ramowe programy wieloletnie co to jest
Co oznacza wieloletnie programy ramowe: Wspólnotę Europejską w celu realizacji zadań ustalonych w.

Czy przydatne?

Czym jest wieloletnie programy ramowe

Definicja z ang. long-term framework programs, z niem. langfristige Rahmenprogrammen.

Definicja: ekipa działań podejmowanych poprzez Wspólnotę Europejską w celu realizacji zadań ustalonych w art. 163 TWE, jest to wspomagania wszelkiej działalności badawczej. W.p.r. przyjmowany jest poprzez Radę UE po konsultacjach z Komitetem Społeczno-Ekonomicznym i ustala: 1. cele, które mają być osiągnięte w ramach prowadzonej poprzez Wspólnotę polityki badawczo-rozwojowej i kierunki tych działań; 2. max. ogólną kwotę poświęconą na jego realizację i zasady jego finansowania. Każdy program ramowy obejmuje kilka programów szczegółowych i tematycznych odnoszących się do różnych dziedzin. Suma środków finansowych przydzielonych na realizację poszczególnych programów szczegółowych nie może przekroczyć ogólnej, maksymalnej stawki ustalonej na dany program ramowy. Warunki uczestnictwa w realizacji programów ramowych poprzez przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i uczelnie wyższe ustala Porada UE, wydając równocześnie decyzję w kwestii rozpowszechniania wyników tychże badań. Do realizacji w.p.r. mogą zostać włączone również państwa trzecie i organizacje międzynarodowe. Ich realizacja ustalona jest w art. 166170 TWE. Do chwili obecnej Wspólnota zrealizowała pięć programów ramowych, ostatni w 19982002 trzy pierwsze programy miały na celu w pierwszej kolejności poprawę konkurencyjności przemysłu europejskiego, w następnych wprowadzano również inne cele, na przykład poprawę jakości życia czy wymogi ekologiczne. Aktualnie rozpoczęto realizację Szóstego Ramowego Programu w kwestii badań, rozwoju technicznego i prezentacji, obejmującego 200206. Zobacz także programy uzupełniające

Czym jest wieloletnie programy ramowe znaczenie w Słownik na W .