czynsze degresywne czynsz co to jest
Czynsze Degresywne, Czynsz Leasingowy, Czynsz Inicjalny, Czek Potwierdzony, Cykl Życia.

Specjalista od inwestowania na C

 • Czym jest Call Center Definicja wykonywana przez wysoce wydajny serwer komunikacyjny, który w sposób błyskotliwy zarządza ruchem i zasobami rozdziela on automatycznie
 • Czym jest Cechy jakościowe sprawozdań finansowych Definicja konceptualnych przygotowywania i prezentacji sprawozdań finansowych (Framework for the Preparation and Presentation of Financial
 • Czym jest Cele inwestycyjne Definicja Inwestujące w akcje fundusze statrają się równocześnie o przyrost i o dochód z kapitału. Inne dbają o zachowanie kapitału, inwestując w tym
 • Czym jest Cena Definicja jaką należy zapłacić za nabycie jednostki określonego towaru, które w gospodarce rynkowej są kształtowane poprzez rynek. Cena może się
 • Czym jest Cesja, przelew wierzytelności Definicja wierzytelności, umowa, poprzez którą wierzyciel przenosi własną wierzytelność na inną osobę obiektem cesji może być każda wierzytelność, o
 • Czym jest Cena emisyjna akcji Definicja oferuje je nabywcom na rynku pierwotnym. Może być równa albo wyższa od wartości nominalnej akcji. W razie pierwszej emisji akcji poprzez
 • Czym jest Cena rozliczeniowa Definicja transakcje giełdowe dla obligacji cena rozliczeniowa równa jest kursowi (w procentach) pomnożonemu poprzez wartość nominalną (w złotych) i
 • Czym jest Acquirer)\. Centrum autoryzacyjne (ang Definicja a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Centrum zapewnia autoryzację, a więc potwierdzenie, Iż bank albo organizacja posiadacza
 • Czym jest Certyfikat depozytowy Definicja poprzez bank w zamian za wkład terminowy. Certyfikat depozytowy jest dokumentem emitowanym poprzez bank dla depozytariusza, który chce
 • Czym jest Certyfikat inwestycyjny Definicja wartościowy na okaziciela emitowany poprzez fundusze inwestycyjne typu zamkniętego. W odróżnieniu do jednostek uczestnictwa, ich
 • Czym jest Cesja Definicja umowy na osobę trzecią w ubezpieczeniach znaczy zastrzeżenie, Iż wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, ale osobie
 • Czym jest Cło Definicja na przekroczeniem granicy celnej państwa poprzez wyrób. Aktualnie ma charakter protekcyjny,a w mniejszym stopniu pełni funkcję dochodową
 • Czym jest CRM Definicja Management) Mechanizm Kierowania Relacjami z Klientem, oprogramowanie wykorzystywane do kierowania relacjami z klientem i sterowania
 • Czym jest CTO (Centralna Tabela Ofert) Definicja rozpoczęto notowania w 1997 roku. Dotychczas rynek ten nie mógł znaleźć właściwej drogi rozwoju i zarówno obroty jak i kapitalizacja rynku
 • Czym jest Czek podróżniczy Definicja obrotach zagranicznych poprzez podróżujące osoby czeki takie emitowane są poprzez banki, instytucje finansowe i biura podróży, a
 • Czym jest Czek rozrachunkowy Definicja wystawcy czeku udzieloną bankowi, by obciążył jego rachunek bankowy stawką, na jaką czek rozrachunkowy został wystawiony i uznał tą stawką
 • Czym jest Cash Dispenser (CD) Definicja Rodzaj bankomatu wykorzystywany jedynie do wypłat gotówki
 • Czym jest Cash flow Definicja Zysk netto plus amortyzacja
 • Czym jest Cash Flow (CF) Definicja Patrz nierównomierny przepływ środków pieniężnych
 • Czym jest Czas trwania umowy Definicja umowy leasingowej, ważny dla obliczenia wielkości czynszu leasingowego. Trwa on do momentu wygaśnięcia obowiązków i praw stron umowy
 • Czym jest Credit scoring Definicja użytkowana przy kredytach konsumpcyjnych. Bazuje na przyznawaniu wnioskodawcy punktów opierając się na jego danych osobistych i majątkowych
 • Czym jest Czek Definicja bankowi, by wypłacił okazicielowi albo wskazanej na czeku osobie ustaloną sumę pieniężną, będącą na rachunku wystawcy czeku
 • Czym jest CVC2, CVV2 Definicja weryfikacji przy transakcjach przeprowadzanych kartami płatniczymi w Internecie. Zazwyczaj umieszczany jest on na rewersie karty, na pasku
 • Czym jest Czek zblokowany Definicja wydającego. Odwołanie w terminie prawnym możliwe jest jedynie w specjalnych albo w przymusowych okolicznościach, na przykład w razie
 • Czym jest Clearing Definicja między podmiotami gospodarczymi. Bazuje ona w pierwszej kolejności na kompensowaniu w przyjętych okresach wzajemnych należności i
 • Czym jest Czynsze stałe Definicja zapewnić ich stałość w okresie. Daje to gorsze efekty podatkowe, lecz w razie finansowania inwestycji długoterminowo pozwala na lepsze
 • Czym jest Członek funduszu Definicja Osoba, która zawiera umowę z funduszem
 • Czym jest Callable swap Definicja zakończenia umowy płatnikowi stałej stopy w swapie procentowym. Prawo to wiąże się z koniecznością wniesienia koszty terminowej
 • Czym jest Całkowite trwałe inwalidztwo Definicja wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej wskutek uszkodzenia ciała w sytuacji którą określają ogólne warunki ubezpieczenia
 • Czym jest Casco Definicja i ich wyposażenia (bez ładunku) na wypadek uszkodzenia, rozbicia, spalenia, kradzieży i tym podobne Dla przykładu autocasco obejmuje
 • Czym jest cedent Definicja Osoba przekazująca własne prawa do czegoś albo wierzytelności komuś innemu
 • Czym jest Cena wykupu Definicja Cena jaką musi zapłacić leasingobiorca po zakończeniu umowy leasingu, by stać się prawnym właścicielem przedmiotu leasingu
 • Czym jest cena zamknięcia Definicja codziennie handlowego. Giełdowe domy clearingowe ustalają zyski i utraty netto, wymagane koszty margin i limity cenowe kolejnego dnia
 • Czym jest Certyfikat ubezpieczenia Definicja Zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia
 • Czym jest Cesja wierzytelności Definicja otrzymywania w przyszłości czynszu leasingowego. W innym znaczeniu - sposób zabezpieczania zobowiązań poprzez cesję własnych wierzytelności
 • Czym jest cykl życia przedsiębiorstwa Definicja Zespół faz rozwoju przedsiębiorstwa, na które składają się: dojrzewanie, przyrost, dojrzałość i schyłek
 • Czym jest Czek potwierdzony Definicja zabezpieczający dodatkowo przyjmującego czek przed ewentualnym brakiem pokrycia. Bank potwierdza czek umieszczając na nim stempel i
 • Czym jest Czynsz inicjalny Definicja Zapłata początkowa
 • Czym jest Czynsz leasingowy Definicja leasingu ponoszona poprzez leasingobiorcę w czasie trwania umowy. Ustalona w umowie przeważnie procentowo od wartości netto przedmiotu
 • Czym jest Czynsze degresywne Definicja leasingowe mające na celu wzmocnienie efektów podatkowych - poprzednie poniesienie wydatków uzyskania przychodu i obniżenie zysku do

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Czynsze Degresywne, Czynsz Leasingowy, Czynsz Inicjalny, Czek Potwierdzony, Cykl Życia Przedsiębiorstwa, Cesja Wierzytelności, Certyfikat Ubezpieczenia, Cena co to jest.

Słownik Czynsze Degresywne, Czynsz Leasingowy, Czynsz Inicjalny co to znaczy.