return equity remburs co to jest
Rok nieskładkowy co znaczy Reasekuracja krzyżówka Reinwestycja co to jest Rejestr handlowy słownik.

Specjalista od inwestowania na R

 • Czym jest ROE (ang. (Return On Equity) Co znaczy Stopa zwrotu z kapitału własnego obliczana przez podzielenie zysku netto spółki poprzez jej pieniądze własny
 • Czym jest Remburs Krzyżówka krótkoterminowego kredytu w handlu zagranicznym, udzielanego poprzez bank eksporterowi (sprzedawcy) po przedłożeniu poprzez niego dokumentów spedycyjnych
 • Czym jest Pierwotny Rynek Co to jest kapitałowego, na której dochodzi do sprzedaży instrumentów finansowych pierwszym posiadaczom. Odpowiednikiem rynku pierwotnego jest w Polsce publiczna oferty
 • Czym jest Walutowe Rezerwy Słownik międzynarodowe środki płatnicze, które są używane poprzez bank centralny danego państwie w celu finansowania ujemnego salda bilansu płatniczego i do
 • Czym jest Kontraktu Rolowanie Czym jest przenoszenie obecnie utrzymywanej na kontraktach danej serii pozycji na kontrakty o najbliższym terminie wygaśnięcia, które to dzieje się w ostatnim dniu
 • Czym jest Wolny Rynek Co oznacza giełdowego, na którym mogą być notowane firmy dopuszczone do obrotu publicznego, które nie spełniają warunków do-puszczenia do rynku podstawowego i
 • Czym jest Bankowy Rachunek Tłumaczenie poprzez banki w celu rejestracji wkładów pieniężnych klientów, udzielanych im kredytów i przeprowadzanych za jego pośrednictwem bankowych rozliczeń
 • Czym jest Pomocniczy Rachunek Przykłady Rachunek bankowy wykorzystywany do gromadzenia środków pieniężnych na wyodrębnione cele i przeprowadzania rozliczeń związanych z jego przeznaczeniem
 • Czym jest Roszczenie Definicja uprawnienia żądania od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia, na przykład jeśli ktoś naruszy prawo własności, powstają z tą chwilą określone roszczenie
 • Czym jest Obowiązkowe Rezerwy Encyklopedia bank centralny obligatoryjna wpłata na rachunek banku komercyjnego w banku centralnym, stanowi to zabezpieczenie dla klientów banku komercyjnego przed jego
 • Czym jest Podstawowy Rynek Jak działa giełdowego, poświęcony dla papierów wartościowych o najwyższej płynności, których emitenci charakteryzują się między innymi większym kapitałem i dłuższym
 • Czym jest Terminowy Oszczędnościowy Rachunek Czy jest oszczędnościowego, w razie którego osoba oszczędzająca powierza własne kapitał bankowi na dłuższy moment proc. jest przeważnie tym wyższy im dłuższy jest
 • Czym jest Walutowe Ryzyko Pojęcie które narażone są spółki posiadające zobowiązania i należności nominowane w walutach obcych. Powiązane to jest z możliwością wystąpienia aprecjacji albo
 • Czym jest Należna Renta Wyjaśnienie Renta, której płatność przypada na start każdego okresu
 • Czym jest Ubezpieczeniowe Techniczno Rezerwy Opis nadwyżki składek netto nad sumą roszczeń w danym roku. jest poświęcony na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów
 • Czym jest Refinansowanie Informacje istniejącego kredytu i zastąpienie go nowym kredytem, zazwyczaj na korzystniejszych uwarunkowaniach, a regularnie ze zrestrukturyzowanymi terminami spłaty
 • Czym jest Karty Rachunek Znaczenie Rachunek prowadzony poprzez bank w złotych albo w walucie wymienialnej, który służy do rozliczania transakcji dokonywanych przy zastosowaniu karty
 • Czym jest Wtórny Rynek Co znaczy część rynku kapitałowego, na której odbywają się transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych między poszczególnymi podmiotami. Odpowiednikiem rynku
 • Czym jest Giełdy Rada Krzyżówka firmie prowadzącej giełdę. Na GPW prócz zadań ustalonych kodeksem handlowym Porada dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a domy maklerskie do
 • Czym jest Rolowanie Co to jest Spłacanie przedtem zaciągniętego kredytu kolejnym kredytem
 • Czym jest Renta Słownik Szereg płatności równych kwot w równych odstępach czasu poprzez określoną liczbę okresów
 • Czym jest Bieżący Rachunek Czym jest wykorzystywany do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą wkłady niekoniecznie przynoszą odsetki
 • Czym jest Bierna Reasekuracja Co oznacza Odstępowanie ryzyka reasekuratorowi
 • Czym jest Czynna Reasekuracja Tłumaczenie Przyjmowanie ryzyka od zakładu ubezpieczeń albo innego reasekuratora
