europejska sieć ochrony osób co to jest
Co oznacza Europejska Sieć ds. Ochrony Osób Życia Publicznego: z 28 listopada 2002 jako wynik.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Sieć ds. Ochrony Osób Życia Publicznego

Definicja z ang. The European Network for. Protection of Public Life, z niem. Das Europäische Netzwerk für. Schutz des öffentlichen Lebens.

Definicja EUROPEJSKA SIEĆ DS. OCHRONY OSÓB ŻYCIA PUBLICZNEGO: powstała ma podstawie decyzji Porady UE z 28 listopada 2002 jako wynik uznania poprzez państwa członkowskie UE, Iż abstrahując od zalecenia Porady z 6 grudnia 2001 w kwestii określenia wspólnej skali oceniania zagrożeń dla osób publicznych, które przybywają w regionie Unii nie istnieją ogólne regulaminy prawne, normy albo podręczniki dotyczące ochrony osób publicznych, bezwzględnie na to, czy reprezentują one państwa członkowskie, Wspólnotę czy także państwa trzecie, a sposobność ataków czy zamachów na takie osoby nie jest wykluczona. Ochrona mieści się w dziedzinie kompetencji krajów członkowskich, do których osoby te przybywają. Środki ochronne danego państwa mają za podstawę wyłącznie obowiązujące regulaminy prawa krajowego i postanowienia odpowiednich umów międzynarodowych. Na skutek rosnącej liczby podróży takich osób po terytorium unijnym stało się jednak niezbędne ustalenie formalnych procedur komunikowania się ze sobą i wzajemnego konsultowania się właściwych organów krajowych. Sieć złożona jest z krajowych organów policji i innych organów odpowiedzialnych za ochronę osób publicznych. Każde kraj członkowskie ustanawia jeden pkt. kontaktowy, o czym zawiadamia sekretarza generalnego Porady UE. Nad prawidłowym funkcjonowaniem Sieci czuwa kraj członkowskie, które sprawuje w danym półroczu przewodnictwo w UE. Państwa kandydujące i Europol mogą także utworzyć własne punkty kontaktowe, które zostaną włączone w Sieć. Celami jej są: wspieranie zamiany informacji pomiędzy organami do niej włączonymi, zwłaszcza zamiany ogólnych i specjalistycznych informacji i doświadczeń w dziedzinie ochrony osób publicznych i informacji na temat najlepszych mierników wyboru i kształcenia funkcjonariuszy organów odpowiedzialnych za ochronę osób publicznych; udzielanie pomocy przy opracowywaniu wspólnych sprawdzonych procedur użytkowanych w trakcie czynności operacyjnych, dokonywanych poprzez organy znajdujące się w niej; wspieranie wzajemnego oddelegowywania funkcjonariuszy organów znajdujących się w Sieci; umożliwianie zamiany informacji i komunikacji pomiędzy organami włączonymi w Sieć i formułowanie wspólnych stanowisk w następujących dziedzinach: formalności i wnioski o zezwolenie poprzez kraj goszczące na obecność na jego terytorium członków ochrony, którzy mają towarzyszyć przybywającej tam osobie, wspólne metody postępowania w celu zapobieżenia aktywnym atakom i zamachom, łącznie z rodzajem i metodą użycia w akcji funkcjonariuszy i środków pozostających do dyspozycji, protokoły dotyczące precedencji chronionych osób przy zmianie miejsca delegacji, współpraca z innymi właściwymi organami ścigania i innymi organami administracji publicznej, zalecenia dla mediów; wspieranie zamiany informacji operacyjnych, dokonywanej, odpowiednio z krajowymi przepisami prawnymi, lub przy udziale punktów kontaktowych, lub bezpośrednio pomiędzy właściwymi organami, na temat stosowania środków bezpieczeństwa w sytuacjach, gdzie ochrona danej osoby musi być zapewniona w dwóch albo więcej krajach członkowskich

Czym jest Europejska Sieć ds. Ochrony znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju:
Porównanie angielskiego: European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 1990. Udziałowcami jest pięćdziesiąt jeden krajów, w tym państwa UE (51 europejska sieć ds. ochrony osób życia publicznego co znaczy.
Krzyżówka Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego:
Dlaczego European Spatial Development Perspective, ESDP) ogólny dokument przedstawiający plany i perspektywy zagospodarowania przestrzennego obszaru UE, uwzględnia także region państw stowarzyszonych europejska sieć ds. ochrony osób życia publicznego krzyżówka.
Co to jest Europejskie Forum Młodzieżowe Unii Europejskiej:
Jak lepiej polityki młodzieżowej UE, organizacja utworzona w 1978 w celu koordynacji współpracy i zamiany młodzieży w państwach Unii. W latach 90., przez wzgląd na założeniami traktatu z Maastricht o tworzeniu europejska sieć ds. ochrony osób życia publicznego co to jest.
Słownik EBA:
Kiedy Euro Banking Association) utworzony w 1985 mechanizm clearingowy, wykorzystywany początkowo do rozliczeń w ecu (z angielskiego: ECU Banking Association), a od 1 stycznia 1999 do rozliczeń w euro. W europejska sieć ds. ochrony osób życia publicznego słownik.
Czym jest ESDI:
Od czego zależy Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony europejska sieć ds. ochrony osób życia publicznego czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: