transatlantycka deklaracja co to jest
Co oznacza Deklaracja Transatlantycka: Declaration) deklaracja podpisana w 1990 pomiędzy Stanami.

Czy przydatne?

Czym jest Deklaracja Transatlantycka

Definicja z ang. Transatlantic Declaration, z niem. Transatlantische Erklärung.

Definicja: (z angielskiego: Transatlantic Declaration) deklaracja podpisana w 1990 pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wspólnotą Europejską, określająca cele, zasady i ramy instytucjonalne wzmacniające dotychczasową współpracę. Strony zadeklarowały w niej chęć rozwijania wzajemnej współpracy poprzez: wspieranie demokracji, poszanowanie praw człowieka i indywidualnej wolności, działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie we współpracy z ONZ i innymi organizacjami międzynarodowymi, promowanie zasad wolnego rynku, pomoc państwom rozwijającym się w przeprowadzeniu reform politycznych i ekonomicznych i współpracę z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, tak by umożliwić im jak największy udział w międzynarodowym handlu. W dokumencie strony zobowiązały się do regularnych konsultacji w trzech dziedzinach. Pierwsza z nich to współpraca ekonomiczna, gdzie obie strony zobowiązują się do implementacji zasad Układu Ogólnego w kwestii Ceł i Handlu (GATT) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w dziedzinie zamiany handlowej i inwestycji. Dążą także do rozwijania współpracy w zakresie polityki konkurencji, telekomunikacji, transportu i w likwidacji technicznych barier w handlu artykułami przemysłowymi i rolnymi. Drugi region to nauka, edukacja i współpraca kulturalna, w nim obie strony dążą do wzmocnienia wzajemnej współpracy naukowej przez wymianę technologii, wspólne projekty i badania w dziedzinie medycyny, ochrony środowiska, energii, bezpieczeństwa nuklearnego i wymianę młodzieży i kadry naukowej. Ostatnia płaszczyzna współpracy to międzynarodowe wyzwania, gdzie strony zobowiązują się do wzmocnienia wysiłków w: zwalczaniu terroryzmu, handlu narkotykami, przestępczości zorganizowanej, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, współpracy w zwalczaniu przestępstw międzynarodowych, skoordynowaniu działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu proliferacji broni jądrowej, chemicznej i biologicznej, a również technologii rakietowych. Dla osiągnięcia przyjętych założeń strony ustaliły sformalizowany dialog polityczny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, odbywający się na różnych szczeblach i w odniesieniu zagadnień politycznych, gospodarczych, naukowo-technicznych i kulturalnych. Wyznaczono następujące poziomy dialogu: coroczne spotkania pomiędzy przewodniczącym Porady Europejskiej i przewodniczącym Komisji Europejskiej z jednej strony a prezydentem Stanów Zjednoczonych z drugiej, coroczne spotkania pomiędzy ministrami spraw zagranicznych krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej i sekretarzem stanu USA, spotkania ad hoc przewodniczącego Porady UE i sekretarza stanu USA i coroczne spotkania Komisji Europejskiej z przedstawicielami rządu Stanów Zjednoczonych. Zobacz także Agenda Transatlantycka, ekonomiczne partnerstwo transatlantyckie, atlantycka opcja

Czym jest Deklaracja Transatlantycka znaczenie w Słownik na D .