przemysłowa polityka co to jest
Co oznacza wspólnotowa polityka przemysłowa: i poszczególne państwa członkowskie polityka.

Czy przydatne?

Czym jest wspólnotowa polityka przemysłowa

Definicja z ang. Community industrial policy, z niem. Industriepolitik der Gemeinschaft.

Definicja WSPÓLNOTOWA POLITYKA PRZEMYSŁOWA: wykonywana poprzez Wspólnotę Europejską i poszczególne państwa członkowskie polityka zorientowana na powstanie warunków niezbędnych do zapewnienia konkurencyjności przemysłu w ramach Wspólnoty. Polityka przemysłowa po raz pierwszy została wprowadzona do mechanizmu prawnego Wspólnoty w Jednolitym Akcie Europejskim. Aktualnie uregulowana jest ona w art. 157 TWE i odpowiednio z nim obejmuje: 1. strukturalne przekształcenia w przemyśle; 2. tworzenie klimatu sprzyjającego inicjatywom i postępowi przedsiębiorstw w całej Wspólnocie, w szczególności należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw; 3. tworzenie klimatu sprzyjającego współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami; 4. wpieranie lepszego zastosowania potencjału przemysłowego i polityki badawczo-rozwojowej. Do celów polityki przemysłowej należy zaliczyć również: wspieranie postępu naukowo-technicznego; wspieranie rozwoju tak zwany przemysłów strategicznych, jest to opartych na nowoczesnych technologiach, istotnych dla obronności czy określających pozycję międzynarodową Wspólnoty (na przykład informatyka, biotechnologia); restrukturyzację przemysłów szablonowych (na przykład energetyczny, hutniczy); postęp przemysłu w regionach opóźnionych i zacofanych. Realizacja tej polityki jest ściśle związana z polityką konkurencji i polityką badawczo-rozwojową

Czym jest wspólnotowa polityka znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Współpraca Transgraniczna:
Porównanie działania przynajmniej dwóch krajów (przeważnie jednak większej liczby) i bezpośrednie działania odpowiednich regionalnych i lokalnych struktur władzy wykonawczej prowadzące do realizacji wspólnych wspólnotowa polityka przemysłowa co znaczy.
Krzyżówka Wiza Schengen:
Dlaczego cudzoziemcom z krajów trzecich na wjazd i pobyt krótkoterminowy (nieprzekraczający trzech miesięcy) w regionie krajów Ekipy Schengen, które zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki w wspólnotowa polityka przemysłowa krzyżówka.
Co to jest Wydatki Nieobligatoryjne:
Jak lepiej budżetowe, niemieszczące się w ekipie kosztów obligatoryjnych, przeznaczane na finansowanie zadań w dziedzinie na przykład polityki regionalnej, badawczo-rozwojowej czy energetycznej. Zobacz także wspólnotowa polityka przemysłowa co to jest.
Słownik Wspólna Taryfa Celna:
Kiedy Common Customs Tariff, CCT) obowiązujący na terenie Wspólnoty mechanizm ceł użytkowanych w imporcie towarów i usług z krajów trzecich. Mechanizm ten cechuje jednolitość, co znaczy, Iż wszystkie wspólnotowa polityka przemysłowa słownik.
Czym jest Wydalanie Obywateli Państw Trzecich Z Unii Europejskiej:
Od czego zależy repatriacja obywateli krajów trzecich wspólnotowa polityka przemysłowa czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: