dewaluacja deflacja krzyżówka co to jest
Dłużne papiery wartościowe co znaczy Dochód narodowy krzyżówka Dewaluacja co to jest Data wykupu.

Specjalista od ubezpieczeń na D

 • Definicja Dewaluacja Co znaczy dobrowolne obniżenie poprzez władze gospodarcze albo ustawodawcze parytetu krajowego pieniądza
 • Definicja Deflacja Krzyżówka obniżka cen
 • Definicja Giełdowy Deport Co to jest różnica między kursem gotówkowym i kursem terminowym tego samego waloru albo obcej waluty na tej samej giełdzie, wtedy gdy kurs terminowy jest niższy
 • Definicja Bankowy Depozyt Słownik fundusze przyjęte poprzez bank na prośbę dysponenta uprawnionego do pobierania odsetek (niezależnie od depozytów nieoporcentowanych
 • Definicja Dyskonto Czym jest różnica między stawką na jaką wycenia się fakturę albo weksel ciągniony, a ich wartością nominalna
 • Definicja Debet Co oznacza Przekroczenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym
 • Definicja Budżetowy Deficyt Tłumaczenie niedostateczna liczba przychodów w relacji do całości kosztów przewidzianych w ustawie budżetowej na dany rok
 • Definicja Dekapitalizacja Przykłady spadek wartości środków trwałych wywołany tym, Iż wartość nowych nie pokrywa bieżącej, wynikającej z ich zużycia, obniżki wartości środków trwałych istniejących
 • Definicja Zapadłości Data Definicja data uregulowania zobowiązania; dzień, miesiąc rok, gdzie musi zostać dokonana płatność z tytułu zawartej transakcji
 • Definicja Dogrywka Encyklopedia na giełdzie papierów wartościowych; sposób doprowadzenia do równowagi popytu i podaży papierów wartościowych
 • Definicja Hipoteczny Dług Jak działa dług, który ma zabezpieczenie na nieruchomościach
 • Definicja Deprecjacja Czy jest pomniejszenie wartości. W rachunkowości przedsiębiorstwa deprecjacja znaczy zmniejszenie wartości pieniężnej jednej z pozycji aktywów
 • Definicja Dewizy Pojęcie należności zagraniczne wyrażone w walucie obcej, które mogą zostać wykorzystane jako międzynarodowe środki płatnicze
 • Definicja Dochód Wyjaśnienie wszelakie wpływy uzyskane poprzez daną osobę fizyczną albo prawną w ustalonym czasie - przychód - zmniejszone o wydatek ich uzyskania
 • Definicja Wekslowa Deklaracja Opis Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do metody wypełnienia weksla
 • Definicja Deficyt Informacje saldo wykazujące niedostateczną rozmiar przychodów zarejestrowanych w danym okresie w relacji do kosztów
 • Definicja Akcji Depozyt Znaczenie przechowywanie w banku albo innej instytucji finansowej papierów wartościowych celem pomniejszenia ryzyka przy ich obrocie
 • Definicja Winien Debet Co znaczy kolumna rachunku zawierająca zapis operacji związanych ze stwierdzeniem długu obciążającego osobę trzecią przyjęcia dóbr i walorów do majątku przedsiębiorstwa
 • Definicja Dług Krzyżówka zobowiązanie podjęte wobec osoby drugiej, wskutek którego staje się ona posiadaczem pewnej wierzytelności
 • Definicja Denominacja Co to jest reforma monetarna polegająca na wprowadzeniu do obiegu jednostki pieniężnej zastępującej wielokrotność jednostki pieniężnej do chwili obecnej stosowanej
 • Definicja Gospodarcza Działalność Słownik ogół działań w sferze produkcji i zamiany dóbr i usług, przez które ludzie zaspokajają własne potrzeby
 • Definicja Dywidendy Z Dochód Czym jest dywidenda brutto na jedną akcję podzielona poprzez cenę akcji
 • Definicja Dzierżawa Co oznacza właściciel przekazuje użytkowanie gruntu osobie odnajmującej, - dzierżawcy - która w zamian za to zobowiązuje się do corocznej koszty na rzecz właściciela
 • Definicja Dealer Tłumaczenie będąca pośrednikiem w obrocie papierami wartościowymi, walutą towarami albo instrumentami finansowymi we własnym imieniu i na własny rachunek
 • Definicja Dywidenda Przykłady część zysków danej firmy akcyjnej należna każdemu z akcjonariuszy
 • Definicja Deweloper Definicja Przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji mieszkaniowej
 • Definicja Akcyjna Dywidenda Encyklopedia dywidenda nie wypłacana w gotówce, ale rozdzielana w formie nowych akcji
 • Definicja Deprecjacja Jak działa w systemie zmiennych (płynnych) kursów, spadek wartości kursu walutowego. Jej przeciwieństwem jest aprecjacja
 • Definicja Dochód z papieru wartościowego Czy jest rentowność akcji, depozytów bankowych i innych instrumentów finansowych
 • Definicja Dłużnik Pojęcie zobowiązana wskutek dwustronnej umowy albo wskutek dyspozycji ustawowej do uiszczenia innej osobie zwanej wierzycielem, świadczenia rzeczowego lub pieniężnego
 • Definicja Derywaty Wyjaśnienie odmiennie transakcje pochodne, nowa generacja terminowych operacji tak zwany nierzeczywistych, a więc oderwanych od rzeczywistych transakcji futures i opcji
 • Definicja Discount Opis obniżenie wartości nominalnej roszczenia finansowego, dyskonto, obniżka, rabat
 • Definicja Dzierżawca Informacje osoba, która na mocy określonej umowy przejmuje użytkowanie rzeczy, za co uiszcza opłatę w pieniądzu albo naturze, zwaną czynszem dzierżawnym
 • Definicja Wykupu Data Znaczenie dzień, miesiąc, rok określający datę, po której emitent jest zobowiązany wykupić obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe
 • Definicja Dewaluacja Co znaczy ustawowe obniżenie wartości stałego kursu walutowego
 • Definicja Narodowy Dochód Krzyżówka miernik makroekonomiczny, przedstawiający rezultat gospodarki narodowej w sferze produkcji materialnej i obliczony wg. zasad mechanizmu produkcji materialnej
 • Definicja Wartościowe Papiery Dłużne Co to jest ogólna nazwa papierów wartościowych, charakteryzujących się określeniem sumy wierzytelności pieniężnych i wskazaniem terminu płatności

Doradca w zakresie ubezpieczeń OC i AC

Ubezpieczenie na auto. Słownik ubezpieczeniowy.

Definicja Dłużne papiery wartościowe co znaczy Dochód narodowy krzyżówka Dewaluacja co to jest Data wykupu słownik Dzierżawca czym jest Discount co oznacza Derywaty. finanse.

Co to jest Dewaluacja co znaczy Deflacja krzyżówka Deport giełdowy co to jest wyjaśnienie.