 • Czym jest Kapitałowy Rynek Przykłady reguł pozwalających na pozyskiwanie długookresowego kapitału poprzez obrót, jest to kupno i sprzedaż, czyli przenoszenie praw z emitowanych papierów
 • Czym jest Akcji Rozproszenie Definicja dopuszczeniowych wymagana regulaminem giełdy min. liczba akcjonariuszy posiadająca akcje danej firmy. Dla rynku podstawowego: 500, dla rynku równoległego: 300
 • Czym jest Redyskontowanie Encyklopedia zakupionego poprzez banki komercyjne w \ operacji dyskonta\ @\ operacja dyskonta\ do banku centralnego przed terminem płatności weksla. Bank centralny
 • Czym jest Ruchomość Jak działa Dobra, które z racji na własna naturę, mogą się same przemieszczać wzgl. mogą być przemieszczane
 • Czym jest Fiskalne Ryzyko Czy jest kwestionowaniem poprzez aparat skarbowy postanowień umowy leasingowej dotyczących zaliczania do wydatków uzyskania przychodu czynszów leasingowych w leasingu
 • Czym jest Odroczona Renta Pojęcie Patrz - renta zwyczajna
 • Czym jest Obowiązkowa Rezerwa Wyjaśnienie i płynnych aktywów jako proc. depozytów na żądanie i depozytów terminowych, które banki komercyjne muszą utrzymywać obowiązkowo na rachunku w banku centralnym
 • Czym jest Kredytowe Ryzyko Opis niebezpieczeństwo odmowy spłaty kredytu i odsetek poprzez kredytobiorcę. Pasywne - wynika z możliwości dysponowania poprzez bank środkami do prowadzenia akcji
 • Czym jest Walutowy Rynek Informacje którym obiektem transakcji są waluty, którego uczestnikami są w pierwszej kolejności: banki centralne, banki komercyjne i inne instytucje finansowe. Największe
 • Czym jest Rejestr Znaczenie Indywidualny \ rachunek\ uczestnika, na którym rejestrowane są jednostki uczestnictwa wszystkich funduszy
 • Czym jest Loro Rachunek Co znaczy Dewizowy rachunek depozytowy prowadzony w innym banku jako składnik pasywów, odmiennie rachunek banku A w banku B, widziany z perspektywy banku B
 • Czym jest Wieczysta Renta Krzyżówka Strumień równych płatności, mający trwać poprzez nieskończony moment
 • Czym jest Reasekurator Co to jest Towarzystwo ubezpieczeniowe albo reasekuracyjne, przyjmujące całość albo część ryzyka od innego towarzystwa
 • Czym jest Zwykła Renta Słownik renta odroczona) - renta, której płatność przypada na koniec każdego okresu
 • Czym jest Rozbieżnych Zleceń Rynek Czym jest niezrównoważony, na którym najwyższy limit ceny w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu ceny w zleceniu sprzedaży, albo na którym występują
 • Czym jest Ryzyko Co oznacza wywołać spadek cen akcjilub obligacji, takie jak inflacja, przyrost stp procentowych, niewypłacalnośc emitentów obligacji, słabe wyniki finansowe firm, trendy
 • Czym jest Finansowe Ryzyko Tłumaczenie koniecznością ponoszenia poprzez leasingobiorcę opłat z tytułu czynszu leasingowego w okresie trwania umowy, z wyjątkiem tego czy korzysta on z przedmiotu
 • Czym jest Renta Przykłady Czasowa wypłata, określonego rodzaju ubezpieczenia na życie, na oznaczoną sumę za opłatą składek bądź ustalonej ceny kupna
 • Czym jest Ubezpieczeniowe Roszczenie Definicja Zgłoszenie poprzez ubezpieczonego albo ubezpieczającego pretensji w kwestii wypłaty odszkodowania albo świadczenia
 • Czym jest Nostro Rachunek Encyklopedia Dewizowy rachunek depozytowy prowadzony w innym banku jako obiekt aktywów a więc rachunek banku A w banku B, widziany z perspektywy banku A
 • Czym jest Administrowany Rachunek Jak działa przekazywana jest nadwyżka środków z umiejscowionego w jednym oddziale, rachunku bieżącego i/albo rachunku pomocniczego posiadacza rachunku. Rachunek
 • Czym jest Domowe Ruchomości Czy jest własność Ubezpieczonego albo osób bliskich razem z nim zamieszkujących, stanowiące wyposażenie pomieszczeń albo wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa
 • Czym jest Gotówkowy Rynek Pojęcie można zakupić wyroby rzeczywiste, na przykład elewator zbożowy, bank, i tym podobne W miejscu tym określane są ceny gotówkowe za wyrób faktyczny, który można
 • Czym jest Repo Wyjaśnienie repurchase agreement) to są operacje warunkowego zakupu, które polegają na zakupie poprzez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych
 • Czym jest Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) Opis oszczędnościowego, nazywany również kontem osobistym. Banki prowadzą te rachunki dla osób fizycznych, które zobowiązują się do przekazywania na ten rachunek
