status osoby ubiegającej azyl co to jest
Co oznacza status osoby ubiegającej się o azyl w Unii Europejskiej: azylowej UE. Opierając się na.

Czy przydatne?

Czym jest status osoby ubiegającej się o azyl w Unii Europejskiej

Definicja z ang. status of the person applying for asylum in the European Union, z niem. Status der Person für Asyl in der Europäischen Union festgelegt werden.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres polityki azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w dziedzinie określania standardów min. przyjmowania osób ubiegających się o azyl w krajach członkowskich UE, aby zagwarantować takim osobom godne warunki życia i porównywalną sytuację prawną, socjalną i ekonomiczną we wszystkich krajach członkowskich, zapobiec wynikającej z różnic w krajowych regulaminach prawnych migracji wtórnej takich osób i uczynić krajowe mechanizmy azylowe efektywniejszymi i skłonić państwa członkowskie do współpracy przy przyjmowaniu osób ubiegających się o azyl. Państwa członkowskie mogą przyjąć regulacje korzystniejsze dla obywateli krajów trzecich i bezpaństwowców poszukujących ochrony międzynarodowej niż te, które wydała Wspólnota. W dyrektywie z 27 stycznia 2003 uregulowano następujące sprawy: prawo do informacji o prawach i obowiązkach osoby ubiegającej się o azyl, prawo do otrzymania odpowiednich dokumentów, prawo do swobodnego poruszania się po terytorium państwa przyjmującego albo po wyznaczonym poprzez to kraj obszarze, prawo do pozostawania z rodziną, wymóg poddania się badaniu lekarskiemu, dostęp do mechanizmu oświatowego dla dzieci osób ubiegających się o azyl i niepełnoletnich osób ubiegających się o azyl, dostęp do rynku pracy i kształcenia zawodowego, materialne warunki przyjmowania (dotyczące zapewnienia schronienia, wyżywienia i ubrania w formie świadczeń rzeczowych i pieniężnych albo bonów i pieniędzy na zaspokojenie potrzeb życia codziennego), opieka medyczna, ograniczenie albo pozbawienie nie wszystkich korzyści, przypadek osób potrzebujących szczególnej pomocy (osób niepełnoletnich, osób niepełnoletnich pozbawionych towarzystwa dorosłych, ofiar tortur i przemocy), prawo do środka odwoławczego

Czym jest status osoby ubiegającej się znaczenie w Słownik na S .