całkowitą wartość, kapitalizację rynkową albo wartość rynkową
 • Definicja Netto Bieżąca Wartość Co to jest NPV - suma wszystkich przyszłych przypływów gotówki z danej inwestycji zmniejszona o wszystkie odpływy
 • Definicja Kredytowy Wniosek Definicja pisemne wystąpienie kredytobiorcy do banku o przyznanie kredytu, zawierające ekonomiczne uzasadnienie rodzaju i stawki kredytu, okresu jego trwania itp
 • Definicja Sola Własny Weksel Co znaczy dokument, przez który wystawca zobowiązuje się do wypłaty wskazanej osobie (remitentowi) albo na jej zlecenie określonej sumy w określonym terminie
 • Definicja Trasowany Ciągniony Weksel Słownik wierzyciel (trasant) daje polecenie swojemu dłużnikowi (trasatowi) zapłaty w określonym miejscu i terminie określonej sumy na korzyść wskazanej osoby
 • Definicja Blanco In Weksel Znaczenie nie wszystkie przedmioty weksla, lecz musi być przynajmniej podpisany poprzez wystawcę. Wspólnie z deklaracją wekslową jest przyjmowany do zabezpieczenia
 • Definicja Nieruchomości Wartość Czym jest określaniu wysokości kredytu, odzwierciedlająca wartość zabezpieczenia tego kredytu. Jest ona ustalana poprzez osobę uprawnioną opierając się na obowiązujących
 • Definicja Wypłacalność Co oznacza umiejętność regulowania bieżących zobowiązań i spłaty długów
 • Definicja Handlowy Weksel Krzyżówka zbywalny papier wartościowy, stwierdzający wierzytelność o określonej wysokości, płatny w trybie natychmiastowym albo we wskazanym terminie
 • Definicja Wierzytelność Najlepszy prawo do domagania się i skorzystania ze świadczenia rzeczowego albo pieniężnego
 • Definicja Rentowności Stopa Wewnętrzna Przykłady IRR - rentowność inwestycji mierzona składaną stopą procentową, przy której początkowa wartość inwestycji da w ustalonym czasie prognozowaną wartość przyszłą
 • Definicja Własny Wkład Encyklopedia całkowitym koszcie finansowanej inwestycji. Środki, które powinien wnieść Kredytobiorca mogą obejmować: środki pieniężne, wartość przedpłat, rat, zadatków
 • Definicja Wierzyciel Jak działa Osoba fizyczna albo prawna uprawniona do otrzymania od dłużnika (Kredytobiorcy) należności w formie świadczenia pieniężnego
 • Definicja Wibid Pojęcie Warsaw Interbank Bid Rate), średnia cena (wyrażona w procentach), jaką bank gotów jest zapłacić za pozyskiwany depozyt na rynku międzybankowym w Polsce
 • Definicja Wierzyciel Wyjaśnienie osoba, która na mocy zobowiązania dłużnika może żądać od niego wykonania określonego świadczenia
 • Definicja Wibor Opis Warsaw Interbank Offered Rate), średnia stopa procentowa oferowana przy dawaniu lokaty innemu bankowi na rynku międzybankowym w Polsce
 • Definicja Winien Informacje kolumna rachunku zawierająca zapis operacji związanych ze stwierdzeniem długu obciążającego osobę trzecią przyjęcia dóbr i walorów do majątku przedsiębiorstwa
 • Definicja Wibor Co to jest Offered Rate) dla terminów 1M, 3M, 6M, 12M z rynku międzybankowego, podawana na stronie WIBO serwisu REUTERS z godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego
 • Definicja Oszczędnościowy Wkład Definicja środki pieniężne zdeponowane poprzez osobę w banku jako lokata
 • Definicja Ltv Współczynnik Co znaczy współczynnik wartości stawki kredytu hipotecznego do wycenionej wartości nieruchomości bądź do jej ceny sprzedaży. Przykładowo, jeśli wyceniona wartość albo

Doradca w zakresie ubezpieczeń OC i AC

Ubezpieczenie na auto. Słownik ubezpieczeniowy.

Definicja KRZYŻÓWKA Współczynnik Ltv, Wkład Oszczędnościowy, Wibor, Winien, Wibor, Wierzyciel, Wibid, Wierzyciel, Wkład Własny, Wewnętrzna Stopa Rentowności, Wierzytelność, Weksel finanse.

Co to jest Encyklopedia Współczynnik Ltv, Wkład Oszczędnościowy, Wibor, Winien wyjaśnienie.