 • Czym jest Ryzyko zmiany kursu walutowego Informacje Ryzyko to występuje, gdy wartość rynkowa lokat wymienia się wspólnie z kursem waluty obcej, za którą zakupiono dane papiery wartościowe
 • Czym jest Nabywczej Siły Równowartość Znaczenie na dłuższą metę wymienia kurs zamiany dwóch walut jako wynik różnic między względnymi wartościami parametru inflacji w dwóch rozważanych państwach
 • Czym jest Rynek pozagiełdowy (ang. OTC-Over the counter market) Co znaczy charakterystyczną tego rynku są transakcje, które odbywają się poza właściwym parkietem giełdy. Ceny na tym rynku są cenami negocjowanymi między poszczegónymi
 • Czym jest Regres, roszczenie regresowe, roszczenie zwrotne Krzyżówka żądania zwrotu całości albo części dokonanej zapłaty, na przykład w razie poręczenia albo żyrowania, przy odpowiedzialności czekowej, wekslowej, przy
 • Czym jest Rachunek oszczędnościowy zwykły / płatny na żądanie Co to jest książeczką oszczędnościową rachunek, na który kapitał mogą być wpłacane każdego dnia, a ich podjęcie może mieć miejsce jedynie do maksymalnej ustalonej sumy
 • Czym jest Waluty Rewaluacja Słownik kursu waluty danego państwie w relacji do walut innych państw wskutek działań organów państwowych, które zobowiązują się w ten sposób do obrony kursu waluty
 • Czym jest Równoległy Rynek Czym jest giełdowego, poświęcony dla papierów wartościowych o niższej płynności, których emitenci charakteryzują się między innymi mniejszym kapitałem i krótszym okresem
 • Czym jest Giełdowy Rynek Co oznacza gdzie dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Aktualnie notowania mogą odbywać się w systemie elektronicznym i open outcry
 • Czym jest Repo Reverse Tłumaczenie bank centralny sprzedaje papiery wartościowe bankom komercyjnym, zobowiązując je do ich odsprzedaży po określonej cenie i w ustalonym terminie
 • Czym jest Remitent Przykłady pieniężnego. Osoba, której albo na której polecenie należy dokonać zapłaty odpowiednio z wskazaniami trasanta albo beneficjanta. Jako akceptanta trasant może
 • Czym jest Rating Definicja Ocena jakości papierów wartościowych emitowanych poprzez emitentów
 • Czym jest Rękojmia Encyklopedia nabywcy rzeczy przed wystąpieniem wad fizycznych albo prawnych. W razie stwierdzenia wady nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy albo może żądać
 • Czym jest Inwestycyjny Rachunek Jak działa wartościowych i rachunek pieniężny służą do ewidencjonowania deponowanych poprzez klienta papierów wartościowych i środków pieniężnych i rozliczania
 • Czym jest Rabat Czy jest Upust
 • Czym jest Notowań Rynek Pojęcie giełdowego wyróżniający się odrębnymi uwarunkowaniami dopuszczeń. Na giełdzie warszawskiej istnieją rynki: fundamentalny, równoległy i wolny. Dodatkowo
 • Czym jest Rachunek oszczędnościowy z terminem wypowiedzenia Wyjaśnienie oszczędnościowego, w razie którego wypłata następuje po upłynięciu określonego czasu od wyrażenia poprzez klienta zamiaru podjęcia pieniędzy. Jeśli uzgodniony
 • Czym jest Rachunek w walucie obcej Opis Rachunek posiadany w instytucji finansowej w innej walucie niż krajowa
 • Czym jest Nadzorcza Rada Informacje Organ wybrany poprzez udziałowców, sprawujący nadzór nad prowadzeniem i zarządzaniem i nad ogólnym stanem rzeczy w firmie
 • Czym jest Handlowy Rejestr Znaczenie lista przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną prowadzony jest poprzez sąd i zawiera fundamentalne dane o przedsiębiorstwie, osobach nim zarządzających i
 • Czym jest Reinwestycja Co znaczy jednostek uczestnictwa funduszu Korony, gdzie uprzednio dokonano ich umorzenia, bez konieczności ponoszenia koszty manipulacyjnej. Z prawa do reinwestycji
 • Czym jest Reasekuracja Krzyżówka której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem, odstępuje całość albo część ryzyka przyjętego do ubezpieczenia wspólnie z częścią składek innemu zakładowi
 • Czym jest Nieskładkowy Rok Co to jest materialna klienta uniemożliwa mu samodzielne opłacanie składek, nie wszystkie towarzystwa poprzez rok regulują je za niego, w tym czasie nie wymienia się

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Rok nieskładkowy co znaczy Reasekuracja krzyżówka Reinwestycja co to jest Rejestr handlowy słownik Rada Nadzorcza czym jest Rachunek w walucie obcej co oznacza. co to jest.

Słownik ROE (ang. (Return On Equity) co znaczy Remburs krzyżówka Rynek co to znaczy.