ryzyko walutowe ryzyko fkalne co to jest
Ryzyko Walutowe, Ryzyko Fiskalne, Ryzyko Finansowe, Rynek Wtórny, Rynek Kapitałowy, Ruchomość.

Specjalista od inwestowania na R

 • Czym jest Nostro Rachunek Definicja Dewizowy rachunek depozytowy prowadzony w innym banku jako obiekt aktywów a więc rachunek banku A w banku B, widziany z perspektywy banku A
 • Czym jest Pomocniczy Rachunek Definicja gromadzenia środków pieniężnych na wyodrębnione cele i przeprowadzania rozliczeń związanych z jego przeznaczeniem
 • Czym jest Redyskontowanie Definicja banki komercyjne w \ operacji dyskonta\ @\ operacja dyskonta\ do banku centralnego przed terminem płatności weksla. Bank centralny
 • Czym jest Administrowany Rachunek Definicja nadwyżka środków z umiejscowionego w jednym oddziale, rachunku bieżącego i/albo rachunku pomocniczego posiadacza rachunku. Rachunek
 • Czym jest Inwestycyjny Rachunek Definicja rachunek pieniężny służą do ewidencjonowania deponowanych poprzez klienta papierów wartościowych i środków pieniężnych i rozliczania
 • Czym jest Loro Rachunek Definicja w innym banku jako składnik pasywów, odmiennie rachunek banku A w banku B, widziany z perspektywy banku B
 • Czym jest Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) Definicja nazywany również kontem osobistym. Banki prowadzą te rachunki dla osób fizycznych, które zobowiązują się do przekazywania na ten rachunek
 • Czym jest Rachunek oszczędnościowy zwykły / płatny na żądanie Definicja rachunek, na który kapitał mogą być wpłacane każdego dnia, a ich podjęcie może mieć miejsce jedynie do maksymalnej ustalonej sumy
 • Czym jest Reinwestycja Definicja funduszu Korony, gdzie uprzednio dokonano ich umorzenia, bez konieczności ponoszenia koszty manipulacyjnej. Z prawa do reinwestycji możesz
 • Czym jest Remburs Definicja handlu zagranicznym, udzielanego poprzez bank eksporterowi (sprzedawcy) po przedłożeniu poprzez niego dokumentów spedycyjnych
 • Czym jest Repo Definicja są operacje warunkowego zakupu, które polegają na zakupie poprzez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych
 • Czym jest Waluty Rewaluacja Definicja państwie w relacji do walut innych państw wskutek działań organów państwowych, które zobowiązują się w ten sposób do obrony kursu waluty
 • Czym jest Roszczenie Definicja od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia, na przykład jeśli ktoś naruszy prawo własności, powstają z tą chwilą określone roszczenie
 • Czym jest Ubezpieczeniowe Roszczenie Definicja Zgłoszenie poprzez ubezpieczonego albo ubezpieczającego pretensji w kwestii wypłaty odszkodowania albo świadczenia
 • Czym jest Akcji Rozproszenie Definicja wymagana regulaminem giełdy min. liczba akcjonariuszy posiadająca akcje danej firmy. Dla rynku podstawowego: 500, dla rynku równoległego
 • Czym jest Domowe Ruchomości Definicja Ubezpieczonego albo osób bliskich razem z nim zamieszkujących, stanowiące wyposażenie pomieszczeń albo wykorzystywane do prowadzenia
 • Czym jest Giełdowy Rynek Definicja transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Aktualnie notowania mogą odbywać się w systemie elektronicznym i open outcry
 • Czym jest Notowań Rynek Definicja się odrębnymi uwarunkowaniami dopuszczeń. Na giełdzie warszawskiej istnieją rynki: fundamentalny, równoległy i wolny. Dodatkowo, świadectwa
 • Czym jest Podstawowy Rynek Definicja dla papierów wartościowych o najwyższej płynności, których emitenci charakteryzują się między innymi większym kapitałem i dłuższym okresem
 • Czym jest Równoległy Rynek Definicja dla papierów wartościowych o niższej płynności, których emitenci charakteryzują się między innymi mniejszym kapitałem i krótszym okresem
 • Czym jest Wolny Rynek Definicja mogą być notowane firmy dopuszczone do obrotu publicznego, które nie spełniają warunków do-puszczenia do rynku podstawowego i równoległego
 • Czym jest Rozbieżnych Zleceń Rynek Definicja najwyższy limit ceny w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu ceny w zleceniu sprzedaży, albo na którym występują wyłącznie
 • Czym jest Ryzyko Definicja akcjilub obligacji, takie jak inflacja, przyrost stp procentowych, niewypłacalnośc emitentów obligacji, słabe wyniki finansowe firm, trendy
 • Czym jest Kredytowe Ryzyko Definicja spłaty kredytu i odsetek poprzez kredytobiorcę. Pasywne - wynika z możliwości dysponowania poprzez bank środkami do prowadzenia akcji
 • Czym jest Ryzyko zmiany kursu walutowego Definicja Ryzyko to występuje, gdy wartość rynkowa lokat wymienia się wspólnie z kursem waluty obcej, za którą zakupiono dane papiery wartościowe
 • Czym jest Rabat Definicja Upust
 • Czym jest Ubezpieczeniowe Techniczno Rezerwy Definicja netto nad sumą roszczeń w danym roku. jest poświęcony na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów
 • Czym jest Renta Definicja Czasowa wypłata, określonego rodzaju ubezpieczenia na życie, na oznaczoną sumę za opłatą składek bądź ustalonej ceny kupna
 • Czym jest Reasekurator Definicja Towarzystwo ubezpieczeniowe albo reasekuracyjne, przyjmujące całość albo część ryzyka od innego towarzystwa
 • Czym jest Handlowy Rejestr Definicja posiadających osobowość prawną prowadzony jest poprzez sąd i zawiera fundamentalne dane o przedsiębiorstwie, osobach nim zarządzających i o
 • Czym jest Nieskładkowy Rok Definicja uniemożliwa mu samodzielne opłacanie składek, nie wszystkie towarzystwa poprzez rok regulują je za niego, w tym czasie nie wymienia się
 • Czym jest Pierwotny Rynek Definicja której dochodzi do sprzedaży instrumentów finansowych pierwszym posiadaczom. Odpowiednikiem rynku pierwotnego jest w Polsce publiczna
 • Czym jest Gotówkowy Rynek Definicja rzeczywiste, na przykład elewator zbożowy, bank, i tym podobne W miejscu tym określane są ceny gotówkowe za wyrób faktyczny, który można
 • Czym jest Walutowe Rezerwy Definicja które są używane poprzez bank centralny danego państwie w celu finansowania ujemnego salda bilansu płatniczego i do stabilizacji wahań
 • Czym jest Regres, roszczenie regresowe, roszczenie zwrotne Definicja albo części dokonanej zapłaty, na przykład w razie poręczenia albo żyrowania, przy odpowiedzialności czekowej, wekslowej, przy świadczeniu
 • Czym jest Remitent Definicja której albo na której polecenie należy dokonać zapłaty odpowiednio z wskazaniami trasanta albo beneficjanta. Jako akceptanta trasant może
 • Czym jest Bankowy Rachunek Definicja celu rejestracji wkładów pieniężnych klientów, udzielanych im kredytów i przeprowadzanych za jego pośrednictwem bankowych rozliczeń
 • Czym jest Rachunek oszczędnościowy z terminem wypowiedzenia Definicja razie którego wypłata następuje po upłynięciu określonego czasu od wyrażenia poprzez klienta zamiaru podjęcia pieniędzy. Jeśli uzgodniony
 • Czym jest Rating Definicja Ocena jakości papierów wartościowych emitowanych poprzez emitentów
 • Czym jest Obowiązkowa Rezerwa Definicja jako proc. depozytów na żądanie i depozytów terminowych, które banki komercyjne muszą utrzymywać obowiązkowo na rachunku w banku centralnym
 • Czym jest Rolowanie Definicja Spłacanie przedtem zaciągniętego kredytu kolejnym kredytem
 • Czym jest Terminowy Oszczędnościowy Rachunek Definicja razie którego osoba oszczędzająca powierza własne kapitał bankowi na dłuższy moment proc. jest przeważnie tym wyższy im dłuższy jest termin
 • Czym jest Rynek pozagiełdowy (ang. OTC-Over the counter market) Definicja rynku są transakcje, które odbywają się poza właściwym parkietem giełdy. Ceny na tym rynku są cenami negocjowanymi między poszczegónymi
 • Czym jest Walutowy Rynek Definicja transakcji są waluty, którego uczestnikami są w pierwszej kolejności: banki centralne, banki komercyjne i inne instytucje finansowe
 • Czym jest Rachunek w walucie obcej Definicja Rachunek posiadany w instytucji finansowej w innej walucie niż krajowa
 • Czym jest Karty Rachunek Definicja złotych albo w walucie wymienialnej, który służy do rozliczania transakcji dokonywanych przy zastosowaniu karty
 • Czym jest Bieżący Rachunek Definicja gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą wkłady niekoniecznie przynoszą odsetki
 • Czym jest Nadzorcza Rada Definicja Organ wybrany poprzez udziałowców, sprawujący nadzór nad prowadzeniem i zarządzaniem i nad ogólnym stanem rzeczy w firmie
 • Czym jest Reasekuracja Definicja ubezpieczeń, zwany cedentem, odstępuje całość albo część ryzyka przyjętego do ubezpieczenia wspólnie z częścią składek innemu zakładowi
 • Czym jest Czynna Reasekuracja Definicja Przyjmowanie ryzyka od zakładu ubezpieczeń albo innego reasekuratora
 • Czym jest Rejestr Definicja Indywidualny \ rachunek\ uczestnika, na którym rejestrowane są jednostki uczestnictwa wszystkich funduszy
 • Czym jest Wieczysta Renta Definicja Strumień równych płatności, mający trwać poprzez nieskończony moment
 • Czym jest Giełdy Rada Definicja giełdę. Na GPW prócz zadań ustalonych kodeksem handlowym Porada dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a domy maklerskie do
 • Czym jest Bierna Reasekuracja Definicja Odstępowanie ryzyka reasekuratorowi
 • Czym jest Refinansowanie Definicja i zastąpienie go nowym kredytem, zazwyczaj na korzystniejszych uwarunkowaniach, a regularnie ze zrestrukturyzowanymi terminami spłaty
 • Czym jest Renta Definicja Szereg płatności równych kwot w równych odstępach czasu poprzez określoną liczbę okresów
 • Czym jest Należna Renta Definicja Renta, której płatność przypada na start każdego okresu
 • Czym jest Odroczona Renta Definicja Patrz - renta zwyczajna
 • Czym jest Zwykła Renta Definicja renta odroczona) - renta, której płatność przypada na koniec każdego okresu
 • Czym jest Repo Reverse Definicja sprzedaje papiery wartościowe bankom komercyjnym, zobowiązując je do ich odsprzedaży po określonej cenie i w ustalonym terminie
 • Czym jest Obowiązkowe Rezerwy Definicja obligatoryjna wpłata na rachunek banku komercyjnego w banku centralnym, stanowi to zabezpieczenie dla klientów banku komercyjnego przed
 • Czym jest Rękojmia Definicja wystąpieniem wad fizycznych albo prawnych. W razie stwierdzenia wady nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy albo może żądać
 • Czym jest ROE (ang. (Return On Equity) Definicja Stopa zwrotu z kapitału własnego obliczana przez podzielenie zysku netto spółki poprzez jej pieniądze własny
 • Czym jest Kontraktu Rolowanie Definicja utrzymywanej na kontraktach danej serii pozycji na kontrakty o najbliższym terminie wygaśnięcia, które to dzieje się w ostatnim dniu obrotu
 • Czym jest Nabywczej Siły Równowartość Definicja wymienia kurs zamiany dwóch walut jako wynik różnic między względnymi wartościami parametru inflacji w dwóch rozważanych państwach
 • Czym jest Ruchomość Definicja Dobra, które z racji na własna naturę, mogą się same przemieszczać wzgl. mogą być przemieszczane
 • Czym jest Kapitałowy Rynek Definicja na pozyskiwanie długookresowego kapitału poprzez obrót, jest to kupno i sprzedaż, czyli przenoszenie praw z emitowanych papierów
 • Czym jest Wtórny Rynek Definicja kapitałowego, na której odbywają się transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych między poszczególnymi podmiotami. Odpowiednikiem
 • Czym jest Finansowe Ryzyko Definicja ponoszenia poprzez leasingobiorcę opłat z tytułu czynszu leasingowego w okresie trwania umowy, z wyjątkiem tego czy korzysta on z
 • Czym jest Fiskalne Ryzyko Definicja poprzez aparat skarbowy postanowień umowy leasingowej dotyczących zaliczania do wydatków uzyskania przychodu czynszów leasingowych w
 • Czym jest Walutowe Ryzyko Definicja spółki posiadające zobowiązania i należności nominowane w walutach obcych. Powiązane to jest z możliwością wystąpienia aprecjacji albo

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Ryzyko Walutowe, Ryzyko Fiskalne, Ryzyko Finansowe, Rynek Wtórny, Rynek Kapitałowy, Ruchomość, Równowartość Siły Nabywczej, Rolowanie Kontraktu, Roe (Ang co to jest.

Słownik Ryzyko Walutowe, Ryzyko Fiskalne, Ryzyko Finansowe, Rynek co to znaczy.