warunki wjazdu pobytu co to jest
Co oznacza warunki wjazdu i pobytu krótkoterminowego na obszarze Schengen: trzecich, którzy.

Czy przydatne?

Czym jest warunki wjazdu i pobytu krótkoterminowego na obszarze Schengen

Definicja z ang. the conditions of entry and short stay in the Schengen area, z niem. die Bedingungen für die Einreise und den kurzfristigen Aufenthalt im Schengenraum.

Definicja: odnoszą się do obywateli krajów trzecich, którzy zamierzają wjechać w regionie krajów Ekipy Schengen i pozostać tam poprzez moment nieprzekraczający trzech miesięcy. Warunki te zostały sformułowane w konwencjach z Schengen. Zgoda na wjazd i pobyt nie dłuższy niż trzy miesiące może być udzielona cudzoziemcowi z państwa trzeciego przekraczającemu granicę zewnętrzną UE, jeżeli spełnia on następujące warunki: ma jeden albo kilka istotnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy; ma, o ile to jest wymagane, istotną wizę Schengen; okazuje w danym wypadku dokumenty potwierdzające cel i okoliczności jego pobytu i dysponuje wystarczającymi środkami na pokrycie wydatków utrzymania zarówno w trakcie pobytu, jak i podróży powrotnej do państwie pochodzenia albo przejazdu do państwie trzeciego lub jest w stanie w legalny sposób środki te zdobyć; nie został uznany za osobę, której należy odmówić prawa wjazdu; nie stanowi zagrożenia porządku publicznego, bezpieczeństwa narodowego ani stosunków międzynarodowych żadnego z krajów Ekipy Schengen. Cudzoziemcowi z państwa trzeciego, który nie spełnia wszystkich wymienionych warunków, należy odmówić prawa wjazdu w regionie krajów Ekipy Schengen, chyba Iż dane kraj z powodów humanitarnych albo wynikających z interesu narodowego lub opierając się na zobowiązań międzynarodowych uważa za niezbędne odstąpienie od tej zasady. W tych sytuacjach zgoda na wjazd jest ograniczona do terytorium danego państwa, które ma wymóg poinformować o zaistniałej sytuacji pozostałe państwa Ekipy Schengen. Cudzoziemcowi z państwa trzeciego, dysponującemu wystawionym poprzez kraj Ekipy Schengen zezwoleniem na pobyt, wystawioną poprzez kraj Ekipy Schengen wizą na podróż powrotną lub w danym wypadku jednym i drugim dokumentem, należy zezwolić na przejazd, chyba Iż cudzoziemiec ten znajduje się na tak zwany narodowej liście ostrzegawczej państwa, poprzez którego granice zewnętrzne zamierza wjechać na region Schengen

Czym jest warunki wjazdu i pobytu znaczenie w Słownik na W .