akredytywa aneks krzyżówka co to jest
Akumulacja co znaczy Akcja groszowa krzyżówka Akceptant co to jest Akcja słownik Analiza techniczna.

Specjalista od ubezpieczeń na A

 • Definicja Akredytywa Co znaczy którego bank otwiera klientowi kredyt na określony czas i w określonej wysokości. Akredytywa nie jest metodą kredytu, lecz metodą przesyłania funduszy albo
 • Definicja Aneks Krzyżówka dokonana w formie pisemnej. Aneks podpisywany jest w sytuacjach, gdy Kredytobiorca na przykład wymienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty itp
 • Definicja Milcząca Akcja Co to jest akcja, która nie daje właścicielom praw głosu a tym samym pozbawia ich wpływu na decyzje w firmie
 • Definicja Wskaźnikowa Analiza Słownik badanie polegająca na wyrażeniu różnych sfer działalności dzięki wyznaczników
 • Definicja Krótkoterminowe Aktywa Czym jest papierów wartościowych, które znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa i mogą być wymienione na gotówkę w momencie krótszym niż jeden rok
 • Definicja Akwizytor Co oznacza pośrednik zajmujący się zbieraniem zamówień na dostawę towarów albo zawieraniem umów dotyczących świadczenia usług różnego rodzaju na przykład ubezpieczeniowych
 • Definicja Akcjonariusz Tłumaczenie posiadacz akcji będących tytułem własności kapitału firmy akcyjnej
 • Definicja Fundamentalna Analiza Przykłady dogłębna badanie spółki, począwszy od jej fundamentalnych zasad, podejmowana w celach inwestycyjnych
 • Definicja Amortyzacja Definicja rozłożenie obciążenia finansowego w okresie, aż do chwili jego całkowitego wygaśnięcia
 • Definicja Płynne Aktywa Encyklopedia ogół środków obrotowych albo wierzytelności przedsiębiorstwa, które mogą być błyskawicznie wymienione na środki pieniężne
 • Definicja Aport Jak działa wkład w utworzenie lub zwiększenie środków firmy dających prawo do partycypacji kapitałowej albo udziału w zyskach
 • Definicja Handlowy Agent Czy jest przedstawiciel spółki, dokonujący w jej imieniu transakcji handlowych
 • Definicja Aktuariat Pojęcie metoda stosująca przedmioty statystyki i rachunku prawdopodobieństwa w działalności ubezpieczeniowej i w operacjach finansowych
 • Definicja Zastaw Pod Awal Wyjaśnienie czynność, wskutek której pożyczkobiorca daje w zastaw swojemu bankierowi weksle handlowe. Ich wykup gwarantowany jest indosem
 • Definicja Awalista Opis poręczyciel weksla, osoba gwarantująca zapłatę weksla, przejmująca w przypadku odmowy wykonania zobowiązania odpowiedzialność za jego terminową realizację
 • Definicja Aktywa Informacje całość dóbr i wierzytelności należących do danego podmiotu gospodarczego i mogących przynosić zysk
 • Definicja Andrut Znaczenie popychadło, najniżej postawiony pracownik biura, którego zadanie bazuje na chodzeniu za tym co zlecą mu inni
 • Definicja Akturaiusz Co znaczy rzeczoznawca ubezpieczeniowy
 • Definicja Aprecjacja Krzyżówka przyrost wartości, znaczy w terminologii ekonomicznej zwyżkę kursu pieniądza na rynku walutowym - synonim deprecjacji
 • Definicja Rzeczowy Aport Co to jest wkład niepieniężny wnoszony poprzez wspólnika na rzecz firmy już istniejącej albo nowo powstającej
 • Definicja Awal Słownik czynność, wskutek której osoba trzecia (inna niż trasat, trasant albo indosant) gwarantuje terminowy wykup weksla handlowego
 • Definicja Swot Analiza Czym jest badanie funkcjonowania spółki i perspektyw jej rozwoju
 • Definicja Akcyza Co oznacza nakładany na produkcję albo sprzedaż ustalonych produktów. Znaczy indywidualny podatek nakładany odrębnie na nie wszystkie dobra konsumpcyjne
 • Definicja Wekslowy Akcept Tłumaczenie weksla ciągnionego (trasowanego). Znaczy zgodę - potwierdzenie przyjęcia poprzez trasanta (dłużnika wystawcy weksla) zobowiązania do zapłacenia w ustalonym
 • Definicja B Akacja Przykłady akcja uprawniająca do ponadproporcjonalnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
 • Definicja Rachunek Vista A Definicja rachunek bankowy, z którego wypłaty wykonywane są na każde żądanie
 • Definicja A Akcja Encyklopedia akcja uprawniająca do dywidendy, ale nie dająca prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
 • Definicja Pracownicza Akcja Jak działa akcja, której emisja albo sprzedaż zawężona jest do pracowników firmy
 • Definicja Ubezpieczeniowy Agent Czy jest pośrednik między klientem (ubezpieczającym) a spółką ubezpieczeniową (ubezpieczycielem), załatwiający formalności powiązane z zawieraniem umowy ubezpieczenia
 • Definicja Agencja Pojęcie spółka samodzielna albo będąca przedstawicielstwem jakiejś organizacji
 • Definicja Kasowa Asygnata Wyjaśnienie skrypt dłużny zawierający zobowiązanie wystawcy do zapłaty w ustalonym terminie sumy, która stanowi zwrot krótkoterminowej oprocentowanej pożyczki
 • Definicja Netto Aktywa Opis wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą pomiędzy jego aktywami a zobowiązaniami wpisanymi po stronie pasywów
 • Definicja Bankowy Automat Informacje urządzenie do wypłacania gotówki, tak zwany dziura w ścianie
 • Definicja Techniczna Analiza Znaczenie badanie cen akcji i towarów w celu określenia trendów i kierunku, gdzie prawdopodobnie będzie zmierzał rynek
 • Definicja Akcja Co znaczy dokument wystawiony posiadaczowi pewnej części kapitału firmy akcyjnej celem potwierdzenia jego praw udziałowca
 • Definicja Akceptant Krzyżówka trasat, który dokonał akceptu weksla trasowanego i w ten sposób stał się kluczowym dłużnikiem wekslowym
 • Definicja Groszowa Akcja Co to jest akcja o niskiej wartości nominalnej i rynkowej, emitowane celem ich szybkiego rozprowadzenia
 • Definicja Akumulacja Słownik wartość inwestycji netto jest to tej części inwestycji, która pozostaje po potrąceniu amortyzacji. Mechanizm gromadzenia środków finansowych, majątkowych itp

Doradca w zakresie ubezpieczeń OC i AC

Ubezpieczenie na auto. Słownik ubezpieczeniowy.

Definicja Akumulacja co znaczy Akcja groszowa krzyżówka Akceptant co to jest Akcja słownik Analiza techniczna czym jest Automat bankowy co oznacza Aktywa netto. finanse.

Co to jest Akredytywa co znaczy Aneks krzyżówka Akcja milcząca co to jest wyjaśnienie.