krzyżówka dyskonto deficyt co to jest
DEFINICJA Dyskonto, Deficyt Budżetowy, Dewizy, Deficyt, Dochód Z Dywidendy, Data Wykupu, Dewaluacja.

Specjalista od ubezpieczeń na D

 • Definicja Discount Co to jest obniżenie wartości nominalnej roszczenia finansowego, dyskonto, obniżka, rabat
 • Definicja Dewaluacja Definicja ustawowe obniżenie wartości stałego kursu walutowego
 • Definicja Denominacja Co znaczy reforma monetarna polegająca na wprowadzeniu do obiegu jednostki pieniężnej zastępującej wielokrotność jednostki pieniężnej do chwili obecnej stosowanej
 • Definicja Dekapitalizacja Słownik spadek wartości środków trwałych wywołany tym, Iż wartość nowych nie pokrywa bieżącej, wynikającej z ich zużycia, obniżki wartości środków trwałych istniejących
 • Definicja Narodowy Dochód Znaczenie miernik makroekonomiczny, przedstawiający rezultat gospodarki narodowej w sferze produkcji materialnej i obliczony wg. zasad mechanizmu produkcji materialnej
 • Definicja Derywaty Czym jest odmiennie transakcje pochodne, nowa generacja terminowych operacji tak zwany nierzeczywistych, a więc oderwanych od rzeczywistych transakcji futures i opcji
 • Definicja Deprecjacja Co oznacza w systemie zmiennych (płynnych) kursów, spadek wartości kursu walutowego. Jej przeciwieństwem jest aprecjacja
 • Definicja Bankowy Depozyt Krzyżówka fundusze przyjęte poprzez bank na prośbę dysponenta uprawnionego do pobierania odsetek (niezależnie od depozytów nieoporcentowanych
 • Definicja Dzierżawca Najlepszy osoba, która na mocy określonej umowy przejmuje użytkowanie rzeczy, za co uiszcza opłatę w pieniądzu albo naturze, zwaną czynszem dzierżawnym
 • Definicja Deflacja Przykłady obniżka cen
 • Definicja Dogrywka Encyklopedia na giełdzie papierów wartościowych; sposób doprowadzenia do równowagi popytu i podaży papierów wartościowych
 • Definicja Akcji Depozyt Jak działa przechowywanie w banku albo innej instytucji finansowej papierów wartościowych celem pomniejszenia ryzyka przy ich obrocie
 • Definicja Dealer Pojęcie będąca pośrednikiem w obrocie papierami wartościowymi, walutą towarami albo instrumentami finansowymi we własnym imieniu i na własny rachunek
 • Definicja Zapadłości Data Wyjaśnienie data uregulowania zobowiązania; dzień, miesiąc rok, gdzie musi zostać dokonana płatność z tytułu zawartej transakcji
 • Definicja Winien Debet Opis kolumna rachunku zawierająca zapis operacji związanych ze stwierdzeniem długu obciążającego osobę trzecią przyjęcia dóbr i walorów do majątku przedsiębiorstwa
 • Definicja Deweloper Informacje Przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji mieszkaniowej
 • Definicja Deprecjacja Co to jest pomniejszenie wartości. W rachunkowości przedsiębiorstwa deprecjacja znaczy zmniejszenie wartości pieniężnej jednej z pozycji aktywów
 • Definicja Dywidenda Definicja część zysków danej firmy akcyjnej należna każdemu z akcjonariuszy
 • Definicja Debet Co znaczy Przekroczenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym
 • Definicja Wekslowa Deklaracja Słownik Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do metody wypełnienia weksla
 • Definicja Wartościowe Papiery Dłużne Znaczenie ogólna nazwa papierów wartościowych, charakteryzujących się określeniem sumy wierzytelności pieniężnych i wskazaniem terminu płatności
 • Definicja Dochód Czym jest wszelakie wpływy uzyskane poprzez daną osobę fizyczną albo prawną w ustalonym czasie - przychód - zmniejszone o wydatek ich uzyskania
 • Definicja Giełdowy Deport Co oznacza różnica między kursem gotówkowym i kursem terminowym tego samego waloru albo obcej waluty na tej samej giełdzie, wtedy gdy kurs terminowy jest niższy
 • Definicja Gospodarcza Działalność Krzyżówka ogół działań w sferze produkcji i zamiany dóbr i usług, przez które ludzie zaspokajają własne potrzeby
 • Definicja Akcyjna Dywidenda Najlepszy dywidenda nie wypłacana w gotówce, ale rozdzielana w formie nowych akcji
 • Definicja Dług Przykłady zobowiązanie podjęte wobec osoby drugiej, wskutek którego staje się ona posiadaczem pewnej wierzytelności
 • Definicja Dzierżawa Encyklopedia właściciel przekazuje użytkowanie gruntu osobie odnajmującej, - dzierżawcy - która w zamian za to zobowiązuje się do corocznej koszty na rzecz właściciela
 • Definicja Hipoteczny Dług Jak działa dług, który ma zabezpieczenie na nieruchomościach
 • Definicja Dłużnik Pojęcie zobowiązana wskutek dwustronnej umowy albo wskutek dyspozycji ustawowej do uiszczenia innej osobie zwanej wierzycielem, świadczenia rzeczowego lub pieniężnego
 • Definicja Dochód z papieru wartościowego Wyjaśnienie rentowność akcji, depozytów bankowych i innych instrumentów finansowych
 • Definicja Dewaluacja Opis dobrowolne obniżenie poprzez władze gospodarcze albo ustawodawcze parytetu krajowego pieniądza
 • Definicja Wykupu Data Informacje dzień, miesiąc, rok określający datę, po której emitent jest zobowiązany wykupić obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe
 • Definicja Dywidendy Z Dochód Co to jest dywidenda brutto na jedną akcję podzielona poprzez cenę akcji
 • Definicja Deficyt Definicja saldo wykazujące niedostateczną rozmiar przychodów zarejestrowanych w danym okresie w relacji do kosztów
 • Definicja Dewizy Co znaczy należności zagraniczne wyrażone w walucie obcej, które mogą zostać wykorzystane jako międzynarodowe środki płatnicze
 • Definicja Budżetowy Deficyt Słownik niedostateczna liczba przychodów w relacji do całości kosztów przewidzianych w ustawie budżetowej na dany rok
 • Definicja Dyskonto Znaczenie różnica między stawką na jaką wycenia się fakturę albo weksel ciągniony, a ich wartością nominalna

Doradca w zakresie ubezpieczeń OC i AC

Ubezpieczenie na auto. Słownik ubezpieczeniowy.

Definicja DEFINICJA Dyskonto, Deficyt Budżetowy, Dewizy, Deficyt, Dochód Z Dywidendy, Data Wykupu, Dewaluacja, Dochód Z Papieru Wartościowego, Dłużnik, Dług Hipoteczny, Dzierżawa finanse.

Co to jest Krzyżówka Dyskonto, Deficyt Budżetowy, Dewizy, Deficyt, Dochód Z wyjaśnienie.