cele polityki regionalnej co to jest
Co oznacza cele polityki regionalnej: gospodarczego, społecznego i kulturowego. W zależności od.

Czy przydatne?

Czym jest cele polityki regionalnej

Definicja z ang. regional policy goals, z niem. Regionalpolitische Ziele.

Definicja: UE obejmują priorytety rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. W zależności od stopnia rozwoju danego regionu i rodzaju i skali występujących na danym terenie problemów c.p.r. mogą być wykonywane łącznie albo w ustalonych wariantach. Nadrzędnym c.p.r.UE jest nie tylko zredukowanie niekorzystnych dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów, lecz również prewencja skierowana przeciw powstawaniu nowych różnic wynikających z funkcjonowania samej Wspólnoty. Polityka regionalna realizuje te cele, podejmuje także działania wzmacniające poziom konkurencyjności poszczególnych regionów, wewnętrzną spójność w całej Wspólnocie

Czym jest cele polityki regionalnej znaczenie w Słownik na C .