djia jones industrial average co to jest
DJUA (ang. Dow Jones Utilities Average) co znaczy Depozyt międzybankowy krzyżówka Depozytariusz co.

Specjalista od inwestowania na D

 • Czym jest DJIA (ang. Dow Jones Industrial Average) Co znaczy Średnia obliczona dla cen akcji 30 firm przemysłowych z giełdy nowojorskiej
 • Czym jest Terminowe Dyskonto Krzyżówka Forward discount) - stawka, o jaką kurs terminowy waluty kwotowanej jest niższy od kursu natychmiastowego
 • Czym jest Lokat Dywersyfikacja Co to jest inwestycji przez wybór nie jednego, lecz dwóch albo więcej funduszy o odmiennej polityce inwestycyjnej. Fundusze mają wymóg podziału inwestycji, w przypadku
 • Czym jest Dyskonto Słownik dyskontowych to jest stawka, o którą bank pomniejsza wypłatę kredytu udzielonego w zamian za oddanie weksla. Dyskonto to jest płaca dla banku za udostępnienie
 • Czym jest Oszczędnościowy Depozyt Czym jest O stałym terminie rachunek oszczędnościowy, w razie którego dana suma zostaje wpłacona na uzgodniony termin i na stały proc
 • Czym jest Deutsche Termin Boerse (DAT) Co oznacza Elektroniczna giełda obracająca wyłącznie opcjami i kontraktami futures
 • Czym jest Wekslowa Deklaracja Tłumaczenie umowy pomiędzy wystawcą weksla in blanco a wierzycielem wekslowym warunków wypełnienia brakujących przedmiotów weksla in blanco w formie na przykład stawki
 • Czym jest Saldo Debetowe Przykłady Odmiennie saldo ujemne zobowiązanie klienta w relacji do banku powstałe wtedy, gdy opłaty właściciela rachunku są większe od wpływów
 • Czym jest Żądanie Na Depozyt Definicja Demand deposit) - nie oprocentowany albo nisko oprocentowany depozyt używany raczej przy bankowych operacjach rozliczeniowych
 • Czym jest Debet Encyklopedia Przekroczenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym
 • Czym jest DJCA (ang. Dow Jones Composite Average) Jak działa Średnia z cen akcji 65 firm wchodzących w skład trzech głownych indeksów Dowa Jonesa
 • Czym jest Inwestycyjny Doradca Czy jest poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd doradca w dziedzinie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Istnieją dwa zasadnicze obszary działalności
 • Czym jest Walutowy Denominator Pojęcie której zastosowanie służy jako podstawa do ustalania kursów innych walut. Funkcję tę pełnią aktualnie nie wszystkie waluty międzynarodowe: europejska jednostka
 • Czym jest Dystrybutor Wyjaśnienie do występowania w imieniu Funduszu w dziedzinie nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa i odbierania od uczestników funduszy innych oświadczeń woli
 • Czym jest Długoterminowy Depozyt Opis Depozyt na termin dwuletni albo dłuższy
 • Czym jest Dewizy Informacje należności zagraniczne, które mogą być użyte jako środek płatniczy. Dewizy można traktować jako pieniądz kredytowy umożliwiający dokonywanie rozliczeń
 • Czym jest Dłużnik Znaczenie fizyczna obowiązana do uregulowania wobec innej osoby prawnej albo fizycznej (wierzyciela) zobowiązania (długu) pieniężnego albo rzeczowego, wynikającego z
 • Czym jest Developer Co znaczy Przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych
 • Czym jest Pieniądza Dewaluacja Krzyżówka To jest obniżka kursu waluty danego państwie w relacji do kursów innych walut i bardzo regularnie jest przeprowadzona poprzez organy państwowe
 • Czym jest Początkowy Depozyt Co to jest gotówki, jaką obie strony transakcji muszą wpłacić w biurze maklerskim, by zawrzeć transakcję na giełdzie. Wartość wstępnego depozytu zabezpieczającego wynosi
 • Czym jest Deflacja Słownik odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług a również produkcji i zatrudnienia wskutek ograniczenia dopływu pieniądza
 • Czym jest Dzierżawa Czym jest dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków poprzez czas oznaczony albo nie dzierżawcy w zamian za określony
 • Czym jest Finansowa Dźwignia Co oznacza któremu małą sumą pieniędzy można kontrolować kontrakt o znacząco większej wartości, stosunek między kapitałem o stałym oprocentowaniu pożyczonym poprzez firmę
 • Czym jest DJTA (ang. Dow Jones Transportion Average) Tłumaczenie Średnia obliczona dla cen akcji 20 firm transportowych z giełdy nowojorskiej
 • Czym jest Dezinwestycje Przykłady Mechanizm wyzbywania się poprzez przedsiębiorstwo aktywów o niskiej produktywności albo uznanych za zbędne
 • Czym jest Zabezpieczające Depozyty Definicja wprowadzone w celu ograniczenia do minimum, związanego z zawieraniem transakcji na rynku terminowym, ryzyka niedotrzymania warunków umowy. Np. w razie
 • Czym jest Depo Encyklopedia rynku pieniężnego pozwalający uzyskać oprocentowanie znacząco przewyższające oprocentowanie rynkowe lokat terminowych. Uzyskanie dodatkowego zysku wiąże się z
 • Czym jest Zobowiązanie Dług Jak działa rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela w znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w okresie między momentem
 • Czym jest Delta Czy jest również neutralnym parametrem transakcji hedgingowej. Wyraża oczekiwaną zmianę w cenie opcji, daną jednojednostkową zmianę ceny kontraktu zasadniczego
 • Czym jest Pieniądza Deprecjacja Pojęcie obniżenia się siły nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości dóbr i usług, które można kupić za ustaloną kwotę. Z
 • Czym jest Dyskontowanie Wyjaśnienie Mechanizm znajdowania wartości obecne przepływu środków pieniężnych albo wielu takich przepływów mechanizm odwrotny do kapitalizacj
 • Czym jest Wyceny Dzień Opis przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym dniu dokonuje się obliczeń, jaka wartość netto aktywów przypada na jednostkę uczestnictwa
 • Czym jest Dogrywka (w systemie kursu jednolitego) Informacje dodatkowego w czasie sesji w systemie jednolitym, następująca bezpośrednio po ustaleniu kursów. W okresie jej trwania mogą być składane i wykonywane zlecenia
 • Czym jest Usługi Detektywistyczne Znaczenie detektywistycznymi są czynności opierające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, wykonywane opierając
 • Czym jest Utrzymujący Depozyt Co znaczy gotówki, jaką każda strona kontraktu terminowego jest zobowiązana do utrzymywania na rachunku, poniżej której zostanie wezwana do dodatkowej koszty. W każdym
 • Czym jest Dywidenda Krzyżówka akcjonariuszom, stanowiąca podział zysku firmy (wysokość dywidendy uzależniona jest od zysku wypracowanego w danym okresie). Wypłata może nastąpić w gotówce, w
 • Czym jest Trading Day Co to jest spekulacja opierając się na dziennych zmian cen
 • Czym jest Dopuszczalne wahanie kursu (widełki) Słownik poszczególnych mechanizmów notowań i typów papierów wartościowych max. zmiana kursu w relacji do kursu odniesienia. Rozmiary tych wahań zależą także w sporym
 • Czym jest Dostawca Czym jest Producent albo pośrednik oferujący do sprzedaży element leasingu. W nie wszystkich transakcjach dostawca może być równocześnie leasingodawcą
 • Czym jest Deponent Co oznacza kapitał albo inne cenne elementy do depozytu depozytor. 2. praw., daw. świadek składający zeznanie deponować (łc. deponere 'odkładać, składać') ekon. składać
 • Czym jest Maklerski Dom Tłumaczenie zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pomiędzy innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie i sprzedaż papierów
 • Czym jest Bankowy Depozyt Przykłady inwestycji finansowej, polegającej na powierzeniu środków finansowych bankowi poprzez inwestora na pewien moment oznaczony (wkład terminowy) albo nie oznaczony
 • Czym jest Terminowy Depozyt Definicja depozyt bankowy na okreslony termin zapadalności, dokonany po stałej stopie oprocentowania stawka pieniężna powierzona bankom na krótki moment, na ustalone z
 • Czym jest Denominacja Encyklopedia w ustalonej proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Innymi słowy denominacja bazuje na automatycznym odcięciu zer co natomiast może być
 • Czym jest Depozytariusz Jak działa Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe wyliczenia
 • Czym jest Międzybankowy Depozyt Czy jest międzybankowa, gdzie jeden bank pożycza kapitał drugiemu bankowi przez umieszczanie ich w depozycie, nie mniej jednak oprocentowanie i termin ustalane są z
 • Czym jest DJUA (ang. Dow Jones Utilities Average) Pojęcie Średnia obliczona dla cen akcji 15 firm użyteczności publicznej z giełdy nowojorskiej

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja DJUA (ang. Dow Jones Utilities Average) co znaczy Depozyt międzybankowy krzyżówka Depozytariusz co to jest Denominacja słownik Depozyt terminowy czym jest. co to jest.

Słownik DJIA (ang. Dow Jones Industrial Average) co znaczy Dyskonto terminowe co to znaczy.