fundusze obligacji co to jest
Fundusze Obligacji Komunalnych, Fundusz Ubezpieczeniowy, Fundusze Mieszane, Fundusze Dochodu Z.

Specjalista od inwestowania na F

 • Czym jest Rachunek Faktura Definicja wystawiany poprzez dostawcę. Rozróżnia się faktury celne, eksportowe, handlowe, importowe, konsygnacyjne, legalizowane, oryginalne
 • Czym jest Limit Floor Definicja transakcje dokonywane kartami wypukłymi nie są autoryzowane. Stawka ta jest w pojedynkę określana dla każdego punktu handlowego i typu
 • Czym jest Franchising Definicja samodzielnymi przedsiębiorstwami, z których każde działa na własny rachunek i swoje ryzyko. Franczyzobiorca podejmuje się sprzedaży dóbr i
 • Czym jest Integralna Franszyza Definicja zakładu ubezpieczeń, która bazuje na zwolnieniu ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania w sytuacjach, gdzie nie przekracza ono
 • Czym jest Gwarancyjny Fundusz Definicja opierając się na ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, poprzez wszystkie towarzystwa emerytalne i poprzez niektóre
 • Czym jest Inwestycyjny Fundusz Definicja masa majątkowa składająca się z papierów wartościowych i środków pieniężnych lokowana w papiery wartościowe odpowiednio z góry określonym i
 • Czym jest Ubezpieczonych Ochrony Fundusz Definicja razie niewypłacalności towarzystwa tworzą go składki przekazywane poprzez wszystkie spółki ubezpieczeniowe
 • Czym jest Powierniczy Fundusz Definicja majątkowa uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzana poprzez towarzystwo funduszy powierniczych
 • Czym jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) Definicja Zakład Ubezpieczeń Socjalnych będzie dzielona między fundusze odpowiedzialne za poszczególne rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego. Powstaną
 • Czym jest Obligacji Fundusze Definicja papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu. Podzielone są one z racji na rodzaje kupowanych paierów wartośiowych, sredni termin wykupu i
 • Czym jest Fuzja Definicja Występuje wówczas, gdy z dwóch łączących się jednostek pozostaje jeden podmiot prawny - zazwyczaj gdy siła łączących się stron jest nierówna
 • Czym jest Fundusze akcji małych spółek Definicja Fundusze inwestujace w akcje notowane na rynku pozagiełdowym
 • Czym jest Pieniężnego Rynku Fundusze Definicja Fundusze, które inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, np. bony skarbowe
 • Czym jest Finansujący Definicja dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na uwarunkowaniach ustalonych w tej umowie i oddać tę
 • Czym jest FTSE (Financial Times Stock Exchange Index) Definicja Indeks giełdy w Londynie przeważnie występujący jako FTSE-100 i FTSE-250. Oba podane indeksy zawierają firmy o największej kapitalizacji
 • Czym jest fundusz typu no-load Definicja Fundusz Inwestycyjny, który nie pobiera prowizji od sprzedaży Jednostek Uczestnictwa
 • Czym jest Faktura Definicja Dokument, na którym wystawia się na adresata rachunek za wyroby albo usługi
 • Czym jest Fv Value Future Definicja Patrz wartość przyszła
 • Czym jest Nieobciążone Fundusze Definicja Z angielskiego: No-load mutual funds - fundusze nie pobierajace prowizji przy sprzedaży udziałów
 • Czym jest Faktoring Definicja przekazanie wyspecjalizowanej spółce (faktorowi) wszystkich niezbędnych uprawnień do prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa (w tym
 • Czym jest Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) Definicja Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych - organizacja grupująca giełdy z państw UE. GPW jest od 1991 roku członkiem
 • Czym jest FIFO (First In First Out) Definicja Sposób księgowania zapasów: \ pierwsze weszło-pierwsze wyszło
 • Czym jest Filar Definicja wprowadziła trzy filary: I.zreformowany Zakład Ubezpieczeń Socjalnych, II.prywatne fundusze, III.indywidualne formy dodatkowego
 • Czym jest Leasingowa Firma Definicja Spółka wyspecjalizowana w świadczeniu usług leasingowych. Może nią być organizacja finansowa zależna od banku albo dostawcy
 • Czym jest Forward Rate Agreement (FRA) Definicja procentową. Zabezpiecza on kupca kontraktu FRA przed wzrostem stóp procentowych (na przykład zabezpieczenie kredytu) albo sprzedawcę
 • Czym jest Redukcyjna Franszyza Definicja zakładu ubezpieczeń, która bazuje na obniżeniu każdego odszkodowania o określony proc. albo kwotę, z wyjątkiem wielkości szkody
 • Czym jest Wzrostu Agresywnego Fundusz Definicja Fundusze wysokiego ryzyka inwestujące z myślą o maksymalnym przyroście wartości kapitału
 • Czym jest Inwestycyjny Fundusz Definicja ubezpieczeniowego inwestowana część aktywów towarzystwa. O wyborze jego formy i procencie składki przeznaczonej do inwestowania decyduje
 • Czym jest Demograficznej Rezerwy Fundusz Definicja wyżu demograficznego, pozwala poprzez to odciążyć budżet państwa w latach 2002-2008 na Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie odprowadzany 1
 • Czym jest Fundusze dochodu z kapitału Definicja Fundusze inwestujące w akcjespółek wypłacających wysokie dywidendy
 • Czym jest Mieszane Fundusze Definicja Fundusze, które inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje, z reguły w proporcji 6:4
 • Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Definicja Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe tworzone na udziale własnym zakładu ubezpieczeń
 • Czym jest Komunalnych Obligacji Fundusze Definicja Fundusze, które inwestują w wolne od opodatkowania obligacje, emitowane poprzez włładze lokalne

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Fundusze Obligacji Komunalnych, Fundusz Ubezpieczeniowy, Fundusze Mieszane, Fundusze Dochodu Z Kapitału, Fundusz Rezerwy Demograficznej, Fundusz Inwestycyjny co to jest.

Słownik Fundusze Obligacji Komunalnych, Fundusz Ubezpieczeniowy co to znaczy.