europejska sieć ochrony osób co to jest
Co oznacza Europejska Sieć ds. Ochrony Osób Życia Publicznego: z 28 listopada 2002 jako wynik.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Sieć ds. Ochrony Osób Życia Publicznego

Definicja z ang. The European Network for. Protection of Public Life, z niem. Das Europäische Netzwerk für. Schutz des öffentlichen Lebens.

Definicja: powstała ma podstawie decyzji Porady UE z 28 listopada 2002 jako wynik uznania poprzez państwa członkowskie UE, Iż abstrahując od zalecenia Porady z 6 grudnia 2001 w kwestii określenia wspólnej skali oceniania zagrożeń dla osób publicznych, które przybywają w regionie Unii nie istnieją ogólne regulaminy prawne, normy albo podręczniki dotyczące ochrony osób publicznych, bezwzględnie na to, czy reprezentują one państwa członkowskie, Wspólnotę czy także państwa trzecie, a sposobność ataków czy zamachów na takie osoby nie jest wykluczona. Ochrona mieści się w dziedzinie kompetencji krajów członkowskich, do których osoby te przybywają. Środki ochronne danego państwa mają za podstawę wyłącznie obowiązujące regulaminy prawa krajowego i postanowienia odpowiednich umów międzynarodowych. Na skutek rosnącej liczby podróży takich osób po terytorium unijnym stało się jednak niezbędne ustalenie formalnych procedur komunikowania się ze sobą i wzajemnego konsultowania się właściwych organów krajowych. Sieć złożona jest z krajowych organów policji i innych organów odpowiedzialnych za ochronę osób publicznych. Każde kraj członkowskie ustanawia jeden pkt. kontaktowy, o czym zawiadamia sekretarza generalnego Porady UE. Nad prawidłowym funkcjonowaniem Sieci czuwa kraj członkowskie, które sprawuje w danym półroczu przewodnictwo w UE. Państwa kandydujące i Europol mogą także utworzyć własne punkty kontaktowe, które zostaną włączone w Sieć. Celami jej są: wspieranie zamiany informacji pomiędzy organami do niej włączonymi, zwłaszcza zamiany ogólnych i specjalistycznych informacji i doświadczeń w dziedzinie ochrony osób publicznych i informacji na temat najlepszych mierników wyboru i kształcenia funkcjonariuszy organów odpowiedzialnych za ochronę osób publicznych; udzielanie pomocy przy opracowywaniu wspólnych sprawdzonych procedur użytkowanych w trakcie czynności operacyjnych, dokonywanych poprzez organy znajdujące się w niej; wspieranie wzajemnego oddelegowywania funkcjonariuszy organów znajdujących się w Sieci; umożliwianie zamiany informacji i komunikacji pomiędzy organami włączonymi w Sieć i formułowanie wspólnych stanowisk w następujących dziedzinach: formalności i wnioski o zezwolenie poprzez kraj goszczące na obecność na jego terytorium członków ochrony, którzy mają towarzyszyć przybywającej tam osobie, wspólne metody postępowania w celu zapobieżenia aktywnym atakom i zamachom, łącznie z rodzajem i metodą użycia w akcji funkcjonariuszy i środków pozostających do dyspozycji, protokoły dotyczące precedencji chronionych osób przy zmianie miejsca delegacji, współpraca z innymi właściwymi organami ścigania i innymi organami administracji publicznej, zalecenia dla mediów; wspieranie zamiany informacji operacyjnych, dokonywanej, odpowiednio z krajowymi przepisami prawnymi, lub przy udziale punktów kontaktowych, lub bezpośrednio pomiędzy właściwymi organami, na temat stosowania środków bezpieczeństwa w sytuacjach, gdzie ochrona danej osoby musi być zapewniona w dwóch albo więcej krajach członkowskich

Czym jest Europejska Sieć ds. Ochrony znaczenie w Słownik na E .