encyklopedia rynek pierwotny co to jest
ZNACZENIE Rynek Pierwotny, Regres, Roszczenie Regresowe, Roszczenie Zwrotne, Refinansowanie, Rynek.

Specjalista od inwestowania na R

 • Czym jest Handlowy Rejestr Co to jest lista przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną prowadzony jest poprzez sąd i zawiera fundamentalne dane o przedsiębiorstwie, osobach nim zarządzających i
 • Czym jest Ruchomość Definicja Dobra, które z racji na własna naturę, mogą się same przemieszczać wzgl. mogą być przemieszczane
 • Czym jest Rating Co znaczy Ocena jakości papierów wartościowych emitowanych poprzez emitentów
 • Czym jest Renta Słownik Czasowa wypłata, określonego rodzaju ubezpieczenia na życie, na oznaczoną sumę za opłatą składek bądź ustalonej ceny kupna
 • Czym jest Rolowanie Znaczenie Spłacanie przedtem zaciągniętego kredytu kolejnym kredytem
 • Czym jest Walutowy Rynek Czym jest którym obiektem transakcji są waluty, którego uczestnikami są w pierwszej kolejności: banki centralne, banki komercyjne i inne instytucje finansowe. Największe
 • Czym jest Walutowe Rezerwy Co oznacza międzynarodowe środki płatnicze, które są używane poprzez bank centralny danego państwie w celu finansowania ujemnego salda bilansu płatniczego i do
 • Czym jest Rachunek w walucie obcej Krzyżówka Rachunek posiadany w instytucji finansowej w innej walucie niż krajowa
 • Czym jest Czynna Reasekuracja Najlepszy Przyjmowanie ryzyka od zakładu ubezpieczeń albo innego reasekuratora
 • Czym jest Obowiązkowe Rezerwy Przykłady bank centralny obligatoryjna wpłata na rachunek banku komercyjnego w banku centralnym, stanowi to zabezpieczenie dla klientów banku komercyjnego przed jego
 • Czym jest Inwestycyjny Rachunek Encyklopedia wartościowych i rachunek pieniężny służą do ewidencjonowania deponowanych poprzez klienta papierów wartościowych i środków pieniężnych i rozliczania
 • Czym jest Reasekuracja Jak działa której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem, odstępuje całość albo część ryzyka przyjętego do ubezpieczenia wspólnie z częścią składek innemu zakładowi
 • Czym jest Finansowe Ryzyko Czy jest koniecznością ponoszenia poprzez leasingobiorcę opłat z tytułu czynszu leasingowego w okresie trwania umowy, z wyjątkiem tego czy korzysta on z przedmiotu
 • Czym jest Domowe Ruchomości Pojęcie własność Ubezpieczonego albo osób bliskich razem z nim zamieszkujących, stanowiące wyposażenie pomieszczeń albo wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa
 • Czym jest Terminowy Oszczędnościowy Rachunek Wyjaśnienie oszczędnościowego, w razie którego osoba oszczędzająca powierza własne kapitał bankowi na dłuższy moment proc. jest przeważnie tym wyższy im dłuższy jest
 • Czym jest Repo Opis repurchase agreement) to są operacje warunkowego zakupu, które polegają na zakupie poprzez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych
 • Czym jest Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) Informacje oszczędnościowego, nazywany również kontem osobistym. Banki prowadzą te rachunki dla osób fizycznych, które zobowiązują się do przekazywania na ten rachunek
 • Czym jest Renta Co to jest Szereg płatności równych kwot w równych odstępach czasu poprzez określoną liczbę okresów
 • Czym jest Walutowe Ryzyko Definicja które narażone są spółki posiadające zobowiązania i należności nominowane w walutach obcych. Powiązane to jest z możliwością wystąpienia aprecjacji albo
 • Czym jest Wtórny Rynek Co znaczy część rynku kapitałowego, na której odbywają się transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych między poszczególnymi podmiotami. Odpowiednikiem rynku
 • Czym jest Odroczona Renta Słownik Patrz - renta zwyczajna
 • Czym jest Wieczysta Renta Znaczenie Strumień równych płatności, mający trwać poprzez nieskończony moment
 • Czym jest Ryzyko zmiany kursu walutowego Czym jest Ryzyko to występuje, gdy wartość rynkowa lokat wymienia się wspólnie z kursem waluty obcej, za którą zakupiono dane papiery wartościowe
 • Czym jest Rynek pozagiełdowy (ang. OTC-Over the counter market) Co oznacza charakterystyczną tego rynku są transakcje, które odbywają się poza właściwym parkietem giełdy. Ceny na tym rynku są cenami negocjowanymi między poszczegónymi
 • Czym jest Bierna Reasekuracja Krzyżówka Odstępowanie ryzyka reasekuratorowi
 • Czym jest Loro Rachunek Najlepszy Dewizowy rachunek depozytowy prowadzony w innym banku jako składnik pasywów, odmiennie rachunek banku A w banku B, widziany z perspektywy banku B
 • Czym jest Nostro Rachunek Przykłady Dewizowy rachunek depozytowy prowadzony w innym banku jako obiekt aktywów a więc rachunek banku A w banku B, widziany z perspektywy banku A
 • Czym jest Gotówkowy Rynek Encyklopedia można zakupić wyroby rzeczywiste, na przykład elewator zbożowy, bank, i tym podobne W miejscu tym określane są ceny gotówkowe za wyrób faktyczny, który można
 • Czym jest Rękojmia Jak działa nabywcy rzeczy przed wystąpieniem wad fizycznych albo prawnych. W razie stwierdzenia wady nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy albo może żądać
 • Czym jest Reasekurator Czy jest Towarzystwo ubezpieczeniowe albo reasekuracyjne, przyjmujące całość albo część ryzyka od innego towarzystwa
 • Czym jest Notowań Rynek Pojęcie giełdowego wyróżniający się odrębnymi uwarunkowaniami dopuszczeń. Na giełdzie warszawskiej istnieją rynki: fundamentalny, równoległy i wolny. Dodatkowo
 • Czym jest Waluty Rewaluacja Wyjaśnienie kursu waluty danego państwie w relacji do walut innych państw wskutek działań organów państwowych, które zobowiązują się w ten sposób do obrony kursu waluty
 • Czym jest Ubezpieczeniowe Roszczenie Opis Zgłoszenie poprzez ubezpieczonego albo ubezpieczającego pretensji w kwestii wypłaty odszkodowania albo świadczenia
 • Czym jest Pomocniczy Rachunek Informacje Rachunek bankowy wykorzystywany do gromadzenia środków pieniężnych na wyodrębnione cele i przeprowadzania rozliczeń związanych z jego przeznaczeniem
 • Czym jest Bieżący Rachunek Co to jest wykorzystywany do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą wkłady niekoniecznie przynoszą odsetki
 • Czym jest Ubezpieczeniowe Techniczno Rezerwy Definicja nadwyżki składek netto nad sumą roszczeń w danym roku. jest poświęcony na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów
 • Czym jest Remitent Co znaczy pieniężnego. Osoba, której albo na której polecenie należy dokonać zapłaty odpowiednio z wskazaniami trasanta albo beneficjanta. Jako akceptanta trasant może
 • Czym jest Podstawowy Rynek Słownik giełdowego, poświęcony dla papierów wartościowych o najwyższej płynności, których emitenci charakteryzują się między innymi większym kapitałem i dłuższym
 • Czym jest Giełdowy Rynek Znaczenie gdzie dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Aktualnie notowania mogą odbywać się w systemie elektronicznym i open outcry
 • Czym jest Repo Reverse Czym jest bank centralny sprzedaje papiery wartościowe bankom komercyjnym, zobowiązując je do ich odsprzedaży po określonej cenie i w ustalonym terminie
 • Czym jest Administrowany Rachunek Co oznacza przekazywana jest nadwyżka środków z umiejscowionego w jednym oddziale, rachunku bieżącego i/albo rachunku pomocniczego posiadacza rachunku. Rachunek
 • Czym jest Zwykła Renta Krzyżówka renta odroczona) - renta, której płatność przypada na koniec każdego okresu
 • Czym jest Rachunek oszczędnościowy zwykły / płatny na żądanie Najlepszy książeczką oszczędnościową rachunek, na który kapitał mogą być wpłacane każdego dnia, a ich podjęcie może mieć miejsce jedynie do maksymalnej ustalonej sumy
 • Czym jest Rabat Przykłady Upust
 • Czym jest Giełdy Rada Encyklopedia firmie prowadzącej giełdę. Na GPW prócz zadań ustalonych kodeksem handlowym Porada dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a domy maklerskie do
 • Czym jest Wolny Rynek Jak działa giełdowego, na którym mogą być notowane firmy dopuszczone do obrotu publicznego, które nie spełniają warunków do-puszczenia do rynku podstawowego i
 • Czym jest Rozbieżnych Zleceń Rynek Czy jest niezrównoważony, na którym najwyższy limit ceny w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu ceny w zleceniu sprzedaży, albo na którym występują
 • Czym jest Obowiązkowa Rezerwa Pojęcie i płynnych aktywów jako proc. depozytów na żądanie i depozytów terminowych, które banki komercyjne muszą utrzymywać obowiązkowo na rachunku w banku centralnym
 • Czym jest Nabywczej Siły Równowartość Wyjaśnienie na dłuższą metę wymienia kurs zamiany dwóch walut jako wynik różnic między względnymi wartościami parametru inflacji w dwóch rozważanych państwach
 • Czym jest Kredytowe Ryzyko Opis niebezpieczeństwo odmowy spłaty kredytu i odsetek poprzez kredytobiorcę. Pasywne - wynika z możliwości dysponowania poprzez bank środkami do prowadzenia akcji
 • Czym jest Fiskalne Ryzyko Informacje kwestionowaniem poprzez aparat skarbowy postanowień umowy leasingowej dotyczących zaliczania do wydatków uzyskania przychodu czynszów leasingowych w leasingu
 • Czym jest Nieskładkowy Rok Co to jest materialna klienta uniemożliwa mu samodzielne opłacanie składek, nie wszystkie towarzystwa poprzez rok regulują je za niego, w tym czasie nie wymienia się
 • Czym jest Reinwestycja Definicja jednostek uczestnictwa funduszu Korony, gdzie uprzednio dokonano ich umorzenia, bez konieczności ponoszenia koszty manipulacyjnej. Z prawa do reinwestycji
 • Czym jest Kapitałowy Rynek Co znaczy reguł pozwalających na pozyskiwanie długookresowego kapitału poprzez obrót, jest to kupno i sprzedaż, czyli przenoszenie praw z emitowanych papierów
 • Czym jest ROE (ang. (Return On Equity) Słownik Stopa zwrotu z kapitału własnego obliczana przez podzielenie zysku netto spółki poprzez jej pieniądze własny
 • Czym jest Karty Rachunek Znaczenie Rachunek prowadzony poprzez bank w złotych albo w walucie wymienialnej, który służy do rozliczania transakcji dokonywanych przy zastosowaniu karty
 • Czym jest Rejestr Czym jest Indywidualny \ rachunek\ uczestnika, na którym rejestrowane są jednostki uczestnictwa wszystkich funduszy
 • Czym jest Ryzyko Co oznacza wywołać spadek cen akcjilub obligacji, takie jak inflacja, przyrost stp procentowych, niewypłacalnośc emitentów obligacji, słabe wyniki finansowe firm, trendy
 • Czym jest Należna Renta Krzyżówka Renta, której płatność przypada na start każdego okresu
 • Czym jest Redyskontowanie Najlepszy zakupionego poprzez banki komercyjne w \ operacji dyskonta\ @\ operacja dyskonta\ do banku centralnego przed terminem płatności weksla. Bank centralny
 • Czym jest Roszczenie Przykłady uprawnienia żądania od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia, na przykład jeśli ktoś naruszy prawo własności, powstają z tą chwilą określone roszczenie
 • Czym jest Remburs Encyklopedia krótkoterminowego kredytu w handlu zagranicznym, udzielanego poprzez bank eksporterowi (sprzedawcy) po przedłożeniu poprzez niego dokumentów spedycyjnych
 • Czym jest Rachunek oszczędnościowy z terminem wypowiedzenia Jak działa oszczędnościowego, w razie którego wypłata następuje po upłynięciu określonego czasu od wyrażenia poprzez klienta zamiaru podjęcia pieniędzy. Jeśli uzgodniony
 • Czym jest Akcji Rozproszenie Czy jest dopuszczeniowych wymagana regulaminem giełdy min. liczba akcjonariuszy posiadająca akcje danej firmy. Dla rynku podstawowego: 500, dla rynku równoległego: 300
 • Czym jest Bankowy Rachunek Pojęcie poprzez banki w celu rejestracji wkładów pieniężnych klientów, udzielanych im kredytów i przeprowadzanych za jego pośrednictwem bankowych rozliczeń
 • Czym jest Nadzorcza Rada Wyjaśnienie Organ wybrany poprzez udziałowców, sprawujący nadzór nad prowadzeniem i zarządzaniem i nad ogólnym stanem rzeczy w firmie
 • Czym jest Kontraktu Rolowanie Opis przenoszenie obecnie utrzymywanej na kontraktach danej serii pozycji na kontrakty o najbliższym terminie wygaśnięcia, które to dzieje się w ostatnim dniu
 • Czym jest Równoległy Rynek Informacje giełdowego, poświęcony dla papierów wartościowych o niższej płynności, których emitenci charakteryzują się między innymi mniejszym kapitałem i krótszym okresem
 • Czym jest Refinansowanie Co to jest istniejącego kredytu i zastąpienie go nowym kredytem, zazwyczaj na korzystniejszych uwarunkowaniach, a regularnie ze zrestrukturyzowanymi terminami spłaty
 • Czym jest Regres, roszczenie regresowe, roszczenie zwrotne Definicja żądania zwrotu całości albo części dokonanej zapłaty, na przykład w razie poręczenia albo żyrowania, przy odpowiedzialności czekowej, wekslowej, przy
 • Czym jest Pierwotny Rynek Co znaczy kapitałowego, na której dochodzi do sprzedaży instrumentów finansowych pierwszym posiadaczom. Odpowiednikiem rynku pierwotnego jest w Polsce publiczna oferty

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja ZNACZENIE Rynek Pierwotny, Regres, Roszczenie Regresowe, Roszczenie Zwrotne, Refinansowanie, Rynek Równoległy, Rolowanie Kontraktu, Rada Nadzorcza, Rachunek Bankowy co to jest.

Słownik Encyklopedia Rynek Pierwotny, Regres, Roszczenie Regresowe, Roszczenie co to znaczy.