analiza fundamentalna akcja co to jest
KRZYŻÓWKA Analiza Fundamentalna, Akcja, Aport Rzeczowy, Akcja Groszowa, Andrut, Akcja Milcząca.

Specjalista od ubezpieczeń na A

 • Definicja A Akcja Co to jest akcja uprawniająca do dywidendy, ale nie dająca prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
 • Definicja Akumulacja Definicja wartość inwestycji netto jest to tej części inwestycji, która pozostaje po potrąceniu amortyzacji. Mechanizm gromadzenia środków finansowych, majątkowych itp
 • Definicja Akturaiusz Co znaczy rzeczoznawca ubezpieczeniowy
 • Definicja Krótkoterminowe Aktywa Słownik papierów wartościowych, które znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa i mogą być wymienione na gotówkę w momencie krótszym niż jeden rok
 • Definicja Netto Aktywa Znaczenie wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą pomiędzy jego aktywami a zobowiązaniami wpisanymi po stronie pasywów
 • Definicja Wekslowy Akcept Czym jest weksla ciągnionego (trasowanego). Znaczy zgodę - potwierdzenie przyjęcia poprzez trasanta (dłużnika wystawcy weksla) zobowiązania do zapłacenia w ustalonym
 • Definicja Zastaw Pod Awal Co oznacza czynność, wskutek której pożyczkobiorca daje w zastaw swojemu bankierowi weksle handlowe. Ich wykup gwarantowany jest indosem
 • Definicja Akcyza Krzyżówka nakładany na produkcję albo sprzedaż ustalonych produktów. Znaczy indywidualny podatek nakładany odrębnie na nie wszystkie dobra konsumpcyjne
 • Definicja Płynne Aktywa Najlepszy ogół środków obrotowych albo wierzytelności przedsiębiorstwa, które mogą być błyskawicznie wymienione na środki pieniężne
 • Definicja Akceptant Przykłady trasat, który dokonał akceptu weksla trasowanego i w ten sposób stał się kluczowym dłużnikiem wekslowym
 • Definicja Ubezpieczeniowy Agent Encyklopedia pośrednik między klientem (ubezpieczającym) a spółką ubezpieczeniową (ubezpieczycielem), załatwiający formalności powiązane z zawieraniem umowy ubezpieczenia
 • Definicja Aktuariat Jak działa metoda stosująca przedmioty statystyki i rachunku prawdopodobieństwa w działalności ubezpieczeniowej i w operacjach finansowych
 • Definicja Rachunek Vista A Pojęcie rachunek bankowy, z którego wypłaty wykonywane są na każde żądanie
 • Definicja Awalista Wyjaśnienie poręczyciel weksla, osoba gwarantująca zapłatę weksla, przejmująca w przypadku odmowy wykonania zobowiązania odpowiedzialność za jego terminową realizację
 • Definicja Handlowy Agent Opis przedstawiciel spółki, dokonujący w jej imieniu transakcji handlowych
 • Definicja Akcjonariusz Informacje posiadacz akcji będących tytułem własności kapitału firmy akcyjnej
 • Definicja Techniczna Analiza Co to jest badanie cen akcji i towarów w celu określenia trendów i kierunku, gdzie prawdopodobnie będzie zmierzał rynek
 • Definicja Aprecjacja Definicja przyrost wartości, znaczy w terminologii ekonomicznej zwyżkę kursu pieniądza na rynku walutowym - synonim deprecjacji
 • Definicja Swot Analiza Co znaczy badanie funkcjonowania spółki i perspektyw jej rozwoju
 • Definicja Kasowa Asygnata Słownik skrypt dłużny zawierający zobowiązanie wystawcy do zapłaty w ustalonym terminie sumy, która stanowi zwrot krótkoterminowej oprocentowanej pożyczki
 • Definicja Awal Znaczenie czynność, wskutek której osoba trzecia (inna niż trasat, trasant albo indosant) gwarantuje terminowy wykup weksla handlowego
 • Definicja Bankowy Automat Czym jest urządzenie do wypłacania gotówki, tak zwany dziura w ścianie
 • Definicja Akredytywa Co oznacza którego bank otwiera klientowi kredyt na określony czas i w określonej wysokości. Akredytywa nie jest metodą kredytu, lecz metodą przesyłania funduszy albo
 • Definicja Amortyzacja Krzyżówka rozłożenie obciążenia finansowego w okresie, aż do chwili jego całkowitego wygaśnięcia
 • Definicja Aneks Najlepszy dokonana w formie pisemnej. Aneks podpisywany jest w sytuacjach, gdy Kredytobiorca na przykład wymienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty itp
 • Definicja Aktywa Przykłady całość dóbr i wierzytelności należących do danego podmiotu gospodarczego i mogących przynosić zysk
 • Definicja Aport Encyklopedia wkład w utworzenie lub zwiększenie środków firmy dających prawo do partycypacji kapitałowej albo udziału w zyskach
 • Definicja Akwizytor Jak działa pośrednik zajmujący się zbieraniem zamówień na dostawę towarów albo zawieraniem umów dotyczących świadczenia usług różnego rodzaju na przykład ubezpieczeniowych
 • Definicja Pracownicza Akcja Pojęcie akcja, której emisja albo sprzedaż zawężona jest do pracowników firmy
 • Definicja Wskaźnikowa Analiza Wyjaśnienie badanie polegająca na wyrażeniu różnych sfer działalności dzięki wyznaczników
 • Definicja B Akacja Opis akcja uprawniająca do ponadproporcjonalnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
 • Definicja Agencja Informacje spółka samodzielna albo będąca przedstawicielstwem jakiejś organizacji
 • Definicja Milcząca Akcja Co to jest akcja, która nie daje właścicielom praw głosu a tym samym pozbawia ich wpływu na decyzje w firmie
 • Definicja Andrut Definicja popychadło, najniżej postawiony pracownik biura, którego zadanie bazuje na chodzeniu za tym co zlecą mu inni
 • Definicja Groszowa Akcja Co znaczy akcja o niskiej wartości nominalnej i rynkowej, emitowane celem ich szybkiego rozprowadzenia
 • Definicja Rzeczowy Aport Słownik wkład niepieniężny wnoszony poprzez wspólnika na rzecz firmy już istniejącej albo nowo powstającej
 • Definicja Akcja Znaczenie dokument wystawiony posiadaczowi pewnej części kapitału firmy akcyjnej celem potwierdzenia jego praw udziałowca
 • Definicja Fundamentalna Analiza Czym jest dogłębna badanie spółki, począwszy od jej fundamentalnych zasad, podejmowana w celach inwestycyjnych

Doradca w zakresie ubezpieczeń OC i AC

Ubezpieczenie na auto. Słownik ubezpieczeniowy.

Definicja KRZYŻÓWKA Analiza Fundamentalna, Akcja, Aport Rzeczowy, Akcja Groszowa, Andrut, Akcja Milcząca, Agencja, Akacja B , Analiza Wskaźnikowa, Akcja Pracownicza, Akwizytor finanse.

Co to jest Słownik Analiza Fundamentalna, Akcja, Aport Rzeczowy, Akcja wyjaśnienie.