depozytariusz djia jones co to jest
Dywidenda co znaczy Dopuszczalne wahanie kursu (widełki) krzyżówka Dewaluacja pieniądza co to jest.

Specjalista od inwestowania na D

 • Czym jest Depozytariusz Co znaczy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe wyliczenia
 • Czym jest DJIA (ang. Dow Jones Industrial Average) Krzyżówka Średnia obliczona dla cen akcji 30 firm przemysłowych z giełdy nowojorskiej
 • Czym jest Dłużnik Co to jest fizyczna obowiązana do uregulowania wobec innej osoby prawnej albo fizycznej (wierzyciela) zobowiązania (długu) pieniężnego albo rzeczowego, wynikającego z
 • Czym jest Terminowe Dyskonto Słownik Forward discount) - stawka, o jaką kurs terminowy waluty kwotowanej jest niższy od kursu natychmiastowego
 • Czym jest Bankowy Depozyt Czym jest inwestycji finansowej, polegającej na powierzeniu środków finansowych bankowi poprzez inwestora na pewien moment oznaczony (wkład terminowy) albo nie oznaczony
 • Czym jest Maklerski Dom Co oznacza zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pomiędzy innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie i sprzedaż papierów
 • Czym jest Oszczędnościowy Depozyt Tłumaczenie O stałym terminie rachunek oszczędnościowy, w razie którego dana suma zostaje wpłacona na uzgodniony termin i na stały proc
 • Czym jest Pieniądza Deprecjacja Przykłady obniżenia się siły nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości dóbr i usług, które można kupić za ustaloną kwotę. Z
 • Czym jest Dezinwestycje Definicja Mechanizm wyzbywania się poprzez przedsiębiorstwo aktywów o niskiej produktywności albo uznanych za zbędne
 • Czym jest Walutowy Denominator Encyklopedia której zastosowanie służy jako podstawa do ustalania kursów innych walut. Funkcję tę pełnią aktualnie nie wszystkie waluty międzynarodowe: europejska jednostka
 • Czym jest Delta Jak działa również neutralnym parametrem transakcji hedgingowej. Wyraża oczekiwaną zmianę w cenie opcji, daną jednojednostkową zmianę ceny kontraktu zasadniczego
 • Czym jest Saldo Debetowe Czy jest Odmiennie saldo ujemne zobowiązanie klienta w relacji do banku powstałe wtedy, gdy opłaty właściciela rachunku są większe od wpływów
 • Czym jest Usługi Detektywistyczne Pojęcie detektywistycznymi są czynności opierające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, wykonywane opierając
 • Czym jest Wekslowa Deklaracja Wyjaśnienie umowy pomiędzy wystawcą weksla in blanco a wierzycielem wekslowym warunków wypełnienia brakujących przedmiotów weksla in blanco w formie na przykład stawki
 • Czym jest Deflacja Opis odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług a również produkcji i zatrudnienia wskutek ograniczenia dopływu pieniądza
 • Czym jest Dzierżawa Informacje dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków poprzez czas oznaczony albo nie dzierżawcy w zamian za określony
 • Czym jest Początkowy Depozyt Znaczenie gotówki, jaką obie strony transakcji muszą wpłacić w biurze maklerskim, by zawrzeć transakcję na giełdzie. Wartość wstępnego depozytu zabezpieczającego wynosi
 • Czym jest Żądanie Na Depozyt Co znaczy Demand deposit) - nie oprocentowany albo nisko oprocentowany depozyt używany raczej przy bankowych operacjach rozliczeniowych
 • Czym jest Dystrybutor Krzyżówka do występowania w imieniu Funduszu w dziedzinie nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa i odbierania od uczestników funduszy innych oświadczeń woli
 • Czym jest Dyskontowanie Co to jest Mechanizm znajdowania wartości obecne przepływu środków pieniężnych albo wielu takich przepływów mechanizm odwrotny do kapitalizacj
 • Czym jest Deponent Słownik kapitał albo inne cenne elementy do depozytu depozytor. 2. praw., daw. świadek składający zeznanie deponować (łc. deponere 'odkładać, składać') ekon. składać
 • Czym jest Depo Czym jest rynku pieniężnego pozwalający uzyskać oprocentowanie znacząco przewyższające oprocentowanie rynkowe lokat terminowych. Uzyskanie dodatkowego zysku wiąże się z
 • Czym jest Trading Day Co oznacza spekulacja opierając się na dziennych zmian cen
 • Czym jest Terminowy Depozyt Tłumaczenie depozyt bankowy na okreslony termin zapadalności, dokonany po stałej stopie oprocentowania stawka pieniężna powierzona bankom na krótki moment, na ustalone z
