comenius co to jest
Co oznacza Comenius: ramach prowadzonego poprzez Unię Europejską programu edukacyjnego Socrates.

Czy przydatne?

Czym jest Comenius

Definicja z ang. Comenius, z niem. Comenius.

Definicja: priorytetowy komponent wykonywany w ramach prowadzonego poprzez Unię Europejską programu edukacyjnego Socrates. Skierowany do wszystkich rodzajów i szczebli kształcenia: przedszkoli, szkół fundamentalnych i gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a również osób i instytucji zarządzających systemem nauki na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym w państwach UE, EFTA i krajach centralnej i wschodniej Europy. Jego nadrzędnym celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości szkolnej nauki, promowanie (odpowiednio z traktatem z Maastricht hasła Europa w szkole) wymiaru europejskiego w szkołach, wzbogacanie i uzupełnianie mechanizmów edukacyjnych poszczególnych państw, podnoszenie poziomu znajomości języków obcych i upowszechnianie nauki wielokulturowej i międzykulturowej. Cele te wykonywane są przez na przykład: zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych programów, metod nauczania i materiałów dydaktycznych, wspieranie międzynarodowej współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi i doskonalenia nauczycieli, promowanie sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie kierowania szkołami i zastosowań technologii informatycznych w nauki, rozpowszechnianie metod przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym. Działania w ramach programu rozdzielone są pomiędzy trzy akcje. Akcja 1 Współpraca szkół dla realizacji Europejskich Projektów Edukacyjnych promuje współpracę międzynarodową pomiędzy szkołami, nauczycielami i uczniami w zakresie kultury, sztuki, doświadczeń społeczno-ekonomicznych, ekologicznych i edukacji języków państw współpracujących. Akcja 2 Nauka międzykulturowa i kształcenie dzieci imigrantów i Romów jako cel kluczowy wskazuje zrozumienie i akceptację odmienności w tradycji i kulturze różnych państw, poprawę jakości kształcenia (w szczególności dzieci imigrantów i Romów) i walkę z wszelkimi przejawami rasizmu i ksenofobii. Akcja 3 Doskonalenie zawodowe pracowników oświaty służy promowaniu wymiaru europejskiego w kształceniu i doskonaleniu zawodowemu kadry nauczycielskiej, wspieraniu współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się profesjonalnym doskonaleniem pracowników oświaty, udzielaniu pomocy w nawiązywaniu kontaktów między nauczycielami, wspieraniu kształcenia niestacjonarnego i otwartego. W Polsce koordynuje program Fundacja Rozwoju Mechanizmu Nauki. Patronem komponentu jest Jan Amos Komeński (15921670), czeski pedagog, filozof, reformator szkolnictwa, działacz socjalny i religijny, uważał, Iż jedynie powszechna nauka, prowadzona w duchu tolerancji i humanizmu, jest w stanie umożliwić ludziom pełny postęp i życie w zgodzie ze sobą i otaczającym światem. Zobacz także europejskie programy edukacyjne

Czym jest Comenius znaczenie w Słownik na C .