wspólny europejski system co to jest
Co oznacza wspólny europejski system azylowy: konkluzjach Porady Europejskiej, wydanych po szczycie.

Czy przydatne?

Czym jest wspólny europejski system azylowy

Definicja z ang. Common European Asylum System, z niem. Gemeinsame Europäische Asylsystem.

Definicja: jego powstanie zostało zapowiedziane w konkluzjach Porady Europejskiej, wydanych po szczycie w Tampere. Porada Europejska potwierdziła wówczas znaczenie, jakie UE i jej państwa członkowskie przypisują bezwarunkowemu przestrzeganiu prawa do azylu. W.e.spółka akcyjna ma się opierać na nieograniczonym i powszechnym stosowaniu konwencji genewskiej z 1951, co będzie stanowiło gwarancję, Iż nikt nie zostanie odesłany tam, gdzie jest narażony na prześladowanie. Utrzymana zostanie zatem zasada non-refoulement. W krótkiej perspektywie w.e.spółka akcyjna powinien zapewnić: jasne i możliwe do wykorzystania kryteria ustalania państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl, wspólne standardy sprawiedliwego i skutecznego postępowania azylowego, wspólne min. przedmioty statusu osób ubiegających się o azyl i zbliżenie regulaminów regulujących nadawanie i cechy statusu uchodźcy. Do tego należy dodać regulaminy o formach ochrony subsydiarnej, które osobie potrzebującej takiej ochrony przyznawałyby odpowiedni status. Z kolei w dłuższej perspektywie reguły wspólnotowe powinny doprowadzić do wspólnego postępowania azylowego i do obowiązującego w całej Unii jednolitego statusu azylantów. Z tworzeniem w.e.spółka akcyjna wiąże się również uregulowanie na poziomie wspólnotowym ochrony tymczasowej i ustanowienie mechanizmu Eurodac. Zobacz także polityka azylowa UE (Wspólnoty Europejskie)

Czym jest wspólny europejski system znaczenie w Słownik na W .