 • Czym jest DJCA (ang. Dow Jones Composite Average) Przykłady Średnia z cen akcji 65 firm wchodzących w skład trzech głownych indeksów Dowa Jonesa
 • Czym jest Dyskonto Definicja dyskontowych to jest stawka, o którą bank pomniejsza wypłatę kredytu udzielonego w zamian za oddanie weksla. Dyskonto to jest płaca dla banku za udostępnienie
 • Czym jest Inwestycyjny Doradca Encyklopedia poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd doradca w dziedzinie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Istnieją dwa zasadnicze obszary działalności
 • Czym jest Deutsche Termin Boerse (DAT) Jak działa Elektroniczna giełda obracająca wyłącznie opcjami i kontraktami futures
 • Czym jest Długoterminowy Depozyt Czy jest Depozyt na termin dwuletni albo dłuższy
 • Czym jest Utrzymujący Depozyt Pojęcie gotówki, jaką każda strona kontraktu terminowego jest zobowiązana do utrzymywania na rachunku, poniżej której zostanie wezwana do dodatkowej koszty. W każdym
 • Czym jest Finansowa Dźwignia Wyjaśnienie któremu małą sumą pieniędzy można kontrolować kontrakt o znacząco większej wartości, stosunek między kapitałem o stałym oprocentowaniu pożyczonym poprzez firmę
 • Czym jest Międzybankowy Depozyt Opis międzybankowa, gdzie jeden bank pożycza kapitał drugiemu bankowi przez umieszczanie ich w depozycie, nie mniej jednak oprocentowanie i termin ustalane są z
 • Czym jest Dostawca Informacje Producent albo pośrednik oferujący do sprzedaży element leasingu. W nie wszystkich transakcjach dostawca może być równocześnie leasingodawcą
 • Czym jest DJUA (ang. Dow Jones Utilities Average) Znaczenie Średnia obliczona dla cen akcji 15 firm użyteczności publicznej z giełdy nowojorskiej
 • Czym jest Zobowiązanie Dług Co znaczy rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela w znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w okresie między momentem
 • Czym jest Debet Krzyżówka Przekroczenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym
 • Czym jest Denominacja Co to jest w ustalonej proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Innymi słowy denominacja bazuje na automatycznym odcięciu zer co natomiast może być
 • Czym jest Dewizy Słownik należności zagraniczne, które mogą być użyte jako środek płatniczy. Dewizy można traktować jako pieniądz kredytowy umożliwiający dokonywanie rozliczeń
 • Czym jest Lokat Dywersyfikacja Czym jest inwestycji przez wybór nie jednego, lecz dwóch albo więcej funduszy o odmiennej polityce inwestycyjnej. Fundusze mają wymóg podziału inwestycji, w przypadku
 • Czym jest Dogrywka (w systemie kursu jednolitego) Co oznacza dodatkowego w czasie sesji w systemie jednolitym, następująca bezpośrednio po ustaleniu kursów. W okresie jej trwania mogą być składane i wykonywane zlecenia
 • Czym jest Wyceny Dzień Tłumaczenie przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym dniu dokonuje się obliczeń, jaka wartość netto aktywów przypada na jednostkę uczestnictwa
 • Czym jest Zabezpieczające Depozyty Przykłady wprowadzone w celu ograniczenia do minimum, związanego z zawieraniem transakcji na rynku terminowym, ryzyka niedotrzymania warunków umowy. Np. w razie
 • Czym jest DJTA (ang. Dow Jones Transportion Average) Definicja Średnia obliczona dla cen akcji 20 firm transportowych z giełdy nowojorskiej
 • Czym jest Developer Encyklopedia Przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych
 • Czym jest Pieniądza Dewaluacja Jak działa To jest obniżka kursu waluty danego państwie w relacji do kursów innych walut i bardzo regularnie jest przeprowadzona poprzez organy państwowe
 • Czym jest Dopuszczalne wahanie kursu (widełki) Czy jest poszczególnych mechanizmów notowań i typów papierów wartościowych max. zmiana kursu w relacji do kursu odniesienia. Rozmiary tych wahań zależą także w sporym
 • Czym jest Dywidenda Pojęcie akcjonariuszom, stanowiąca podział zysku firmy (wysokość dywidendy uzależniona jest od zysku wypracowanego w danym okresie). Wypłata może nastąpić w gotówce, w

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Dywidenda co znaczy Dopuszczalne wahanie kursu (widełki) krzyżówka Dewaluacja pieniądza co to jest Developer słownik DJTA (ang. Dow Jones Transportion Average). co to jest.

Słownik Depozytariusz co znaczy DJIA (ang. Dow Jones Industrial Average) co to znaczy.