przemysłowa polityka co to jest
Co oznacza wspólnotowa polityka przemysłowa: i poszczególne państwa członkowskie polityka.

Czy przydatne?

Czym jest wspólnotowa polityka przemysłowa

Definicja z ang. Community industrial policy, z niem. Industriepolitik der Gemeinschaft.

Definicja WSPÓLNOTOWA POLITYKA PRZEMYSŁOWA: wykonywana poprzez Wspólnotę Europejską i poszczególne państwa członkowskie polityka zorientowana na powstanie warunków niezbędnych do zapewnienia konkurencyjności przemysłu w ramach Wspólnoty. Polityka przemysłowa po raz pierwszy została wprowadzona do mechanizmu prawnego Wspólnoty w Jednolitym Akcie Europejskim. Aktualnie uregulowana jest ona w art. 157 TWE i odpowiednio z nim obejmuje: 1. strukturalne przekształcenia w przemyśle; 2. tworzenie klimatu sprzyjającego inicjatywom i postępowi przedsiębiorstw w całej Wspólnocie, w szczególności należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw; 3. tworzenie klimatu sprzyjającego współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami; 4. wpieranie lepszego zastosowania potencjału przemysłowego i polityki badawczo-rozwojowej. Do celów polityki przemysłowej należy zaliczyć również: wspieranie postępu naukowo-technicznego; wspieranie rozwoju tak zwany przemysłów strategicznych, jest to opartych na nowoczesnych technologiach, istotnych dla obronności czy określających pozycję międzynarodową Wspólnoty (na przykład informatyka, biotechnologia); restrukturyzację przemysłów szablonowych (na przykład energetyczny, hutniczy); postęp przemysłu w regionach opóźnionych i zacofanych. Realizacja tej polityki jest ściśle związana z polityką konkurencji i polityką badawczo-rozwojową

Czym jest wspólnotowa polityka znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wspólna Taryfa Celna:
Definicja Common Customs Tariff, CCT) obowiązujący na terenie Wspólnoty mechanizm ceł użytkowanych w imporcie towarów i usług z krajów trzecich. Mechanizm ten cechuje jednolitość, co znaczy, Iż wszystkie wspólnotowa polityka przemysłowa co to jest.
Co znaczy Współpraca Sądowa W Sprawach Cywilnych W Unii Europejskiej:
Definicja traktatu z Maastricht stała się jedną z dziedzin wspólnego zainteresowania krajów członkowskich UE, aczkolwiek pierwsze umowy międzynarodowe dotyczące wybranych zagadnień z dziedziny współpracy wspólnotowa polityka przemysłowa definicja.
Co znaczy Wiza Schengen:
Definicja cudzoziemcom z krajów trzecich na wjazd i pobyt krótkoterminowy (nieprzekraczający trzech miesięcy) w regionie krajów Ekipy Schengen, które zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki w wspólnotowa polityka przemysłowa co znaczy.
Co znaczy Wspólna Polityka Transportowa:
Definicja regulacji prawnych dotyczących transportu międzynarodowego do albo z państwa członkowskiego i tranzytu poprzez państwa Wspólnoty, a również warunków, na jakich przewoźnicy mający siedzibę poza krajem wspólnotowa polityka przemysłowa słownik.
Co znaczy Współpraca Gospodarcza Unia Europejska:
Definicja Stany Zjednoczone i UE to dwie największe gospodarki na świecie, wytwarzające łącznie 42% światowego PKB (USA22%, UE20%). Dwustronny przepływ kapitału i inwestycji, o wartości 1 mld dolarów na dzień wspólnotowa polityka przemysłowa znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: