dźwignia finansowa dzierżawa co to jest
Dźwignia Finansowa, Dzierżawa, Dyskontowanie, Dostawca, Dom Maklerski, Dewaluacja Pieniądza.

Specjalista od inwestowania na D

 • Czym jest Saldo Debetowe Definicja Odmiennie saldo ujemne zobowiązanie klienta w relacji do banku powstałe wtedy, gdy opłaty właściciela rachunku są większe od wpływów
 • Czym jest Deflacja Definicja Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług a również produkcji i zatrudnienia wskutek ograniczenia dopływu pieniądza
 • Czym jest Denominacja Definicja proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Innymi słowy denominacja bazuje na automatycznym odcięciu zer co natomiast
 • Czym jest Walutowy Denominator Definicja służy jako podstawa do ustalania kursów innych walut. Funkcję tę pełnią aktualnie nie wszystkie waluty międzynarodowe: europejska jednostka
 • Czym jest Depo Definicja pozwalający uzyskać oprocentowanie znacząco przewyższające oprocentowanie rynkowe lokat terminowych. Uzyskanie dodatkowego zysku wiąże się
 • Czym jest Międzybankowy Depozyt Definicja bank pożycza kapitał drugiemu bankowi przez umieszczanie ich w depozycie, nie mniej jednak oprocentowanie i termin ustalane są z góry
 • Czym jest Początkowy Depozyt Definicja transakcji muszą wpłacić w biurze maklerskim, by zawrzeć transakcję na giełdzie. Wartość wstępnego depozytu zabezpieczającego wynosi
 • Czym jest Terminowy Depozyt Definicja okreslony termin zapadalności, dokonany po stałej stopie oprocentowania stawka pieniężna powierzona bankom na krótki moment, na ustalone z
 • Czym jest Zabezpieczające Depozyty Definicja ograniczenia do minimum, związanego z zawieraniem transakcji na rynku terminowym, ryzyka niedotrzymania warunków umowy. Np. w razie
 • Czym jest Pieniądza Deprecjacja Definicja nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości dóbr i usług, które można kupić za ustaloną kwotę. Z
 • Czym jest Usługi Detektywistyczne Definicja czynności opierające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, wykonywane opierając
 • Czym jest Zobowiązanie Dług Definicja dłużnika na rzecz wierzyciela w znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w okresie między momentem
 • Czym jest Dogrywka (w systemie kursu jednolitego) Definicja w systemie jednolitym, następująca bezpośrednio po ustaleniu kursów. W okresie jej trwania mogą być składane i wykonywane zlecenia kupna i
 • Czym jest Dopuszczalne wahanie kursu (widełki) Definicja mechanizmów notowań i typów papierów wartościowych max. zmiana kursu w relacji do kursu odniesienia. Rozmiary tych wahań zależą także w
 • Czym jest Inwestycyjny Doradca Definicja Wartościowych i Giełd doradca w dziedzinie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Istnieją dwa zasadnicze obszary działalności
 • Czym jest Dystrybutor Definicja imieniu Funduszu w dziedzinie nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa i odbierania od uczestników funduszy innych oświadczeń woli
 • Czym jest Lokat Dywersyfikacja Definicja wybór nie jednego, lecz dwóch albo więcej funduszy o odmiennej polityce inwestycyjnej. Fundusze mają wymóg podziału inwestycji, w przypadku
 • Czym jest Dywidenda Definicja stanowiąca podział zysku firmy (wysokość dywidendy uzależniona jest od zysku wypracowanego w danym okresie). Wypłata może nastąpić w
 • Czym jest Wyceny Dzień Definicja Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym dniu dokonuje się obliczeń, jaka wartość netto aktywów przypada na jednostkę uczestnictwa w
 • Czym jest Terminowe Dyskonto Definicja Forward discount) - stawka, o jaką kurs terminowy waluty kwotowanej jest niższy od kursu natychmiastowego
 • Czym jest Wekslowa Deklaracja Definicja wystawcą weksla in blanco a wierzycielem wekslowym warunków wypełnienia brakujących przedmiotów weksla in blanco w formie na przykład
 • Czym jest Dyskonto Definicja o którą bank pomniejsza wypłatę kredytu udzielonego w zamian za oddanie weksla. Dyskonto to jest płaca dla banku za udostępnienie środków
 • Czym jest Dezinwestycje Definicja Mechanizm wyzbywania się poprzez przedsiębiorstwo aktywów o niskiej produktywności albo uznanych za zbędne
 • Czym jest Dewizy Definicja które mogą być użyte jako środek płatniczy. Dewizy można traktować jako pieniądz kredytowy umożliwiający dokonywanie rozliczeń
 • Czym jest Utrzymujący Depozyt Definicja kontraktu terminowego jest zobowiązana do utrzymywania na rachunku, poniżej której zostanie wezwana do dodatkowej koszty. W każdym wypadku
 • Czym jest Delta Definicja parametrem transakcji hedgingowej. Wyraża oczekiwaną zmianę w cenie opcji, daną jednojednostkową zmianę ceny kontraktu zasadniczego
 • Czym jest Długoterminowy Depozyt Definicja Depozyt na termin dwuletni albo dłuższy
 • Czym jest Developer Definicja Przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych
 • Czym jest DJCA (ang. Dow Jones Composite Average) Definicja Średnia z cen akcji 65 firm wchodzących w skład trzech głownych indeksów Dowa Jonesa
 • Czym jest DJIA (ang. Dow Jones Industrial Average) Definicja Średnia obliczona dla cen akcji 30 firm przemysłowych z giełdy nowojorskiej
 • Czym jest DJTA (ang. Dow Jones Transportion Average) Definicja Średnia obliczona dla cen akcji 20 firm transportowych z giełdy nowojorskiej
 • Czym jest Trading Day Definicja spekulacja opierając się na dziennych zmian cen
 • Czym jest Debet Definicja Przekroczenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym
 • Czym jest DJUA (ang. Dow Jones Utilities Average) Definicja Średnia obliczona dla cen akcji 15 firm użyteczności publicznej z giełdy nowojorskiej
 • Czym jest Dłużnik Definicja do uregulowania wobec innej osoby prawnej albo fizycznej (wierzyciela) zobowiązania (długu) pieniężnego albo rzeczowego, wynikającego z
 • Czym jest Deponent Definicja elementy do depozytu depozytor. 2. praw., daw. świadek składający zeznanie deponować (łc. deponere 'odkładać, składać') ekon. składać
 • Czym jest Bankowy Depozyt Definicja polegającej na powierzeniu środków finansowych bankowi poprzez inwestora na pewien moment oznaczony (wkład terminowy) albo nie oznaczony
 • Czym jest Żądanie Na Depozyt Definicja Demand deposit) - nie oprocentowany albo nisko oprocentowany depozyt używany raczej przy bankowych operacjach rozliczeniowych
 • Czym jest Oszczędnościowy Depozyt Definicja O stałym terminie rachunek oszczędnościowy, w razie którego dana suma zostaje wpłacona na uzgodniony termin i na stały proc
 • Czym jest Depozytariusz Definicja Wartościowych (KDPW) przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe
 • Czym jest Deutsche Termin Boerse (DAT) Definicja Elektroniczna giełda obracająca wyłącznie opcjami i kontraktami futures
 • Czym jest Pieniądza Dewaluacja Definicja państwie w relacji do kursów innych walut i bardzo regularnie jest przeprowadzona poprzez organy państwowe
 • Czym jest Maklerski Dom Definicja Papierów Wartościowych i Giełd pomiędzy innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie i sprzedaż papierów
 • Czym jest Dostawca Definicja Producent albo pośrednik oferujący do sprzedaży element leasingu. W nie wszystkich transakcjach dostawca może być równocześnie leasingodawcą
 • Czym jest Dyskontowanie Definicja Mechanizm znajdowania wartości obecne przepływu środków pieniężnych albo wielu takich przepływów mechanizm odwrotny do kapitalizacj
 • Czym jest Dzierżawa Definicja wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków poprzez czas oznaczony albo nie dzierżawcy w zamian za
 • Czym jest Finansowa Dźwignia Definicja pieniędzy można kontrolować kontrakt o znacząco większej wartości, stosunek między kapitałem o stałym oprocentowaniu pożyczonym poprzez

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Dźwignia Finansowa, Dzierżawa, Dyskontowanie, Dostawca, Dom Maklerski, Dewaluacja Pieniądza, Deutsche Termin Boerse (Dat), Depozytariusz, Depozyt co to jest.

Słownik Dźwignia Finansowa, Dzierżawa, Dyskontowanie, Dostawca, Dom co to znaczy.